Menu
Město Domažlice
Domažlice

nařízení 4/2004

nařízení 4/2004

Nařízení, kterým se zakazuje spalování některých druhů paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší.
vydána 13.9.2004
účinnost od 11.10.2004
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou nař. 5/2004 (ze dne 11.10.2004)
zrušena vyhláškou  

Nařízení Města Domažlice č. 4/2004,

kterým se zakazuje spalování některých druhů paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší.

Rada Města Domažlice se usnesla na svém zasedání dne 13. 9. 2004 usnesením č. 2567 ve smyslu ustanovení § 50 odst. 1 písmo g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat následující nařízení:

Čl. 1
Základní pojmy

a.palivo - tuhý, kapalný nebo plynný hořlavý materiál určený ke spalování ve zdrojích znečišťování ovzduší za účelem získání jeho energetického obsahu, který splňuje požadavky stanovené vyhláškou MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší

b.malý spalovací zdroj znečišťování ovzduší- stacionární zdroj znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 200 kW, ve kterém se oxiduje palivo za účelem využití uvolněného tepla.

Čl. 2
Předmět úpravy

Tímto nařízením se na území místní části obce Havlovice - Valcha zakazuje obyvatelstvu spalování níže uvedených paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování ovzduší:

a.hnědé uhlí energetické

b.lignit

c.uhelné kaly

d.proplástky

Shora uvedená paliva jsou méně kvalitní s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.

Čl. 3
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 


 

 

Jan Látka

starosta města Domažlice

 


 

 

Jaroslav Bauer

místostarosta města Domažlice

Datum vložení: 2. 5. 2005 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 14:43

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)