Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 3/1998

Tržní řád města Domažlice

Tržní řád města Domažlice
vydána 17.3.1998
účinnost od 2.4.1998
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou

5/1998 ( ze dne 28.4.1998)
3/1999 ( ze dne 21.9.1999)
nař. 1/2002 (ze dne 29.10.2002)

zrušena vyhláškou nař. 2/2003 ( ze dne 25.2.2003)

VYHLÁŠKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V DOMAŽLICÍCH  3/1998

Tržní řád města Domažlice.

Městská rada v Domažlicích schválila dne 17.3.1998 na základě § 18 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 24 a § 45 písm. 1) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část I
Obecná ustanovení

Čl. 1
Základní ustanovení
Účelem této vyhlášky je stanovit podmínky prodeje zboží a poskytování služeb na tržnicích, tržištích a prodejních místech na území města Domažlice.
Čl. 2
Vymezení pojmů
(1) Provozovatel tržnice, tržiště ( dále jen tržiště ) nebo prodejního místa je osoba, která je k této činnosti oprávněna na základě živnostenského oprávnění (dále jen provozovatel).

(2) Tržištěm se pro účely této vyhlášky rozumí plocha nebo objekt, kde je možno uskutečňovat prodej zboží z přenosných stánků, případně jiného přenosného či podobného zařízení, pokud se nejedná o prodej na samostatném prodejním místě dle odst.3 a pokud se nejedná o provozovnu určenou pro prodej zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona.

(3) Prodejním místem se pro účely této vyhlášky rozumí prostor do 10 m2, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytování služeb jedním prodejcem, pokud se nejedná o provozovnu určenou pro prodej zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, dále ložná plocha vozidla, ze kterého se provádí prodej. Pokud se nachází prodejní místo mimo tržiště, přenáší se na prodejce povinnosti provozovatele tržnice.
Čl. 3
Vymezení míst pro prodej.
K stánkovému a obdobnému prodeji zboží ve městě Domažlice se určují tato místa:
 • tržiště v Hradské ulici (st.p.č. 88 k.ú. Domažlice)
 • tržiště v Kostelní ulici za prodejnou Dorky (st.p.č. 515/1 k.ú. Domažlice),
 • tržiště v areálu bývalých nových kasáren (st.p.č. 1161 k.ú.Domažlice),
 • tržiště náměstí Míru ( ppč. 4779/1, 4779/2, 4979/13)
 • tržiště v Chodské, Hruškově a Waldhegerově ulici, ulici Msgre.B.Staška, na Chodském náměstí a na parkovišti u autoškoly v Hruškově ulici k zajištění akcí celoměstského významu (např. Vavřinecká pouť a pod.),
 • prodejní místa na základě zvláštního povolení odboru místního hospodářství MěÚ.
 • pro prodej z ložných ploch vozidel celé území města  
Čl.4
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť.
(1) Kapacita jednotlivých tržišť se stanoví takto:
 
 • tržiště v Hradské ulici do 20 prodejních míst,
 • tržiště v Kostelní ulici za prodejnou Dorky do 20 prodejních míst,
 • tržiště v areálu bývalých nových kasáren do 115 prodejních míst,
 • tržiště náměstí Míru 149 prodejních míst
 • tržiště v Chodské, Hruškově a Waldhegerově ulici, ulici Msgre.B.Staška, na Chodském náměstí a na parkovišti u autoškoly v Hruškově ulici do 250 prodejních míst.

(2) Prodejní místo musí být vybaveno prodejním pultem,nejedná-li se o prodej z ložné plochy vozidla.

(3) Pokud nejsou ve vzdálenosti do 100 m od tržiště umístěna veřejná WC, musí provozovatel zajistit vybavení tržiště sociálním zařízením.
Čl.5.
Doba prodeje zboží a poskytování služeb
(1) Provozování tržiště nebo prodejního místa je povoleno:

a) v období od 7:00 hod. do 18:00 hod.

b) při zvláštních trzích trvajících více dnů platí omezení doby zahájení prodeje dle písm. a) pouze pro první den a omezení doby ukončení prodeje dle písm. a) pouze pro poslední den konání.

c) pro prodej mrazírenských výrobků z ložných ploch vozidel od 7:00 hod do 20:00 hod.

(2) Je-li tržiště nebo prodejní místo situováno na komunikaci, chodníku, či na prostranství v majetku města, musí být z veřejného prostranství odklizeno nejpozději do konce povolené provozní doby.
Část II
Povinnosti provozovatele tržnice

Čl.6.
Udržování bezpečnosti a čistoty na tržišti
(1) Provozovatel musí dbát, aby při prodeji nedocházelo ke znečišťování a poškozování veřejného prostranství a jeho okolí. Po celou dobu je nutno udržovat prostor v čistotě. Po ukončení prodeje provést řádný úklid takovým způsobem, aby nebyl patrný předchozí způsob využití tržiště nebo prodejního místa a aby následně nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství.

