Menu
Město Domažlice
Domažlice

Opatření 3/2016

Opatření obecné povahy č. 3/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 3/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře
vydáno 18.4. 2016
účinnost od 10.5. 2016
novelizuje vyhlášku

 

je novelizována vyhláškou  
zrušeno 6/2016 (7.11.2016)

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 3/2016 MĚSTA DOMAŽLICE,

kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře

Rada města Domažlice, jako orgán obce příslušný podle § 5 odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), za použití § 97 až 99, § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění a dále § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád) svým usnesením č. 2432/2016 ze dne 18.4.2016 vydává

ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE

I. Vymezení území, pro které platí stavební uzávěra

Lokality, na něž se stavební uzávěra vztahuje se nacházejí v katastrálním území Domažlice a Havlovice u Domažlic a jsou vymezeny v grafické příloze č. 1 až 6, která je součástí tohoto opatření obecné povahy.

II. Rozsah a obsah omezení stavební činnosti

Úplná stavební uzávěra se vyhlašuje na lokality 1 a 2 v katastrálním území Havlovice u Domažlic a na lokality 3 až 16 v katastrálním území Domažlice, pro které bude v navrhovaném územním plánu Domažlice stanovena podmínka pro rozhodování v území „DOHODA O PARCELACI“ a “ÚZEMNÍ STUDIE“.

Na území dotčeném územním opatřením o stavební uzávěře je zakázáno umisťovat a povolovat stavby ve smyslu § 2 odst. 3 až 6) stavebního zákona (novostavby, nástavby, přístavby, stavební úpravy stávajících objektů, včetně staveb dopravní a technické infrastruktury), pokud by mohly ztížit nebo znemožnit budoucí využití podle rozpracovaného územního plánu Domažlice.

V území je povoleno v souladu s ust. § 97 odst. 1 stavebního zákona provádět udržovací práce.

III. Výjimky ze zákazu a omezení stavební činnosti

Výjimky ze zákazů a omezení stavební činnosti tímto územním opatřením o stavební uzávěře může podle ust. § 6 odst. 6 písm. e) a § 99 odst. 3 stavebního zákona v odůvodněných případech povolit rada obce, a to za předpokladu, že povolení výjimky neohrožuje účel sledovaný tímto stavebním opatřením o stavební uzávěře.

Proti rozhodnutí o výjimce se podle § 99 odst. 3 stavebního zákona nelze odvolat.

IV. Doba trvání územního opatření o stavební uzávěře

Toto územní opatření o stavební uzávěře platí do doby nabytí účinnost územního plánu Domažlice.

V. Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje - stanovisko doručeno 12.2.2016 – k předloženému návrhu není připomínek.

Ředitelství silnic a dálnic ČR – stanovisko doručeno 17.2.2016 - ke stavební uzávěře není připomínek.

Drážní úřad – stanovisko nedorazilo.

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí – stanovisko nedorazilo.

Městský úřad Domažlice, odbor dopravy – stanovisko nedorazilo.

VI. Odůvodnění

Rada obce rozhodla o pořízení územního opatření o stavební uzávěře na základě prověřování dotčeného území v rámci pořizování nového územního plánu Domažlice. O pořízení nového územního plánu Domažlice bylo zastupitelstvem města rozhodnuto dne 12.12.2007 na svém 14. zasedání. Zadání územního plánu Domažlice bylo zastupitelstvem města schváleno dne 20.6.2012.

Město Domažlice má v připravovaném územním plánu území pro další rozvoj výstavby RD a BD. Po zveřejnění záměru podmínit výstavbu RD a BD dohodou o parcelaci nebo vypracování studie zastavitelnosti území se množí snahy o urychlenou zástavbu těchto území. Povolení takové zástavby by však znemožnilo využití určitého území k plánované výstavbě.

Rozhodnutí o uplatněných námitkách a připomínkách

V rámci projednání opatření obecné povahy o stavební uzávěře nebyla uplatněna námitka ani připomínka.

VIII. Účinnost a obecná ustanovení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města Domažlice

 

Grafická část

Příloha_1

Příloha_2

Příloha_3

Příloha_4

Příloha_5

Příloha_6

Datum vložení: 24. 5. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2023 16:04

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)