Menu
Město Domažlice
Domažlice

2. zasedání zastupitelstva města

které se bude konat v pondělí 20. listopadu 2006 od 16:00 hodin v malém sále MKS v Domažlicích

P r o g r a m :

1. Ustanovení mandátové komise
2. Zpráva mandátové komise
3. Schválení programu jednání
4. Volba návrhové komise
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM
7. Zpráva zástupce RM o činností RM
8. Smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce
9. Záměr umístění výrobního areálu – HAAS Bohemia
10. Záměr umístění výrobního areálu společnosti - AZ-Czech s.r.o.
11. Převod bytové jednotky
12. Zrušení předkupního práva
13. Příspěvek na dokončení vytvoření kopií soch na zdi kláštera
14. Koupě pozemků
15. Odkoupení pozemkové parcely
16. Prodej hájenky na Babyloně
17. Smlouva o bezúplatného převodu nemovitostí
18. Zřízení finančního a kontrolního výboru
19. Stížnost
20. Řízení městské policie
21. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
22. Dotace z Programu regenerace
23. Dodatek č.2 zřizovací listiny
24. Zrušení usnesení
25. Dobrovolný svazek obcí „Povodí Berounky“ - aktualizované znění stanov
26. Změna zřizovací listiny
27. Demolice objektů
28. Odkoupení pozemkových parcel v k.ú. Domažlice
29. Demolice stavby trafostanice
30. Delegování - Nájemní družstvo GOLEM, družstvo
31. Delegování - Nájemní družstvo Domažlice, družstvo
32. Rozpočtové opatření – navýšení dotace na výplatu sociálních dávek
33. Informace - komise pro projednávání přestupků
34. Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 10. 2006
35. Různé
36. Závěr

Datum vložení: 14. 11. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 29. 11. 2017 10:09

Zpravodajství

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)