Menu
Město Domažlice
Domažlice

Mimořádná a rychlá pomoc lidem postiženým živelnou pohromou

Dne 23. ledna 2007 vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí následující tiskovou zprávu:
Orkán, který postihl v minulých dnech Českou republiku, si vyžádal oběti na lidských životech a způsobil obrovské materiální škody. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto nabízí lidem postiženým touto živelnou pohromou rychlou mimořádnou pomoc. V této souvislosti mohou občané požádat pověřené obecní úřady o dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi. Výše mimořádné pomoci se stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby (společně posuzovaných osob) až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce, tj. 46.890 Kč. Lidé mohou žádat také o pomoc k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé potřeby. V tomto případě nemůže výše mimořádné pomoci překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. 31.260 Kč.

„Jsme si vědomi toho, že se lidé v zasažených oblastech dostali do velmi obtížné situace, někdy až hmotné nouze, a proto naše mimořádná pomoc, aby splnila svůj účel, musí být rychlá,“ říká RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí. „Občané ve svízelné situaci často nevědí, kam se mohou o pomoc obrátit. Proto je pracovníci sociálních odborů budou aktivně vyhledávat a pomáhat jim s vyplněním příslušných formulářů. Již včera jsme v tomto smyslu informovali sociální odbory krajských úřady a Magistrát hlavního města Prahy.“

 

Dávka ze systému pomoci v hmotné nouzi

 

Účelem této peněžité dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi je poskytnutí rychlé pomoci k zabezpečení základních životních potřeb občanů (a společně posuzovaných osob), kteří byli postiženi vážnou mimořádnou událostí. Zákon o pomoci v hmotné nouzi rozšiřuje okruh mimořádných událostí a obsahuje jejich příkladný výčet. Vážnou mimořádnou událostí se rozumí zejména živelní pohroma (např.povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie.

Pokud osobu postihla mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry osoby jsou takové, že jí neumožňují nepříznivou situaci překonat vlastními silami, a orgán pomoci v hmotné nouzi považuje tuto osobu za osobu v hmotné nouzi, lze této osobě poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc. Je zřejmé, že v těchto případech jde o první finanční pomoc, a proto je nutné posouzení stavu hmotné nouze učinit bezodkladně. Pro uvedený účel pomoci je situace posuzována v rámci okruhu společně posuzovaných osob. Mimořádnou pomoc lze poskytnout jen jedné osoběze společně posuzovaných osob.

O přiznání dávky rozhoduje pověřený obecní úřad. Místní příslušnost se v těchto případech řídí místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu. Pokud však k situaci, která vyžaduje okamžitou pomoc, došlo mimo správní obvod pověřeného obecního úřadu, v němž je osoba hlášena k pobytu, je místněpříslušný ten pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu k situaci došlo. Postižení občané žádají o tuto dávku prostřednictvím formuláře, který má orgán pomoci v hmotné nouzi k dispozici a je také vyvěšen na webových stránkách MPSV (www.portal.mpsv.cz). V praxi jsou však postižení občané zpravidla aktivněvyhledáváni a žádost je uplatněna přímo na místě, obdobně jako tomu bylo např. v uplynulých letech v případě povodní.

Výše mimořádné pomoci se v daném případě stanoví s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmové situaci osoby (společně posuzovaných osob) až do patnáctinásobku částky životního minima jednotlivce, tj. 46.890 Kč. Mimořádná pomoc má v daném případě charakter jednorázové dávky.

 

Pomoc k úhradě nákladůna předměty dlouhodobé potřeby

„Druhá možnost pomoci je zaměřena na lidi, kteří nemají dostatečné prostředky k úhradě nákladů na předměty dlouhodobé potřeby,“ říká ministr Petr Nečas. „Účelem této peněžité dávky ze systému pomoci v hmotné nouzi je poskytnout pomoci například na úhradu na základní vybavení domácnosti.“

O přiznání dávky rozhoduje pověřený úřad. Místní příslušnost se v těchto případech řídí místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu. Pokud však k situaci, která vyžaduje okamžitou pomoc, došlo mimo správní obvod pověřeného obecního úřadu, v němž je osoba hlášena k pobytu, je místněpříslušný ten pověřený obecní úřad, v jehož správním obvodu k situaci došlo. Postižení občané žádají o tuto dávku prostřednictvím formuláře, který má orgán pomoci v hmotné nouzi k dispozici a je také vyvěšen na webových stránkách MPSV (www.portal.mpsv.cz).

Výše mimořádné pomoci se stanoví až do výše konkrétního nákladu s tím, že součet dávek poskytnutých podle tohoto ustanovení nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobekživotního minima jednotlivce, tj. 31.260 Kč. Jde o jednorázovou dávku, poskytnutí několikrát v roce není (až na limit celkové výše) vyloučeno.

 

Karel Sedláček

vedoucí oddělení stykůs veřejností

 

POZN:

Praktické informace

Místní příslušnost - § 67 odst. 3 zákona o pomoci v hmotné nouzi (řídí se místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu; v případě,že došlo k situaci mimo správní obvod – je příslušný ten pověřený úřad, v jehožobvodu k situaci došlo).

 

§ 2 odst. 4, § 36 odst. 1 písm. b) a odst. 2, § 37 písm. b) zákona o pomoci v hmotné nouzi

 • Žádost se podává na předepsaném tiskopisu

 • Při rozhodování přihlédneme k majetkovým poměrům a příjmové situaci

 • Rychlá pomoc k zabezpečení základních životních potřeb – vyřešení havarijní situace

 • Tiskopis část B. – žadatel stručně popíše mimořádnou událost a uvede účel použití okamžité pomoci

 • Tiskopis část F. – prohlášení žadatele, že sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat situaci vlastními silami

 • Forma vlastnictví bytu či domu není rozhodující, zajišťujeme základní potřeby postižených občanů

 • okamžitá pomoc neslouží k zajištění prostředků na celkovou opravu domu nebo bytu, ale k vyřešení havarijní situace

 • skutečnost, zda nemovitost byla či nebyla pojištěna není rozhodující

 • maximální výše příspěvku 46.890,- Kč

 

§ 2 odst. 5 písm. b), § 36 odst. 1 písm. b), § 37 písm. d) zákona o pomoci v hmotné nouzi

 • Žádost se podává na předepsaném tiskopisu

 • Tiskopis část B. – stručný popis důvodů nákladů

 • Tiskopis část C. předpokládaná výše nákladů

 • Tiskopis část F. – prohlášení žadatele, že vzhledem ke svým příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům nemá dostatečné prostředky na uhrazení uvedený nákladů

 • Hlavní účel pomoci – základní vybavení domácnosti předměty dlouhodobé spotřeby

 • Maximální výše 31.260,- Kč v rámci jednoho kalendářního roku

Datum vložení: 26. 1. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09

Zpravodajství

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)