Menu
Město Domažlice
Domažlice

Opatření 1/2016

vydává územní opatření o stavební uzávěře

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2016, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře
vydáno 18.4. 2016
účinnost od 10.5. 2016
novelizuje vyhlášku

 

je novelizována vyhláškou  
zrušeno 6/2016 (7.11.2016)

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2016 MĚSTA DOMAŽLICE,

kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře

Rada města Domažlice, jako orgán obce příslušný podle § 5 odst. 2 a § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon), za použití § 97 až 99, § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění a dále § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád) svým usnesením č. 2430/2016 ze dne 18.4.2016 vydává

 

ÚZEMNÍ OPATŘENÍ O STAVEBNÍ UZÁVĚŘE

 

I. Vymezení území, pro které platí stavební uzávěra

Stavební uzávěra se vyhlašuje na celé katastrální území Domažlice a Havlovice u Domažlic.

Grafická příloha vymezuje území, pro které je stavební uzávěra vymezena.

II. Rozsah a obsah omezení stavební činnosti

Stavební uzávěra se týká novostaveb, nástaveb, přístaveb a stavebních úprav stávajících objektů, u kterých se bude řešit nakládání s odpadními vodami a které nelze napojit či nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci. V navrhovaném územním plánu Domažlice bude stanovena podmínka pro rozhodování v území řešící napojení objektů na veřejnou kanalizaci.

Stavební uzávěra se dále týká pozemků pro novostavby, nástavby, přístavby a stavební úpravy stávajících staveb pro bydlení a staveb pro rodinnou rekreaci, které nejsou nebo je nelze přímo napojit na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. V navrhovaném územním plánu Domažlice bude stanovena podmínka pro rozhodování v území řešící napojení pozemků staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci na veřejně přístupnou pozemní komunikaci.

Na území dotčeném územním opatřením o stavební uzávěře je zakázáno umisťovat a povolovat stavby ve smyslu § 2 odst. 3 až 6) stavebního zákona (novostavby, nástavby, přístavby, stavební úpravy stávajících objektů), pokud by mohly ztížit nebo znemožnit budoucí využití podle rozpracovaného územního plánu Domažlice.

V území je povoleno v souladu s ust. § 97 odst. 1 stavebního zákona provádět udržovací práce.

III. Výjimky ze zákazu a omezení stavební činnosti

Výjimky ze zákazů a omezení stavební činnosti tímto územním opatřením o stavební uzávěře může podle ust. § 6 odst. 6 písm. e) a § 99 odst. 3 stavebního zákona v odůvodněných případech povolit rada obce, a to za předpokladu, že povolení výjimky neohrožuje účel sledovaný tímto stavebním opatřením o stavební uzávěře.

Proti rozhodnutí o výjimce se podle § 99 odst. 3 stavebního zákona nelze odvolat.

IV. Doba trvání územního opatření o stavební uzávěře

Toto územní opatření o stavební uzávěře platí do doby nabytí účinnost územního plánu Domažlice.

V. Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje - stanovisko doručeno 12.2.2016 – k předloženému návrhu není připomínek.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – stanovisko doručeno 27.1.2016 - k předloženému návrhu není připomínek.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát – stanovisko doručeno 10.2.2016 - k předloženému návrhu není připomínek.

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice – stanovisko nedorazilo.

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí – stanovisko nedorazilo.

Městský úřad Domažlice, odbor dopravy – stanovisko nedorazilo.

VI. Odůvodnění

Rada obce rozhodla o pořízení územního opatření o stavební uzávěře na základě prověřování dotčeného území v rámci pořizování nového územního plánu Domažlice. O pořízení nového územního plánu Domažlice bylo zastupitelstvem města rozhodnuto dne 12.12.2007 na svém 14. zasedání. Zadání územního plánu Domažlice bylo zastupitelstvem města schváleno dne 20.6.2012.

Město Domažlice investovalo v minulých letech vlastní prostředky, i prostředky EU, do modernizace ČOV a rozvodu kanalizační sítě tak, aby plnila limity stanovené pro Domažlice zákony, vyhláškami a směrnicemi EU. Není tedy nadále možné budovat nová místa, kde vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody a tato místa nebudou připojena na kanalizaci.

Rozhodnutí o uplatněných námitkách a připomínkách

V rámci projednání opatření obecné povahy o stavební uzávěře byla uplatněna jedna námitka.

 

NÁMITKA Č. 1

Dne 7.3.2016 uplatnila námitku paní Anna Svobodová, bytem Thomayerova 328, 34401 Domažlice, jako vlastník pozemků parc. č. st. 3171 a 2689/34 v k.ú. Domažlice.

Paní Anna Svobodová nesouhlasí se stavební uzávěrou týkající se povinnosti napojení na veřejnou kanalizaci. Vlastník pozemku má záměr realizovat přístavbu stávajícího rekreačního objektu. Jelikož se v dané lokalitě veřejná kanalizace nenachází, je ekonomicky nepřijatelné napojení na veřejnou kanalizaci, neboť místo napojení se nachází příliš daleko od plánované přístavby a náklady na vybudovaní vlastního připojení by mnohonásobně převýšily finanční rozpočet výstavby rekreačního objektu. Jediné východisko je vyvážecí jímka, pro kterou je zpracovaná projektová dokumentace a doložena smlouva se společností CHVAK.

Rozhodnutí rady města:

Námitce se nevyhovuje

Důvodem je, že město Domažlice v roce 2013 dokončilo investiční akci Čistá Berounka, v rámci které byla realizována rekonstrukce kanalizace a vodovodu na území města a vytvoření podmínek pro rozvoj města. Není tedy nadále možné budovat nová místa, kde vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody a tato místa nebudou připojena na kanalizaci. Dle názoru města vzniknou plánovanou stavbou nové nároky na obsluhu celé lokality, a to jak na technickou tak i na dopravní infrastrukturu. Město je toho názoru, že připojení na veřejnou kanalizaci ja technicky i ekonomicky možné za předpokladu dovybudování nové kanalizace v lokalitě a za podmínek, které mohou být stanoveny v plánovací smlouvě.

VIII. Účinnost a obecná ustanovení

Opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Proti opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

 

Ing. Miroslav Mach

starosta města Domažlice

 

Grafická část

Příloha_1

Datum vložení: 24. 5. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 3. 2023 8:30

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)