Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 10/1993

vyhláška 10/1993

Úplné znění Vyhlášky o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků
vydána 22.4.1993
účinnost od 1.5.1993
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 9/1994 (ze dne 29.8.1994)

10/1993

Starosta města  vyhlašuje
úplné znění Vyhlášky č.3/1993, o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků, se změnami a doplněními provedenými vyhláškou č.9/1993
Vyhláška o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků
Městské zastupitelstvo v Domažlicích se usneslo vydat podle § 16 zákona čNR č.367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 odst. 3 zákona čNR č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi toto obecně závazné nařízení:
čl. 1
Zakazuje se prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných místech v obvodu města Domažlice.
čl. 2
(1) Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky považují místa, která slouží veřejnému užívání v souladu s jejich určením. Jedná se zejména o městské komunikace (silnice, ulice a náměstí včetně chodníků, mosty apod.), veřejné průchody a podchody včetně prostor v podloubí domů v historické části města, veřejné parky, sady, prostory sídlišť včetně přilehlých ploch s vysázenými porosty a autobusové zastávky.

(2) Za veřejně přístupné místo se pro účely této vyhlášky považují pozemky nebo jejich části a budovy nebo jejich části, které jsou se souhlasem jejich vlastníka přístupné předem neurčeným osobám (např. chodby, schodiště), s výjimkou místností určených kolaudačním rozhodnutím k prodejním a restauračním účelům 0).

(3) Podáváním alkoholických nápojů se rozumí jejich předávání zákazníkům v nádobách určených ke konzumaci nápojů nebo v otevřeném balení.

(4) Prodejem alkoholických nápojů se rozumí jejich předávání zákazníkům v uzavřeném balení.
čl. 3
(1) Zákaz prodeje alkoholických nápojů se nevztahuje na

a) podnikatele, kteří poskytují pohostinské služby včetně provozování cukráren, kaváren a denních vináren, pokud v rámci těchto služeb podávají alkoholické nápoje na částech veřejného prostranství, která se nacházejí před stálými provozovnami těchto podnikatelů a jsou určena k tomuto účelu 1),

b) stánkový prodej uskutečňovaný při veřejných akcích, zejména trhů o Vavřinecké pouti a Martinském či jiném zvláštním trhu.

(2) Zakazuje se vystavování tabákových výrobků ve výkladních skříních s výjimkou trafik a pevných nepřenosných stánků.
čl. 4
(1) Dozor nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie.

(2) Porušení této vyhlášky se posuzuje jako přestupek podle § 48 zák. č.200/1990 Sb. o přestupcích ve znění zák. č.67/1993 Sb.

(3) Právnické osobě a podnikateli, který při výkonu podnikatelské činnosti poruší tuto vyhlášku, může být uložena podle § 50 zák. č.367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů pokuta ve výši 100 000,- Kč).


Vyhláška č.3/1993 nabyla účinnosti dnem 1. 5. 1993, vyhláška č.9/1993 nabývá účinnosti dnem 18. 9. 1993.
 
Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.Zdeněk Slačík

zástupce starosty města

v.r.
0) § 82 odst. 1 zák.č.5O/1978 Sb., ve znění zák.č.103/1990 Sb. a zák.č.262/1992 Sb.

1) § 11 a nás1. vyhl. o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích

2) úplné znění vyhlášeno pod č.410/1992 Sb.
Datum vložení: 1. 5. 1995 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 10. 2021 7:31
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)