Menu
Město Domažlice
Domažlice

nařízení 2/2003

Tržní řád města Domažlice

 
Tržní řád města Domažlice
vydána 25.2.2003
účinnost od 13.3.2003
novelizuje vyhlášku vyhláška 3/1998 (ze dne 17.3.1998)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou nařízení 1/2015 (ze dne 10.3.2015)

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE Č. 2/2003

TRŽNÍ ŘÁD MĚSTA DOMAŽLICE

Rada města Domažlice se usnesla dne 25. 02. 2003 usnesením č. 449 vydat podle § 18 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu s § 102 odst. 2 písm.. d) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 313/2002 Sb., toto nařízení:  

ČÁST I
OBECNÁ USTANOVENÍ

ČL. 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky prodeje zboží a poskytování služeb na tržnicích, tržištích a prodejních místech na území města Domažlice.
 
ČL. 2
VYMEZENÍ POJMŮ
   1. Provozovatel tržnice, tržiště ( dále jen tržiště ) nebo prodejního místa je osoba, která je k této činnosti oprávněna na základě živnostenského oprávnění (dále jen provozovatel).

   2. Tržištěm se pro účely této vyhlášky rozumí plocha nebo objekt, kde je možno uskutečňovat prodej zboží z přenosných stánků, případně jiného přenosného či podobného zařízení, pokud se nejedná o prodej na samostatném prodejním místě nebo provozovnu určenou pro prodej zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona.

   3.  Prodejním místem se pro účely této vyhlášky rozumí prostor do 12 m2, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytování služeb jedním prodejcem, pokud se nejedná o provozovnu určenou pro prodej zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona, dále ložná plocha vozidla, ze kterého se provádí prodej. Pokud se nachází prodejní místo mimo tržiště, přenáší se na prodejce povinnosti provozovatele tržnice.
 
ČL. 3
VYMEZENÍ MÍST PRO PRODEJ.
K stánkovému a obdobnému prodeji zboží ve městě Domažlice se určují tato místa:
 
a) tržiště náměstí Míru ( p. p. č. 4779/2, 4779/13, 4779/1)

b) Chodská ulice ( p. p. č. 4779/15)

c) tržiště v Chodské, Hruškově a Waldhegerově ulici, ulici Msgre.B.Staška, na Chodském náměstí a na parkovišti u autoškoly v Hruškově ulici k zajištění akcí celoměstského významu (např. Vavřinecká pouť a pod.),

d) prodejní místa na základě zvláštního povolení odboru správy majetku MěÚ Domažlice

e) pro prodej z ložných ploch vozidel celé území města.
 
ČL. 4
STANOVENÍ KAPACITY A PŘIMĚŘENÉ VYBAVENOSTI TRŽIŠŤ.
   1. Kapacita jednotlivých tržišť se stanoví takto:

      a) tržiště na náměstí Míru 70 prodejních míst

      b) tržiště v Chodské ulici 12 prodejních míst

     c) tržiště v Chodské, Hruškově a Waldhegerově ulici, ulici Msgre.B.Staška, na Chodském náměstí a na parkovišti u autoškoly v Hruškově ulici do 250 prodejních míst.

   2.  Prodejní místo musí být vybaveno prodejním pultem,nejedná-li se o prodej z ložné plochy vozidla.
   
   3.  Pokud nejsou ve vzdálenosti do 100 m od tržiště umístěny veřejné záchodky, musí provozovatel zajistit vybavení tržiště sociálním zařízením (záchodky a umyvadlo s tekoucí vodou).
 
ČL. 5.
DOBA PRODEJE ZBOŽÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
   1.  Provozování tržiště nebo prodejního místa je povoleno:

      a) od 7:00 hod. do 18:00 hod.

      b) při zvláštních trzích trvajících více dnů platí omezení doby zahájení prodeje dle písm. a) pouze pro první den a omezení doby ukončení prodeje dle písm. a) pouze pro poslední den konání.

      c) pro prodej mrazírenských výrobků z ložných ploch vozidel od 7:00 hod do 20:00 hod.

   2.  Je-li tržiště nebo prodejní místo situováno na vozovce, chodníku, či na prostranství v majetku města, musí být odklizeno nejpozději do konce povolené provozní doby.
 
