Menu
Město Domažlice
Domažlice

Informace o možnosti pronájmu pozemků v době konání Chodských slavností a Vavřinecké poutě ve dnech 11.–13.08.2023 - provozování gastrostanů

V době konání Chodských slavností a Vavřinecké poutě město Domažlice nabízí k pronájmu následující prostranství vhodné k umístění stanu s občerstvením:
1. náměstí Míru (prostranství o výměře cca 300 m²)
2. Chodské náměstí (prostranství o výměře cca 150 m²)

Doba nájmu: 11.08.2023 - 13.08.2023 do 20:00

Podmínky pronájmu:

- uzavření nájemní smlouvy o pronájmu dotčených částí pozemků s pronajímatelem (městem),

- uhrazení nájemného pronajímateli (městu) do 30.06.2023 ve výši stanovené radou města a příspěvku ve výši 1.000 Kč na zajištění provozu sociálních zařízení v době konání uvedené akce,

- zajištění vlastních odpadových nádob pro vlastní potřebu a zákazníky, které musí nájemce průběžně vyprazdňovat do přistavených kontejnerů,

- učinění veškerých opatření potřebných k tomu, aby v souvislosti se zřízením, užíváním nebo provozováním gastrostanu nedošlo k narušení programu pořádaného městem ani k rušení nočního klidu stanoveného obecně závaznou vyhláškou města.

Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu ani jeho část do podnájmu nebo výpůjčky třetí osobě ani umožnit třetí osobě jakékoli užívání předmětu nájmu nebo jeho části.

Provozování hudební produkce je možné pouze po předchozí domluvě s pronajímatelem (městem) a jejím odsouhlasení v rámci uzavírané nájemní smlouvy. Hudební produkce nesmí být provozována v době, kdy probíhá program na pódiu u hlavní brány na náměstí Míru a na pódiu v zahradě Chodského hradu.

Připojení stanu k elektrické síti pronajímatel (město) nezajišťuje.

Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení (popř. název společnosti), IČO, sídlo, kontaktní údaje (tel. číslo a e-mailová adresa), popis nabízeného sortimentu, požadované prostranství, rozměr stanu/stanů (včetně případného prostoru pro zázemí atd.), návrh výše nájemného a podpis. Do žádosti také uveďte, zda máte zájem provozovat hudební produkci (živou či reprodukovanou) a případné časové rozmezí.

Žádost musí být doručena nejpozději do 30.04.2023. Město si vyhrazuje právo na žádosti doručené po termínu stanoveném pro podání žádosti nebrat zřetel.

Domažlice 19.12.2022

Odbor správy majetku MěÚ Domažlice

Přílohy

prostranství náměstí Míru

CHSL_namesti_Miru.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 510,24 kB

prostranství Chodské náměstí

CHSL_Chodske_namesti.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 1,64 MB
Datum vložení: 19. 12. 2022 12:57
Datum poslední aktualizace: 19. 12. 2022 15:52
Autor: Odbor správy majetku MěÚ Domažlice

O Domažlicích

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)