Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 3/2013

o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu

Vyhláška 3/2013 o stanovení případů, ve kterých se neuplatní doba nočního klidu
vydána 19.6.2013
účinnost od 6.7.2013
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou vyhláška 8/2015 (ze dne 26.8.2015)
zrušena vyhláškou vyhláška 4/2016 (ze dne 21.9.2016)

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  č. 3/2013

O STANOVENÍ PŘÍPADŮ, VE KTERÝCH SE NEUPLATNÍ DOBA NOČNÍHO KLIDU

 

Zastupitelstvo Města Domažlice se na svém 30. zasedání dne 19. 6. 2013 usnesením č. 1055 usneslo vydat na základě § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Smyslem této vyhlášky je regulace doby nočního klidu vymezené v § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb. v platném znění tak, aby nebylo ohroženo konání některých společenských akcí ve městě Domažlice. Z uvedeného důvodu se touto vyhláškou stanoví výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské akce, při nichž se doba nočního klidu vůbec neuplatní.
Čl. 2
Případy, při nichž se neuplatní doba nočního klidu
1. Doba nočního klidu se neuplatní v těchto případech:
a) kulturní akce pořádané městem Domažlice nebo příspěvkovou organizací Městské kulturní středisko v Domažlicích, IČ: 00073865, a to v Domažlicích na náměstí Míru, v zahradě augustiniánského kláštera, v zahradě pod Chodským hradem a v areálu letního kina, zejména promítání filmů, koncerty apod.
b) akce pořádané v rámci hlavního a doprovodného programu Chodských slavností v Domažlicích
c) oslavy příchodu Nového roku, tzn. 31. 12. kalendářního roku a 1. 1. následujícího kalendářního roku do 6:00 hodin.

2. Další akce, při kterých se doba nočního klidu neuplatní nebo bude vymezena dobou kratší než uvedenou v ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb. v platném znění, může stanovit rada města Domažlice rozhodnutím vydaným na základě této vyhlášky, a to na základě žádosti pořadatele takové akce.

3. Předpoklady, aby žádosti pořadatele akce podle předchozího odstavce mohlo být vyhověno, jsou:
a) akce bude akcí kulturní nebo společenskou přístupnou široké veřejnosti,
b) pořadatel akce podá žádost alespoň 1 měsíc před předpokládaným datem konání akce,
c) pořadatel akce v žádosti uvede místo (objekt), datum, přesnou dobu konání akce, popis akce, případně navržený program a předpokládaný počet účastníků akce,
d) pořadatel akce k žádosti doloží, že místo, kde se má akce konat, nevykazuje překážky pro zásah v případě požáru nebo pro záchranu osob, tzn. že místo je bez potíží přístupné pro složky integrovaného záchranného systému.

4. Žádosti pořadatele akce podle odstavce 2 nebude vyhověno v případě, že rada města bude mít podezření, že při akci může dojít k ohrožování obecné mravnosti, k útokům na určité skupiny obyvatel či jinému porušování právních předpisů.
Čl. 3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.


 
Ing. Miroslav Mach
starosta městaMgr. Karel Štípek
místostarosta města
Datum vložení: 19. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2023 8:36

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)