Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změny údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

Držitel řidičského průkazu je povinen veškeré změny povinně zapisovaných údajů uvedených v řidičském průkazu oznámit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

3. Základní informace:

Dojde-li ke změně údajů, které se zaznamenávají do řidičského průkazu / mezinárodního řidičského průkazu, je jeho držitel povinen požádat o vydání nového řidičského průkazu / mezinárodního řidičského průkazu.
Změnu povinně zapisovaných údajů (jména, příjmení nebo trvalého pobytu do jiné obce) lze provést až po jejím nahlášení nahlášení na evidenci obyvatel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Držitel řidičského průkazu a řidičského oprávnění.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Řidičský průkaz:

Zažádat o vydání řidičského průkazu se zapsanou změnou musí žadatel osobně.

Řidičský průkaz musí žadatel převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Při převzetí nového řidičského průkazu je žadatel (případně zmocněnec) povinen odevzdat původní řidičský průkaz.

Mezinárodní řidičský průkaz:

Zažádat o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí žadatel osobně a předloží vyplněnou žádost na předepsaném tiskopise.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný je kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.  Vyzvednout vyrobený průkaz musíte však u úřadu, kde byla žádost podána.

V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.

Sídlo pracoviště: U Nemocnice 579, I. patro

Aktuální hodiny pro veřejnost mohou být odlišné v případě mimořádné situace. Pro změny sledujte informace na titulní straně těchto internetových stránek.  (odkaz zde)

Standardní hodiny mimo mimořádnou situaci:

Po
Út
St
Čt
7:30 - 12:00
7:30 - 11:30
7:30 - 12:00
7:30 - 11:30
12:30 - 16:30
12:00 - 14:00
12:30 - 16:30
12:00 - 14:00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný doklad totožnosti (OP, pas), řidičský průkaz  a případně další doklady prokazující změnu.

V případě vydání mezinárodního ŘP (Vídeň, Ženeva) 1 ks průkazové fotografie.

(Poznámka: Potvrzení o ztrátě občanského průkazu není dokladem totožnosti.)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

ŘP – žádost se předem nevypisuje - pouze se podepíše formulář, který obdržíte při podání žádosti.

MŘP – žádost je k dispozici na odboru dopravy a je možné vyplnit při jejím podání (ke stažení zde.)

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek je 200 Kč u ŘP a  50 Kč u MŘP.

V případě žádosti o vydání ŘP v kratší lhůtě (do 5ti pracovních dnů) je správní poplatek 700,- Kč a žadatel jej uhradí při podání žádosti (v hotovosti v pokladně MěÚ).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 20 dnů. Do vydání nového platí původní ŘP.

ŘP je možné vydat i v kratší době.

Mezinárodní ŘP zpravidla na počkání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.

Vyhláška č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů, v platném znění.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)