Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 1/1995

vyhláška 1/1995

Vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice
vydána 5.1.1995
účinnost od 30.1.1995
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou 3/2001 (ze dne 21.11.2001)

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE   1/1995

o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Domažlice
Městské zastupitelstvo v Domažlicích na základě § 16 zákona ČNR č.367/199O Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů schválilo dne 5.1.1995 tuto obecně platnou vyhlášku:
 
Článek 1.
Základní ustanovení
(1) Město Domažlice v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo „Fond rozvoje bydlení města Domažlice“ (dále jen fond), který slouží k poskytování půjček na zvelebení obytných budov na území města, podle dále stanovených pravidel a podmínek.

(2) Fond se vytváří na základě dohody s Ministerstvem financí ČR o jeho založení a poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Právo disponovat těmito prostředky je trvale podmíněno dodržováním uvedené dohody s MF ČR a ustanoveními této vyhlášky.
 
Článek 2.
Příjmy fondu
(1) Příjmy fondu jsou:

a) dotace a případné výpomoci ze státního rozpočtu

b) prostředky z rozpočtu města Domažlice

c) příjmy ze splátek půjček a úroků

d) dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů

e) dotace a případné výpomoci z rozpočtu jiného územního (regionálního) orgánu

f) jiné příjmy

(2) Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) města Domažlice a musí být bezezbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.
Článek 3.
Výdaje fondu
(1) Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při nejnižším úroku 4 % a nejdelší lhůtě splatnosti 8 let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta subjektům podle pravidel dále uvedených.

(2) Výdaje fondu jsou též úhrady peněžnímu ústavu za zřízení a vedení účtu dle článku 6 a náklady výběrového řízení dle čl. 4 vyhlášky.

(3) Adresáty půjček z fondu podle odst.1 mohou být pouze fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy na území města a které přijmou závazek poskytnutou půjčku použít podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov.

(4) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

 
Poř.č Název/účel Lhůta splatnosti půjčky Úrok Horní hranice
01 Obnova střechy (krytina i konstrukce) starší 10 let 5 let 4% do 100 tis Kč na 1 dům
02 Zřízení plynového neboelektrického topení ve stávajícím domě 4 roky 4% do 25 tis Kč na 1 byt
03 Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu 4 roky 4% do 20 tis Kč na 1 byt
04 Obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 10 let 4 roky 4% do 30 tis Kč na 1 dům
05 Zateplení obvodového pláště domu staršího 5 let 4 roky 4% do 20 tis Kč na 1 byt
06 Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není 3 roky 4% do 20 tis Kč na 1 byt
07 Při vestavbě bytu do půdního prostoru 10 let 6% do 400 tis.Kč na 1 byt
08 Zřízení malé čistírny odpadních vod při nové výstavbě domu 6 let 6% do 20 tis Kč na 1 byt
09 Zřízení plynového nebo elektrického topení při nové výstavbě domu 6 let 6% do 25 tis Kč na 1 byt

(5) Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 04 - obnova fasády a půjčky 05 - zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu. Půjčky lze čerpat do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje lednem roku následujícího po roce, v němž byla půjčka poskytnuta. Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení půjčky.
Článek 4.
Výběrové řízení
(1) Subjekty, které splňují podmínky podle čl.3, odst.3) mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení, které organizuje město Domažlice pro každý kalendářní rok samostatně.

(2) Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny na úřední desce MěÚ a zveřejněny v místním tisku. Lhůta na podání žádosti k účasti na výběrovém řízení se stanoví 28 dní ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení.

(3) Žádost musí vždy obsahovat zejména:
 
  • jméno nebo název žadatele, popř. statutárního zástupce;
  • adresu bydliště nebo sídla právnické osoby;
  • přesné označení předmětné obytné budovy:
- adresa, číslo popisné (je-li už vydáno), číslo parcely
- doklad o vlastnictví domu či stavby
- stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž či v jejímž rámci je žádáno o půjčku
- příslušnou projektovou dokumentaci
  • předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádána půjčka s orientační cenou akce, při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty;
  • přesný popis účelu, na který jsou půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně;
  • předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce;
  • požadovaná částka úvěru podle tabulek v čl. 3 a způsob jejího výpočtu
  • návrh na stanovení záruky za poskytovanou půjčku ve výši alespoň 130% předpokládaného úvěru

(4) Odbor místního hospodářství městského úřadu v Domažlicích vdá závazný formulář, který musí být k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení.

(5) Stavební komise vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení.

(6) Výběrové řízení vyhlašuje a o výběru rozhodne městská rada. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami k uzavření smluv o půjčkách. Proti výsledku výběrového řízení není možno se odvolat.

(7) Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o výsledku výběrového řízení.

(8) Výběrové řízení probíhá zásadně jen 1x v kalendářním roce a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou. Časově musí být organizováno tak, aby smlouvy o půjčkách mohly být uzavřeny nejpozději do konce května příslušného roku.

(9) Žádosti, u nichž se zjistí, že jsou nesprávné nebo neúplné, se nevrací žadatelům k přepracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o půjčku.
Článek 5.
Smlouva o půjčce
(1) S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením, uzavře město Domažlice smlouvu o půjčce.

(2) Smlouva obsahuje zejména tyto údaje:

a) smluvní strany

b) identifikace typu půjčky dle čl. 3 vyhlášky

c) celková částka půjčky, v případě více titulů i skladba

d) lhůta splatnosti půjčky

e) režim splácení

f) způsob splácení (příkazem, složenkou, apod.)

g) závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu

h) smluvní pokuta za porušení účelovosti (okamžité vrácení + 30 %)

ch) záruka za půjčku

i) dohoda o otevření účtu u peněžního ústavu

j) souhlas uživatele s kontrolním působením peněžního ústavu a města a jeho závazek předkládat peněžnímu ústavu doklady o čerpání z účtu.

(3) Finanční odbor městského úřadu v Domažlicích (dále jen finanční odbor) vydá po dohodě s peněžním ústavem a v souladu s touto vyhláškou závazný vzor smlouvy o půjčce.

(4) Finanční odbor po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů peněžnímu ústavu s výzvou na otevření účtu a k převodu prostředků na něj.
Článek 6.
Režim čerpání prostředků fondu
O způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi fondem a účty žadatelů a o správě všech pohledávek fondu uzavře město Domažlice zvláštní smlouvu s peněžním ústavem.
Článek 7.
Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná
(1) Jestliže se při poskytování půjček kumulují u jednoho žadatele půjčky s rozdílnou dobou splatnosti u téže obytné budovy, použije se při uzavírání smlouvy o půjčce lhůta delší.

(2) Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole města, peněžního ústavu (finanční toky) a Ministerstva financí (dodržení účelovosti poskytnutých prostředků).

(3) Finanční odbor předloží souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení městské radě vyhodnocení hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za předchozí rok.
Článek 8.
Tato vyhláška nabývá platnosti dnem vyhlášení.
Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.


 
Ing. František Budka

zástupce starosty města

v.r.
Datum vložení: 30. 1. 1995 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 10. 2021 7:30
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)