Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nový systém v povolování přenosných reklamních poutačů – „áček“

Rada města v Domažlicích se na svém 126. jednaní konaném dne 21. 6. t. r. zabývala stávající situací ohledně umisťování reklamních poutačů typu "A" na území městské památkové rezervace, zejména pak v podloubí měšťanských domů na náměstí.

Rada města svým rozhodnutím jednostranně zrušila platnost povolení zvláštního užívání veřejného prostranství za účelem umístění přenosných reklamních zařízení (reklamních poutačů typu "A") vydaných městem před 1. 1. 2010, a to ke dni 31. 8. 2010. Pokud ti, kterým bylo povolení takto zrušeno, budou mít zájem o umístění přenosných reklamních zařízení i po tomto datu, musí o vydání souhlasu nově požádat.
Rada města zároveň zrušila zákaz povolování reklamních poutačů na území městské památkové rezervace. O zvláštní užívání veřejného prostranství za účelem umístění přenosného reklamního zařízení na území městské památkové rezervace je tedy možné požádat odbor správy majetku. Souhlas města se zvláštním užíváním bude vydán na základě žádosti na dobu maximálně jednoho kalendářního roku při splnění následujících podmínek:

 

 

 1. V podloubí na náměstí Míru a v podloubí v Kostelní ulici bude povoleno pouze 1 přenosné reklamní zařízení na provozovnu. Přenosným reklamním zařízení se rozumí nosič informací o provozovně, osobě ji provozující, činnosti v provozovně vykonávané, výrobcích či službách v provozovně nabízených, který není pevně spojen s provozovnou či pozemkem, na němž se nachází.
   
 2. Uživatel veřejného prostranství umístí zařízení v podloubí pouze u zdi domu. Není přípustné, aby přenosná reklamní zařízení byla umisťována v arkádách (obloucích loubí) měšťanských domů ani na místních komunikací - chodnících přiléhajících k loubí domů.
   
 3. Přenosné reklamní zařízení bude umístěno na pevném stojanu, přičemž musí zůstat zachovaný volný prostor pro průchod chodců v šíři minimálně 1,50 m.
   
 4. Zábor veřejného prostranství bude probíhat v době mezi 8.00 – 18.00 hod.
   
 5. Na přenosné reklamní zařízení nesmí být umisťovány žádné předměty, zejména pak ne nabízené zboží.

 

 

Žádosti o vydání souhlasu se zvláštním užíváním veřejného prostranství budou podávány na Odbor správy majetku MěÚ. Přílohou žádosti musí být plánek se zákresem umístění přenosného reklamního zařízení a šířkou loubí a souhlas vlastníka nemovitosti - pozemku, na kterém bude zařízení umístěno (vlastníka měšťanského domu).
Souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství nenahrazuje rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace, které vydává příslušný silniční správní orgán - odbor dopravy Městského úřadu, pracoviště U Nemocnice 579, Domažlice. Toto rozhodnutí je nutné v případě umístění přenosného reklamního zařízení na místních komunikacích - tedy i chodnících mimo loubí.

Formulář žádosti Ohlášení - oznamovací povinnost o zvláštním užívání veřejného prostranství je ke stažení na internetových stránkách města www.domazlice.info v podsekci Městský úřad - Formuláře - Odbor správy majetku.

Datum vložení: 28. 6. 2010 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)