Menu
Město Domažlice
Domažlice

Opatření 2/2016

Opatření obecné povahy č. 2/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře
vydáno 18.4. 2016
účinnost od 10.5. 2016
novelizuje vyhlášku

 

je novelizována vyhláškou  
zrušeno 6/2016 (7.11.2016)

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 2/2016 MĚSTA DOMAŽLICE,

kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře

Rada města Domažlice, jako orgán obce příslušný podle § 5 odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), za použití § 97 až 99, § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění a dále § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád) svým usnesením č. 2431/2016 ze dne 18.4.2016 vydává

ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE

I. Vymezení území, pro které platí stavební uzávěra

Stavební uzávěra se vyhlašuje na celé katastrální území Domažlice a Havlovice u Domažlic.

Grafická příloha vymezuje území, pro které je stavební uzávěra vymezena.

II. Rozsah a obsah omezení stavební činnosti

Stavební uzávěrou se zakazuje stavební činnost (novostavba, změna dokončené stavby, změna v užívání, změna stavby před jejím dokončením, dodatečné povolení, stavební úpravy – nástavba, přístavba) týkající se staveb ubytovacích zařízení uvedených v § 2 odst. c) bod 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění.

V území je povoleno v souladu s ust. § 97 odst. 1 stavebního zákona provádět udržovací práce.

III. Výjimky ze zákazu a omezení stavební činnosti

Výjimky ze zákazů a omezení stavební činnosti tímto územním opatřením o stavební uzávěře může podle ust. § 6 odst. 6 písm. e) a § 99 odst. 3 stavebního zákona v odůvodněných případech povolit rada obce, a to za předpokladu, že povolení výjimky neohrožuje účel sledovaný tímto stavebním opatřením o stavební uzávěře.

Proti rozhodnutí o výjimce se podle § 99 odst. 3 stavebního zákona nelze odvolat.

IV. Doba trvání územního opatření o stavební uzávěře

Toto územní opatření o stavební uzávěře platí do doby nabytí účinnost územního plánu Domažlice.

V. Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje - stanovisko doručeno 12.2.2016 – k předloženému návrhu není připomínek.

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Domažlice – stanovisko dorazilo 16.2.2016 – souhlasí s návrhem územního opatření o stavební uzávěře.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice – stanovisko nedorazilo.

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí – stanovisko nedorazilo.

Městský úřad Domažlice, odbor dopravy – stanovisko nedorazilo.

Městský úřad Domažlice, odbor kancelář starosty, úsek památkové péče - stanovisko nedorazilo.

VI. Odůvodnění

Rada obce rozhodla o pořízení územního opatření o stavební uzávěře na základě prověřování dotčeného území v rámci pořizování nového územního plánu Domažlice. O pořízení nového územního plánu Domažlice bylo zastupitelstvem města rozhodnuto dne 12.12.2007 na svém 14. zasedání. Zadání územního plánu Domažlice bylo zastupitelstvem města schváleno dne 20.6.2012.

Nekoordinované povolování stavební činnosti pro stavby ubytovacích zařízení typu ubytovna, svobodárna by mohlo ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace Domažlic, o jejímž pořízení bylo rozhodnuto dne 12.12.2007. Zadání územního plánu Domažlice bylo zastupitelstvem města schváleno dne 20.6.2012.

Toto opatření je v souladu s republikovou prioritou č. 15 Politiky územního rozvoje ČR 2008, ve znění aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR, schválené vládou České republiky dne 15. dubna 2015 (Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel).

Rozhodnutí o uplatněných námitkách a připomínkách

V rámci projednání opatření obecné povahy o stavební uzávěře nebyla uplatněna námitka ani připomínka.

VIII. Účinnost a obecná ustanovení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

 

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města Domažlice

 

Grafická část

Příloha_1

Datum vložení: 24. 5. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2023 16:03

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)