Menu
Město Domažlice
Domažlice

Činnosti orgánu pro sociálně právní ochranu dětí

Orgány sociálně-právní ochrany dětí řeší složité situace dětí s trvalým pobytem na území České republiky a dětí – cizinců, které pobývají na území ČR. Sociálně právní ochrana dětí se poskytuje všem dětem mladším 18ti let. Orgány poskytující sociálně právní ochranu dětí ve většině případů zasahují do soukromého a rodinného života. Mohou tak činit jen v zákonem dovolených případech.
Přitom musí dbát na zájem, prospěch a blaho dítěte, nediskriminovat, sociálně-právní ochrana dětí se poskytuje v převážné většině bezplatně. Stát je odpovědný za ochranu před tělesným nebo duševním násilím, ochranu jejich zdravého vývoje – nenahrazuje však povinnosti a odpovědnost rodičů.

Orgánem s obecnou působností na úseku ochrany dítěte jsou: soudy a orgány určené zákonem o sociálněprávní ochraně dětí tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské a obecní úřady, ve vztahu k zahraničí Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně,sociálně právní ochranu dětí zabezpečují také kraje a obce v samostatné působnosti tj. komisemi, poradními sbory, dále fyzické a právnické osoby, pokud obdrží pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Výkon sociálně právní ochrany dětí je upraven speciálním zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálněprávní ochraně dětí. Zde jsou vymezeny povinnosti a pravomoci orgánů sociálně právní ochrany dětí, dále i povinnosti dalších institucí vůči OSPOD. V mnoha případech se také opíráme o zákon o rodině č. 94/1963 Sb a řadu dalších předpisů: Úmluva o právech dítěte,Zákon o ústavní výchově č.109/2002 Sb., Trestní zákon a Trestní řádč. 140 a 141/1961 Sb., Zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže, Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., Občanský soudní řádč. 99/1963 Sb., Správní řád č. 500/2004 Sb., Zákon o pobytu cizinců na území ČR č.326/1999 Sb. apod. Dále musíme samozřejmě respektovat ustanovení zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

NášOSPOD působí na úrovni obce s rozšířenou působností. Do naší péče spadají děti s trvalým pobytem na správním územíměsta Domažlice jako této obce. S dětmi bez trvalého bydliště na tomto území pracujeme na základědožádání místně příslušného OSPOD.

Činnost OSPOD je velmi rozmanitá, proto v rámci úřadu dochází ke specializaci pracovnic na určitou oblast. Konkrétně na OSPOD Domažlice se jednotlivé pracovnice specializují na: náhradní rodinnou péči,špatnou péčí o děti a rozvodovou problematikou, problémové chování dětí a trestnou činnost. Bližší a konkrétní náplňpráce můžete najít na těchto internetových stránkách, v sekci Městský úřad, organizační struktura, funkční náplně odborů.

Datum vložení: 21. 11. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09

Zpravodajství

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)