Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zvláštní užívání veřejného prostranství

3. Základní informace:

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Veřejným prostranstvím jsou náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, podloubí domů na náměstí Míru, podloubí domů v Kostelní ulici, průchod domu čp. 1 v Branské ulici, průchod domu čp. 2 v ulici Msgre. B. Staška, aleje před klášterem a prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství výše uvedeným způsobem.
Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Městský úřad může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen oznámit písemně městskému úřadu způsob, rozsah a termín zahájení užívání veřejného prostranství nejméně 5 dní předem.
Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, datum narození nebo IČ. Právnická osoba uvede též svůj statutární orgán a případně osoby, které jsou oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových věcech jednat.
Poplatník je rovněž povinen oznámit městskému úřadu každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Správcem poplatku je odbor správy majetku MěÚ Domažlice.
Sídlo pracoviště:
náměstí Míru 1, Domažlice,  3. patro č. dveří 303

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář je k dispozici na těchto internetových stránkách v sekci Městský úřad - podsekce Formuláře.

Jaké jsou v této životní situaci správně a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Sazba poplatku:
Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívaného veřejného prostranství:
a) za provádění výkopových prací 1 Kč
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 100 Kč
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
u prodejců s trvalým pobytem v Domažlicích 50 Kč
u prodejců s ukázkou řemeslné výroby 50 Kč
c) za umístění stavebních nebo reklamní zařízení, umístění skládek 1 Kč
d) za použití veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 1 Kč
e) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů, a jiných obdobných atrakcí 2 Kč
f ) za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl 5 Kč
g) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb (např. předzahrádky) 2 Kč
h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 10 Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství roční paušální částkou za vyhrazení trvalého parkovacího místa o rozměru 10 m2 činí na území :
a) městské památkové rezervace památkové ochranné pásmo diferencovaný režim A 36.500 Kč
b) památkové ochranné pásmo diferencovaný režim B 18.000 Kč
c) ostatní části města 10.000 Kč

Způsob úhrady poplatku:
Poplatek lze uhradit v hotovosti v pokladně města nebo kartou, poštovní poukázkou, bezhotovostním převodem. Vždy je však nutné uvést variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

Splatnost poplatku:
Poplatek je splatný při užívání veřejného prostranství nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, pokud je tento den dnem pracovního klidu, nejpozději poslední pracovní den předcházející.

Osvobození a úlevy:
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) město Domažlice a jím zřízené příspěvkové organizace,
b) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného s výjimkou reklamních akcí,
c) akce jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely,
d) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené,
e) reklamní zařízení v podloubí domů na náměstí Míru a v Kostelní ulici.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 5/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění.
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění.
Zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas, nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené)poplatky až na trojnásobek.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)