Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 4/2016

o nočním klidu

Vyhláška  4/2016 o nočním klidu
vydána 21.9.2016
účinnost od 12.10.2016
novelizuje vyhlášku

vyhláška 3/2013 (ze dne 19.6.2013)

vyhláška 8/2015 (ze dne 26.8.2015)

je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE č. 4/2016

O NOČNÍM KLIDU

Zastupitelstvo Města Domažlice se na svém 22. zasedání dne 21. září 2016 usnesením č. 1153 usneslo vydat na základě § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Smyslem této vyhlášky je vymezení doby nočního klidu a stanovení výjimek z doby nočního klidu vymezené v § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb. v platném znění tak, aby nebylo ohroženo konání některých společenských akcí ve městě Domažlice. Z uvedeného důvodu se touto vyhláškou stanoví výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské akce, při nichž se doba nočního klidu omezí nebo vůbec neuplatní.

Čl. 2
Vymezení doby nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00 hodiny. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

Čl. 3
Výjimky z doby nočního klidu

V době konání těchto kulturních akcí pořádaných na území města:

a) Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť

b) oslavy příchodu Nového roku

c) Hudba pod hradem

d) Hudba v alejích

e) Bohemia Jazz fest

f) Česko-bavorský rockový most

se doba nočního klidu stanovuje od 2.00 hodin do 6.00 hodin.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 3/2013 o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu a Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 8/2015, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 3/2013 o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu.

Čl. 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


 

Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.JUDr. Zdeněk Novák
místostarosta města

v. r.

Datum vložení: 12. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 23. 5. 2022 16:35

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)