Menu
Město Domažlice
Domažlice

Ztráta, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou

Životní situace se týká případů, kdy dojde ke ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou.

3. Základní informace:

Vlastník nebo provozovatel registrovaného silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ztrátu, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ztrátu, zničení nebo odcizení tabulky s přidělenou registrační značkou je vlastník nebo provozovatel silničního vozidla povinen neprodleně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. (Vlastníkem nebo provozovatelem se rozumí vlastník nebo provozovatel zapsaný v registru silničních vozidel.)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podat oznámení na předepsaném tiskopise na kterémkoliv registračním místě.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech nebo v elektronické podobě.

V elektronické podobě jsou všechny žádosti k dispozici na internetových stránkách Ministerstva dopravy nebo MěÚ Domažlice (www.domazlice.eu v sekci Městský úřad, Formuláře, Registr vozidel).

Konkrétní tiskopis – oznámení - si můžete stáhnout zde. (Oznámení je dle vyhlášky třeba tisknout oboustranně.)

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel předloží oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou.

 

K oznámení přiloží:

- technický průkaz silničního vozidla

- osvědčení o registraci silničního vozidla

- všechny vydané tabulky s dosud přidělenou registrační značkou, které nebyly ztraceny, zničeny nebo odcizeny

- v případě odcizení – doklad vydaný PČR

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti

- doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

- ostatní doklady uvedené výše jako přílohy žádosti

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

K provedení úkonů je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.

Sídlo pracoviště: U Nemocnice 579, I. patro

Aktuální hodiny pro veřejnost mohou být odlišné v případě mimořádné situace. Pro změny sledujte informace na titulní straně těchto internetových stránek.  (odkaz zde)

Standardní hodiny mimo mimořádnou situaci:

Po
Út
St
Čt
7:30 - 12:00
7:30 - 11:30
7:30 - 12:00
7:30 - 11:30
12:30 - 16:30
12:00 - 14:00
12:30 - 16:30
12:00 - 14:00

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Poplatek je stanoven ve výši 200,- Kč za každou vydanou tabulku s registrační značkou a 50,- Kč za zápis změny v dokladech k vozidlu.

Poplatek je splatný při podání žádosti (v hotovosti v pokladně MěÚ).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu (až 30 resp. 60 dní).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění.

Vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel, v platném znění.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)