Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 3/2010

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení

Vyhláška 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
vydána 8.12.2010
účinnost od 1.1.2011
novelizuje vyhlášku vyhláška 1/2010 (ze dne 30.6.2010)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou vyhláška 1/2012 (ze dne 25.1.2012)

Obecně závazná vyhláška  Města Domažlice č. 3/2010

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
Zastupitelstvo města Domažlice se na svém zasedání dne 8. 12. 2010 usnesením č. 63 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Město Domažlice (dále jen „město“) vybírá místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí (dále jen „poplatek“).
2. Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Domažlice, odbor finanční (dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je každý výherní hrací přístroj povolený podle jiného právního předpisu 2 nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 2 (dále jen „jiné technické herní zařízení“), provozované na území města Domažlice.
Čl. 3
Poplatník
1. Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení. 3
2. Provozovatelem je česká právnická osoba, která splňuje další podmínky podle jiného právního předpisu.2
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ve lhůtě do 15 dnů od zahájení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku termín uvedení výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení do provozu.

2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje a jiného technického herního zařízení, jeho umístění, statutární orgán a případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za něj v poplatkových věcech jednat.

3. Poplatník je dále povinen oznámit do 15ti dnů ukončení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení.

4. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne kdy nastala.4
Čl. 5
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení činí 5.000,- Kč na tři měsíce.

2. Pokud je výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení provozován po dobu kratší než tři měsíce, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu skutečně provozovaných dní.
Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení do provozu.

2. Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení ukončen.
Čl. 7
Splatnost poplatku
1. Při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení na dobu nejdéle tří měsíců je poplatek splatný nejpozději poslední den období, na které bylo povolení vydáno.

2. Při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení na dobu nejdéle šesti měsíců je poplatek splatný:
 
  • a) ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném období, a to vždy nejpozději poslední den třetího a posledního měsíce období, na které bylo povolení vydáno nebo
  • b) jednorázově nejpozději poslední den období, na které bylo povolení vydáno.

3. Při povolení provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení nejdéle na kalendářní rok je poplatek splatný:
 
  • a) ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném období, a to vždy nejpozději poslední den třetího, šestého, devátého a posledního měsíce období, na které bylo povolení vydáno nebo
  • b) ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném období, a to nejpozději poslední den šestého a posledního měsíce období, na které bylo povolení vydáno.  
Čl. 8
Navýšení poplatku
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.5
Čl. 9
Úleva na poplatku
Poplatek se neplatí za období, po které není výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení uvedeno do provozu, jestliže poplatník tuto skutečnost správci poplatku doloží.6
Čl. 10
Přechodné ustanovení
Poplatník je povinen ve lhůtě do 15ti dnů od účinnosti této vyhlášky ohlásit správci poplatku provozování výherního hracího přístroje nebo jiného technického herního zařízení povoleného před účinností této vyhlášky.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1. Při správě místního poplatku se postupuje podle zvláštního zákona.7

2. Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí ze dne 30. 6. 2010.

3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2011.


 
Ing. Miroslav Mach
starosta Města Domažlice
v. r.Mgr. Karel Štípek
místostarosta Města Domažlice
v. r.
1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2) zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
3) § 10a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5) § 11 zákona o místních poplatcích
6) § 92 odst. 3 ve spojení s § 93 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
7) zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
Datum vložení: 4. 1. 2011 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 12:36

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)