Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 10/2003

o místním poplatku ze vstupného

Vyhláška o místním poplatku ze vstupného
vydána 19.11.2003
účinnost od 1.1.2004
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 2/2007 (ze dne 5.2.2007)

Obecně závazná vyhláška města Domažlice  č. 10/2003

o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo města Domažlice vydává dne 19. 11. 2003 svým usnesením č. 307 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 10/2003 o místním poplatku ze vstupného.  

Čl. 1
Základní ustanovení
1. Město Domažlice (dále jen „město“) vybírá místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
2. Výkon správy tohoto poplatku provádí Městský úřad Domažlice, odbor finanční (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku
1. Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce (dále jen „akce“), snížené o daň z přidaného hodnoty je-li v ceně vstupného obsažena.

2. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

3. Předmětem poplatku je vstupné na akce pořádané na území města Domažlice.
Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá (pořadatel).
Čl. 4
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce písemně nebo ústně do protokolu oznámit správci poplatku její konání. Současně je povinen předložit správci poplatku vstupenky s uvedením výše vstupného, data a hodiny konání akce, jménem a příjmením nebo názvem pořadatele ke kontrole a k označení.

2. Oznamovací povinnost podle odstavce 1) věty první má i poplatník, který je podle čl. 7 od poplatku osvobozen.

3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán a případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových věcech jednat.

4. Do 15 dnů ode dne skončení pořádané akce je poplatník povinen předložit správci poplatku ke kontrole neprodané vstupenky a prokázat tak předkládané vyúčtování skutečně vybraného vstupného.
Čl. 5
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí 10%.

2. Na žádost poplatníka a na základě písemné dohody se správcem poplatku lze poplatek stanovit paušální částkou za kalendářní měsíc. Dohoda se uzavírá na dobu určitou, maximálně však na dobu jednoho roku.

3. Poplatek stanovený paušální částkou za kalendářní měsíc lze použít pouze u akcí:

a) které se pravidelně opakují alespoň dvakrát v kalendářním měsíci a

b) které budou nejprve zpoplatněny procentní sazbou dle odst. 1), a to nejméně 4 krát,
po dobu nejméně jednoho kalendářního měsíce.

4. Poplatek stanovený paušální částkou za kalendářní měsíc se vypočte jako součin četnosti konání akce v kalendářním měsíci a paušální částky za jednu akci.

5. Paušální částka za jednu akci se stanoví podle průměrné výše vstupného vybraného na jedné akci zjištěného dle odst. 3) písm. b) takto:
 
 
Průměrná výše vstupného vybraného na jedné akci zjištěná dle odst. 3) písm. b) (v Kč)
Paušální částka za jednu akci (v Kč)
do 3.000 280
od 3.001 do 4.500 350
od 4.501 do 6.000 500
od 6.001 do 7.500 650
od 7.501 do 9.000 800
od 9.001 do 11.000 950
nad 11.000 1.200
 
Čl. 6
Osvobození a úlevy
Od poplatku jsou osvobozeny:

a) akce, jejichž celý výtěžek je určena na charitativní a veřejně prospěšné účely,

b) sportovní akce,

c) maturitní plesy,

d) akce pořádané nebo spolupořádané městem,

e) akce pořádané příspěvkovými organizacemi zřízenými městem.
Čl. 7
Splatnost poplatku
1. Poplatek stanovený procentní sazbou je splatný nejpozději do 15 dnů ode dne skončení pořádané akce.

2. Poplatek stanovený paušální částkou je splatný nejdéle poslední den každého kalendářního měsíce.
Čl. 8
Sankce za nesplnění povinností
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

2. Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy stanovenou touto vyhláškou nebo zákonem, může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního zákona 1).
Čl. 9
Prominutí poplatku
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout. Při podání žádosti je třeba zaplatit správní poplatek v souladu se zvláštním zákonem 2).
Čl. 10
Lhůty pro vyměření a doměření poplatku
1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2. Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
1. Při správě místního poplatku se postupuje podle zvláštního zákona 3).

2. Ke dni účinnosti této vyhlášky se ruší vyhláška č. 3/2002 o místním poplatku ze vstupného.

3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2004.
 
Jan Látka

starosta města
Jaroslav Bauer

místostarosta města 
1)§ 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů

2)zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů

3)zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
Datum vložení: 8. 1. 2004 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 10. 2021 12:25
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)