Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nařízení 1/2021

Nařízení 1/2021, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení 1/2021
vydána 4.5.2021
účinnost od 27.5.2021
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

 

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE

č. 1/2021

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

 

Rada města Domažlice se usnesla dne 04.05.2021 usnesením č. 3557 na základě ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), a v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 13 vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, v platném znění, vydat toto nařízení:

Čl. 1
  1. Město Domažlice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov1 (dále jen „osnovy“).

  2. Osnovy budou  zpracovány pro zařizovací obvod Domažlice - Koloveč, zahrnující všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, s výjimkou těch, pro které budou zpracovány lesní hospodářské plány2 (dále jen „plán“), v katastrálních územích

Chocomyšl

Kaničky

Koloveč

Mezholezy (část katastrálního území)

Němčice u Kdyně (část katastrálního území)

Srbice

Strýčkovice

Těšovice

Úboč (část katastrálního území)

Únějovice (část katastrálního území)

Všepadly (část katastrálního území)

Zíchov

  1. Osnovy budou zpracovány na období 10 let od 01.01.2023 do 31.12.2032

  2. Zpracování osnov zajišťuje Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí (dále jen „zadavatel“), jako příslušný orgán státní správy lesů (§ 48 odst. 2 písm. d) lesního zákona). Náklady na zpracování osnov hradí stát (§ 26 odst. 2 lesního zákona).

Čl. 2
  1. Vlastníci lesů vymezených v čl. 1 odst. 2 mají v termínu do 31.07.2021 právo uplatnit u zadavatele své hospodářské záměry a požadavky na zpracování osnov (dále jen „záměry“). Záměry je možné uplatnit osobně/písemně nebo prostřednictvím zplnomocněného odborného lesního hospodáře. V záměrech je nutné uvést označení vlastníka lesa dle katastru nemovitostí, parcelní číslo pozemku a katastrální území, v němž se pozemek nachází.

  2. Vlastníci lesů, pro které by měly být zpracovány osnovy, ale kteří se rozhodnou hospodařit podle plánu, oznámí tuto skutečnost zadavateli v termínu uvedeném v čl. 2 odst. 1.

  3. Stejným způsobem, jako je uvedeno v čl. 2 odst. 1, mohou uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování osnov také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny, a orgány státní správy.

Čl. 3
  1. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení a pozbývá platnosti dne 31.07.2021.

  2. Toto nařízení se zveřejňuje též na úředních deskách obecních úřadů působících ve správním obvodu města Domažlice jako obce s rozšířenou působností.

 

V Domažlicích 10.05.2021

 

JUDr. Novák Zdeněk v. r.

starosta města Domažlice

 

 

Bc. Stanislav Antoš v. r.

místostarosta města Domažlice


 

1Lesní hospodářské osnovy se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů pro všechny lesy ve vlastnictví fyzických a právnických osob o výměře menší než 50 ha, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. (§ 25 odst. 1 lesního zákona)

2Zabezpečit zpracování lesních hospodářských plánů jsou povinny právnické osoby, kterým je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu, ostatní právnické a fyzické osoby vlastnící více než 50 ha lesa v obvodu územní působnosti schvalujícího orgánu státní správy lesů. Hospodařit podle plánu mohou též právnické a fyzické osoby vlastnící méně než 50 ha lesa. (§ 24 odst. 3 lesního zákona)

Datum vložení: 1. 8. 2021 10:01
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2023 16:02
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)