Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 9/1994

Vyhláška o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků

 
Úplné znění Vyhlášky o zákazu prodeje alkoholických 
nápojů a tabákových výrobků
vydána 29.8.1994
účinnost od 29.8.1994
novelizuje vyhlášku 3/1993 (ze dne 22.4.1993)
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 3/2014 (ze dne 17.12.2014) 

9/1994

VYHLÁŠKA O ZÁKAZU PRODEJE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
STAROSTA MĚSTA VYHLAŠUJE
úplné znění Vyhlášky č.3/1993, o zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků, se změnami a doplněními provedenými vyhláškou č.9/1993 a vyhláškou č.5/1994  
VYHLÁŠKA O ZÁKAZU PRODEJE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ
Městské zastupitelstvo v Domažlicích se usneslo vydat podle § 16 zákona čNR č.367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 odst. 3 zákona čNR č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi toto obecně závazné nařízení:
ČL . I
Zakazuje se prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných místech v obvodu města Domažlice.
ČL. II
(1) Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky považují místa, která slouží veřejnému užívání v souladu s jejich určením. Jedná se zejména o městské komunikace (silnice, ulice a náměstí včetně chodníků, mosty apod.), veřejné průchody a podchody včetně prostor v podloubí domů v historické části města, veřejné parky, sady, prostory sídlišť včetně přilehlých ploch s vysázenými porosty a autobusové zastávky.

(2) Za veřejně přístupné místo se pro účely této vyhlášky považují pozemky nebo jejich části a budovy nebo jejich části, které jsou se souhlasem jejich vlastníka přístupné předem neurčeným osobám (např. chodby, schodiště), s výjimkou místností určených kolaudačním rozhodnutím k prodejním a restauračním účelům 0). 

(3) Podáváním alkoholických nápojů se rozumí jejich předávání zákazníkům v nádobách určených ke konzumaci nápojů nebo v otevřeném balení.

(4) Prodejem alkoholických nápojů se rozumí jejich předávání zákazníkům v uzavřeném balení.
ČL. III
Zákaz prodeje alkoholických nápojů se nevztahuje na:

a) podnikatele, kteří poskytují pohostinské služby včetně provozování cukráren, kaváren a denních vináren, pokud v rámci těchto služeb podávají alkoholické nápoje na částech veřejného prostranství, která se nacházejí před stálými provozovnami těchto podnikatelů a jsou určena k tomuto účelu 1),

b) stánkový prodej uskutečňovaný při veřejných akcích, zejména trhů o Vavřinecké pouti a Martinském či jiném zvláštním trhu.
ČL. IV
1) Dozor nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie.

2) Porušení této vyhlášky se posuzuje jako přestupek podle § 48 zák. č.200/1990 Sb. o přestupcích ve znění zák. č.67/1993 Sb.

3) Právnické osobě a podnikateli, který při výkonu podnikatelské činnosti poruší tuto vyhlášku, může být uložena podle § 50 zák. č.367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů pokuta ve výši 100 000,- Kč 2).
ČL. V
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášeníVyhláška č. 3/1993 nabyla účinnosti 9 dnů ode dne vyhlášení

(1.5.1993)

Vyhláška č. 9/1993 nabyla účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení

(18.9.1993)

Vyhláška č. 5/1994 nabyla účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení

(12.7.1994)
 

 
 
Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.
 

 

 
0) § 82 odst. 1 zák.č. 50/1978 Sb., ve znění zák.č. 103/1990 Sb. A zák.č. 262/1992 Sb.
1) § 11 a násl. Vyhl. o čistotě a veřejném pořádku v Domažlicích
2) úplné znění vyhlášeno pod č. 410/1992 Sb.
Datum vložení: 25. 8. 1994 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 8:18

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)