(2) Provozovatel je povinen zajistit splnění všech provozních, technických, hygienických, ekologických,bezpečnostních, požárních a ostatních podmínek vždy v rámci provozovaného zařízení a bez negativních dopadů na okolí, včetně zajištění úplné likvidace odpadu vzniklého provozem tohoto zařízení.

(3) Provozovatel je povinen vybavit prostory tržišť dostatečným množstvím nádob na uložení komunálního odpadu.
Čl.7.
Zajištění řádného provozu tržiště, omezující opatření.
Provozovatel je povinen na jím provozovaném tržišti zajistit dodržování následujících podmínek:

(1) Prodej na vyjmenovaných místech dle čl.3 mohou provádět:
 
 • podnikatelé (fyzické a právnické osoby), resp. jejich zaměstnanci, a to v rozsahu předmětu činnosti živnostenského oprávnění a za podmínek stanovených živnostenským zákonem veznění pozdějších předpisů,
 • fyzické osoby (bez živnostenského oprávnění, starší 15-ti let)a to v případě prodeje nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti a lesních plodin přímým spotřebitelům, (dále jen prodávající)

(2) Při kontrole prodeje se prodávající musí na místě prokázat:
 
 • průkazem totožnosti (občanský průkaz, povolení k pobytu cizince za účelem podnikání);
 • živnostenským listem, případně jiným dokladem podnikatelského oprávnění nebo jeho ověřenou fotokopií, s výjimkou prodávajícího dle čl. 7 odst. 1 písm. b). V případě, že jde o zaměstnance podnikatele dle písm. a), dokladem o pracovním vztahu;
 • u prodeje dle čl. 3 písm. f). povolením vydaným odborem místního hospodářství MěÚ Domažlice.
 • dokladem o zaplacení místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství;
 • závazným posudkem Okresního hygienika k prodeji potravinářského zboží s přesným vymezením sortimentu zboží (souhlas s ambulantním prodejem);
 • zdravotním průkazem (v případě prodeje potravinářského zboží);
 • v případě prodeje drobného hospodářského zvířectva a ryb veterinárním osvědčením vydaným soukromým nebo státním veterinárním lékařem, surovin a potravin živočišného původu osvědčením pro přepravu živočišných produktů vydaných pouze státním veterinárním lékařem;
 • u prodeje mimo tržiště (čl. 3 ) smlouvou s oprávněnou osobou o odvozu odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti;
 • prodávající dle čl. 7 odst.1 písm. b) dále pak podle druhu prodávaného zboží potvrzením o nabytí chvojí a jmelí, uznávacím listem při prodeji výpěstků ovocných stromů, sadby jahodníku,maliníku, ostružníku a révy vinné, osvědčením o znalosti hub,potvrzením o užívání či vlastnictví zemědělské půdy, potvrzením o užívání či vlastnictví lesních pozemků;

(3) Z ložných ploch vozidel je povolen pouze prodej ovoce,zeleniny a mrazírenských výrobků.

(4) Prodej na parkovištích v majetku města je zakázán, s výjimkou akcí celoměstského významu.

(5) Na určených tržištích a prodejních místech je zakázána následující obchodní činnost:
 • prodej zboží erotického charakteru, doporučování a nabízení tohoto zboží;
 • směna valut,
 • prodej předmětů, které podléhají zvláštnímu režimu, t.j.umělecké předměty, zbraně všeho druhu, střelivo, výbušniny,jedy, omamné látky,
 • prodej a nabízení dalších předmětů, jejichž prodej je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 • prodej zvláště chráněných druhů divoce rostoucích rostlin,zvláště chráněných druhů živočichů a nerostů;
 • prodej petard, světlic a dalších předmětů zábavné pyrotechniky;
 • prodej alkoholických nápojů v uzavřených obalech s výjimkou piva a vín;
 • prodej cigaret;
 • prodej trvanlivých potravin vyžadujících chladící zázemí a to v případě, že není chladící zařízení napojeno na zdroj elektrické energie a zdroj pitné vody (zásobník kontrolované vody).

(6) Provozovatel tržiště je povinen účastnit se kontrol prováděných kompetentními orgány, pokud jej o to požádají.
Čl. 8
Kontrola prodeje
(1) Dozor nad dodržováním tržního řádu provádí Městská policie Domažlice v rámci oprávnění zákona č.553/1991 Sb.,o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplnění.

(2) Výzvu k odstranění nedostatku vzniklého porušením tržního řádu včetně stanovení lhůt provádí Městská policie.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.

Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.Ing. František Budka

zástupce starostky města

v.r.
Datum vložení: 3. 4. 1998 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 9. 2021 16:32
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)