Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 3/2002

o místním poplatku ze vstupného

Vyhláška o místním poplatku ze vstupného.
vydána 27.2.2002
účinnost od 1.4.2002
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 10/2003 (ze dne 19.11.2003)

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 3/2002

o místním poplatku ze vstupného.
Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 27. 2. 2002 svým usnesením č. 812 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10, písm. a) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl. 1
Základní ustanovení
Město Domažlice vybírá v souladu s § 1 písm. d) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů místní poplatek ze vstupného (dále jen “poplatek”).
Čl. 2
Předmět poplatku
1. Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní a prodejní akce a akce obdobného charakteru (dále jen “akce”).

2. Předmětem poplatku je vstupné na akce pořádané na území města Domažlice.
Čl. 3
Poplatník a správce poplatku
1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá (pořadatel).

2. Správu poplatku vykonává Městský úřad Domažlice prostřednictvím finančního odboru (dále jen “správce poplatku”).
Čl. 4
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu pořádání akce a předložit správci poplatku vstupenky označené cenou, datem a hodinou konání akce, jménem a příjmením nebo názvem pořadatele ke kontrole a označení.

2. Oznamovací povinnost má i poplatník, který je dle čl. 7 této vyhlášky od poplatku osvobozen.

3. Poplatník je povinen v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů oznámit správci poplatku jméno a příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o podnikatelský subjekt, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichľ jsou soustředěny peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

4. Do 15 dnů, ode dne skončení pořádané akce je poplatník povinen předložit správci poplatku ke kontrole neprodané vstupenky a prokázat tak předkládané vyúčtování skutečně vybraného vstupného.
Čl. 5
Stanovení poplatku
Poplatek se stanoví:

1. z úhrnné částky vstupného za skutečně prodané vstupenky,

2. paušální částkou na časové období.
Čl. 6
Sazby poplatku
1. Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:

a) akce charakteru prodejních výstav 10%

b) kulturní akce v zařízeních restauračního nebo kavárenského typu s hudební produkcí
a diskotéky 10%

c) prodejní akce charakteru burz a aukcí 10%

d) kulturní akce společenského a zábavného charakteru, které pořádají politické strany a
hnutí, občanská sdruľení, zájmová sdruľení právnických osob, církve a náboľenské
společnosti, obecně prospěąné společnosti, nadace a nadační fondy 5%

e) ostatní kulturní akce společenského a zábavného charakteru 10%.

1. Na základě písemné žádosti poplatníka a po písemné dohodě se správcem poplatku lze poplatek stanovit paušální částkou.

2. Paušální poplatek je stanoven na základě písemné dohody uzavřené mezi poplatníkem a
Městem Domažlice. Dohodu schvaluje Rada města v Domažlicích. Dohoda se uzavírá na
dobu určitou, maximálně však na dobu jednoho roku.
čl. 7
Osvobození a úlevy od poplatku
Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
  1. akce, jejichľ celý výtěžek je prokazatelně určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
  2. sportovní akce,
  3. akce pořádané nebo spolupořádané městem,
  4. akce, které pořádají příspěvkové organizace zřízené městem,
  5. maturitní plesy,
  6. cirkusy umístěné na veřejném prostranství po zaplacení poplatku za užívání tohoto prostranství.
Čl. 8
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů ode dne skončení pořádané akce.

2. Poplatek stanovený paušální částkou je splatný nejdéle poslední den každého měsíce kalendářního roku.
Čl. 9
Sankce
(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%.

(2) Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(3) Nesplní-li poplatník svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou dle čl. 4, může správce poplatku dluľné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací povinnost vznikla.

(4) Nesplní-li poplatník ve lhůtě stanovené touto obecně závaznou vyhláškou povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Byl-li před uplynutím tříleté lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němľ byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
Čl. 10
Prominutí poplatku
Správce poplatku může na základě písemné ľádosti poplatníka v jednotlivých případech z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti poplatek snížit nebo prominout rozhodnutím, po zaplacení příslušného správního poplatku dle zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1. Při řízení ve věcech tohoto poplatku postupuje správce poplatku podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 4. 2002.

3. Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší platnost Vyhlášky č. 2/1997 o místním poplatku ze vstupného ze dne 1. 2. 1997.


 
Jan Látka

starosta města

v. r.
Jaroslav Bauer

místostarosta města

v. r.
Datum vložení: 22. 3. 2002 0:00
Datum poslední aktualizace: 8. 10. 2021 7:30
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)