Menu
Město Domažlice
Domažlice

Změna ostatních údajů v registru silničních vozidel

Jedná se o všechny ostatní změny zapisované v registru vozidel (a dokladech vozidla)  s výjimkou změn vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

3. Základní informace:

Provozovatel registrovaného silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, je povinen požádat příslušný úřad o provedení zápisu změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel (údajů uvedených v technickém průkazu vozidla).

O zápis změny údaje v registru silničních vozidel jiného, než je změna vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, je povinen požádat provozovatel vozidla do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Provozovatel registrovaného silničního motorového vozidla a přípojného vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zažádat o zápis vozidla do registru vozidel registraci vozidla na předepsaném tiskopise na kterémkoli registračním místě.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech nebo v elektronické podobě.

V elektronické podobě jsou všechny žádosti k dispozici na internetových stránkách Ministerstva dopravy nebo MěÚ Domažlice (www.domazlice.eu v sekci Městský úřad, Formuláře, Registr vozidel).

Konkrétní žádost si můžete stáhnout zde. (Žádost je dle vyhlášky třeba tisknout oboustranně.)

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Provozovatel registrovaného silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, je povinen požádat příslušný úřad o provedení zápisu změn údajů zapisovaných v registru silničních vozidel (údajů uvedených v technickém průkazu vozidla).

 

K žádosti se přiloží

- technický průkaz,

- osvědčení o registraci silničního vozidla, nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu

- další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů o silničním vozidle.

- pokud je předmětem žádosti zápis změny na základě výměny podstatné části mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla, k žádosti se dále přiloží doklad o nabytí této části, protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti

- doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

- ostatní doklady uvedené výše jako přílohy žádosti

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

K provedení úkonů je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kontakt na zdejší pracoviště:

U nemocnice 579, I. patro

Hodiny pro veřejnost:

Po: 7:30–12:00 a 12:30–16:30

Út: 7:30–11:30 a 12:30–14:00

St: 7:30–12:00 a 12:30–16:30

Čt: 7:30–11:30 a 12:30–14:00

Aktuální hodiny pro veřejnost mohou být odlišné v případě mimořádné situace. Pro změny sledujte informace na internetových stránkách města (www.domazlice.eu).

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek je 50 Kč. za každou zapisovanou změnu.

Poplatek je splatný při podání žádosti (v hotovosti v pokladně MěÚ).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu (až 30 resp. 60 dní).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění.

Vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel, v platném znění.

Vyhláška č. 341/2014 Sb. o o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)