ČL. 6
PODMÍNKY STÁNKOVÉHO PRODEJE NA NÁMĚSTÍ A V CHODSKÉ ULICI
   1.  Stánkový prodej na náměstí a v Chodské ulici je povolován jen o tzv. Tržních dnech na vyznačených stánkových místech. Tržní dny jsou pravidelně vždy ve středu, neprobíhá-li v tento den jiná akce na náměstí Míru
   2.  Místa k tržnímu prodeji na náměstí jsou označena čísly. Volná místa jsou obsazována dle pokynů odboru správy majetku MěÚ Domažlice.
   3.  Městská rada může v zájmu města středeční trhy zrušit nebo je přeložit na jiný den v týdnu.
   4.  Poplatek z místa je účtován dle částky stanovené Vyhláškou č. 5/1993 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů. Musí být uhrazen vždy v tržní den a to od 8.00 do 11.00 hod. na MěÚ Domažlice. Poplatek je možno platit předem pro více prodejních dnů. V případě, že prodejce má předplacen poplatek z místa a nemůže se příslušný den prodeje zúčastnit, bude tento poplatek převeden do následujícího období, avšak jen tehdy, jestliže se omluví nejpozději do 7.30 hod. příslušného dne na odboru správy majetku
   5.  Prodejce si může zajistit rezervaci místa na dobu tří měsíců (čtvrtletně). Cena rezervace je 300,-- Kč na jeden měsíc a jedno stánkové místo o velikosti minimálně 8m2 a nezahrnuje poplatek za stánkové místo.
  6.  Předem zakoupené stánkové místo je rezervováno do 8.00 hod. Po této hodině je považováno za místo volné.
    7.  Zakoupená permanentka a stánkové místo jsou nepřenosné na jiného prodejce.
   8.  Pro vyměření poplatku se počítá skutečně zabraná plocha veřejného prostranství, tzn. Konstrukce stánku včetně vystavovaného zboží jiným způsobem (krabice, věšáky ap.) a stojany se zbožím.
   9.  Do zabrané plochy se počítá i automobil nebo přívěs, pokud je z nich prováděn prodej nebo je na nich vystavováno zboží.
  10. Na přenosném stánku musí vždy prodávat podnikatel (osoba), na jejíž jméno byla permanentka vystavena nebo zaměstnanec podnikatele, který je povinen se prokázat příslušným dokladem.
  11. Automobil musí být umístěn tak, aby podél chodníku zůstal průjezdný pruh vozovky.
  12. Stánky musí být viditelně označeny:

      - permanentkou přidělenou odborem správy majetku

      - firma, popř. jméno a příjmení fyzické osoby včetně dodatku

      - IČ
 
ČÁST II
POVINNOSTI PROVOZOVATELE TRŽNICE

 

ČL.7
UDRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A ČISTOTY NA TRŽIŠTI
   1.  Provozovatel musí dbát, aby při prodeji nedocházelo ke znečišťování a poškozování veřejného prostranství a jeho okolí. Po celou dobu je povinen udržovat prostor v čistotě. Po ukončení prodeje provést řádný úklid takovým způsobem, aby nebyl patrný předchozí způsob využití tržiště nebo prodejního místa a aby následně nedocházelo ke znečišťování veřejného prostranství.
 
   2. Provozovatel je povinen zajistit splnění všech provozních, technických, hygienických, ekologických,bezpečnostních, požárních a ostatních podmínek vždy v rámci provozovaného zařízení a bez negativních dopadů na okolí, včetně zajištění úplné likvidace odpadu vzniklého provozem tohoto zařízení.

   3.  Provozovatel je povinen vybavit prostory tržišť dostatečným množstvím nádob na uložení komunálního odpadu.
 
ČL. 8.
ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PROVOZU TRŽIŠTĚ, OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ.
Provozovatel je povinen na jím provozovaném tržišti zajistit dodržování následujících podmínek:

