Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 3/1997

o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt

Vyhláška o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
vydána 8.1.1997
účinnost od 1.2.1997
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 9/2003 (ze dne 19.11.2003)

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  3/1997

o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
Městské zastupitelstvo v Domažlicích schválilo dne 8.1.1997 podle ustanovení § 36 odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, a na základě § 1 a § 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Poplatek za rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v místech soustředěného turistického ruchu za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
Čl. 2
Poplatku za rekreační pobyt nepodléhají:

a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP a jejich průvodci;

b) osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů;

c) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti, a nebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
Čl. 3
Poplatek za rekreační pobyt ve stanovené výši vybírá pro obec fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, (dále jen "osoba povinná"); tato osoba za poplatek ručí. Evidence poplatku bude prováděna v knize hostů.
Čl. 4
Sazba poplatku za rekreační pobyt činí Kč 4,- za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Obec může po dohodě s osobou povinnou stanovit poplatek také roční paušální částkou.
Čl. 5
Poplatek uhradí osoba povinná na účet města Domažlice čtvrtletně vždy do l5. dne následujícího měsíce, bez vyměření a bez vyzvání.
Čl. 6
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří Městský úřad v Domažlicích poplatek z prodlení ve výši 10 % z nezaplacené částky.
Čl. 7
Zrušuje se vyhláška o místním poplatku za rekreační pobyt č.8/1991.
Čl. 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.2.1997.

Jaroslava Wollerová

starostka města

v. r.Ing. František Budka

zástupce starostky města

v. r.
Datum vložení: 12. 2. 1997 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 9. 2021 16:35
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)