   1.  Prodej na vyjmenovaných místech dle článku 3 mohou provádět:
 • podnikatelé (fyzické a právnické osoby), resp. jejich zaměstnanci, a to v rozsahu předmětu činnosti živnostenského oprávnění a za podmínek stanovených živnostenským zákonem ve znění pozdějších předpisů,
 • fyzické osoby (bez živnostenského oprávnění, starší 15-ti let)a to v případě prodeje nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti a lesních plodin přímým spotřebitelům, (dále jen prodávající)
   2.  Při kontrole prodeje se prodávající musí na místě prokázat:
 • průkazem totožnosti (občanský průkaz, povolení k pobytu cizince za účelem podnikání);
 • živnostenským listem, případně jiným dokladem podnikatelského oprávnění nebo jeho ověřenou fotokopií, s výjimkou prodávajícího dle čl. 7 odst. 1 písm. b). V případě, že jde o zaměstnance podnikatele dle písm. a), dokladem o pracovním vztahu;
 • u prodeje dle čl. 3 písm. f). povolením vydaným odborem správy majetku MěÚ Domažlice.
 • dokladem o zaplacení místního poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství;
 • dokladem o oznámení činnosti od Krajské hygienické stanici plzeňského kraje se sídlem v Plzni územní pracoviště Domažlice k prodeji potravinářského zboží
 • zdravotním průkazem (v případě prodeje potravinářského zboží);
 • v případě prodeje drobného hospodářského zvířectva a ryb veterinárním osvědčením vydaným soukromým nebo státním veterinárním lékařem, surovin a potravin živočišného původu osvědčením pro přepravu živočišných produktů vydaných pouze státním veterinárním lékařem;
 • u prodeje mimo tržiště (čl. 3 ) smlouvou s oprávněnou osobou o odvozu odpadu vzniklého z podnikatelské činnosti;
 • prodávající dle čl. 7 odst.1 písm. b) dále pak podle druhu prodávaného zboží potvrzením o nabytí chvojí a jmelí, uznávacím listem při prodeji výpěstků ovocných stromů, sadby jahodníku,maliníku, ostružiníku a révy vinné, osvědčením o znalosti hub,potvrzením o užívání či vlastnictví zemědělské půdy, potvrzením o užívání či vlastnictví lesních pozemků;

   3.  Z ložných ploch vozidel je povolen pouze prodej ovoce,zeleniny a mrazírenských výrobků.

  4.  Prodej na parkovištích v majetku města je zakázán, s výjimkou akcí celoměstského významu.

   5.  Na určených tržištích a prodejních místech je zakázána následující obchodní činnost:
 • prodej zboží erotického charakteru, doporučování a nabízení tohoto zboží;
 • směnárenská činnost,
 • prodej předmětů, které podléhají zvláštnímu režimu( zbraně všeho druhu, střelivo, výbušniny, jedy, omamné látky a pod.),
 • prodej a nabízení dalších předmětů, jejichž prodej je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
 • prodej zvláště chráněných druhů divoce rostoucích rostlin, zvláště chráněných druhů živočichů a nerostů;
 • prodej petard, světlic a dalších předmětů zábavné pyrotechniky;
 • prodej alkoholických nápojů v uzavřených obalech s výjimkou piva a vín;
 • prodej cigaret;
 • prodej trvanlivých potravin vyžadující chlazení a to v případě, že není napojeno na zdroj elektrické energie a zdroj pitné vody (zásobník kontrolované vody).

   6. Provozovatel tržiště je povinen účastnit se kontrol prováděných kompetentními orgány, pokud jej o to požádají.
ČL.9
KONTROLA PRODEJE
    1.  Dozor nad dodržováním tržního řádu provádí Městská policie Domažlice 1).
   
   2.  Výzvu k odstranění nedostatku vzniklého porušením tržního řádu včetně stanovení lhůt vykonává Městská policie.
   
   3.  Při hrubém nebo soustavném porušování Tržního řádu města Domažlice nebo při odmítnutí spolupráce s kontrolními orgány si provozovatel vyhrazuje právo zrušit rezervaci stánkového místa či pronájem veřejného prostranství pro stánkový prodej.     
 
ČL. 10
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Ruší se Vyhláška č. 3/1998 Tržní řád města Domažlice ve znění vyhlášek č. 5/1998 a č. 3/1999 a nařízení č. 1/2002 .
 
ČL. 11
Toto nařízení nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.

Jan Látka

starosta města

v.r.
Jaroslav Bauer

místostarosta města

v.r. 
1) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Datum vložení: 26. 3. 2003 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2021 9:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)