Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Jedná se o zápis změny vlastníka nebo provozovatele u vozidla již zapsaného v registru vozidel.

3. Základní informace:

Zápis změny vlastníka silničního se provádí:

a) v případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem,

b) v případě přechodu vlastnického práva na základě žádosti nového vlastníka silničního vozidla, nebo oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešlo-li vlastnictví k silničnímu vozidlu na stát odúmrtí, zabavením nebo propadnutím věci.

 

Zápis změny provozovatele silničního se provádí na základě:

a) společné žádosti vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, nebo

b) žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, má-li být novým provozovatelem silničního vozidla jeho vlastník.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

A) Převod vlastnického práva (§ 8)

V případě převodu vlastnického práva podává písemnou žádost společně dosavadní a nový vlastník silničního vozidla a nový provozovatel silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem.

B) Přechod vlastnického práva (§ 8)

V případě přechodu vlastnického práva (na základě rozhodnutí jiného orgánu – např. dědictví, soudní ukončení společného jmění manželů) podává písemnou žádost nový vlastník silničního vozidla.

C) Změna provozovatele (§ 9)

Žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla dle § 9 se provádí na základě společné žádosti vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, 

nebo žádosti provozovatele silničního vozidla, má-li být novým provozovatelem jeho vlastník.

 

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zažádat o zápis vozidla do registru vozidel registraci vozidla na předepsaném tiskopise na kterémkoliv registračním místě.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost je třeba podat na originálním tiskopisu. Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech nebo v elektronické podobě.

V elektronické podobě jsou všechny žádosti k dispozici na internetových stránkách Ministerstva dopravy nebo MěÚ Domažlice (www.domazlice.eu v sekci Městský úřad, Formuláře, Registr vozidel).

Konkrétní žádost si můžete stáhnout zde.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

K žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla se přiloží:

 

A) v případě převodu vlastnického práva:

- písemná společná žádost původního a nového vlastníka, případně nového provozovatele

- technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,

- protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní

- zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu, není-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.

B) v případě přechodu vlastnického práva:

- písemná žádost nového vlastníka

- doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu (pozn. u dědictví se jedná o rozhodnutí o dědictví s vyznačenou doložkou o nabytí právní moci)

- technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla (má-li je žadatel k dispozici)

- protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní (protokol se nedokládá, podává-li žadatel současně žádost o zápis zániku silničního vozidla)

- zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu, není-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.

C) v případě změny provozovatele silničního vozidla (dle § 9):

- písemná společná žádost vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, nebo žádost provozovatele silničního vozidla, má-li být novým provozovatelem silničního vozidla jeho vlastník

- technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla

- protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní

- zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu, není-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu

 

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla písemnou plnou mocí, musí být tato plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti

- doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

- ostatní doklady uvedené výše jako přílohy žádosti

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

K provedení úkonů je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.

Sídlo pracoviště: U Nemocnice 579, I. patro

Aktuální hodiny pro veřejnost mohou být odlišné v případě mimořádné situace. Pro změny sledujte informace na titulní straně těchto internetových stránek.  (odkaz zde)

Standardní hodiny mimo mimořádnou situaci:

Po
Út
St
Čt
7:30 - 12:00
7:30 - 11:30
7:30 - 12:00
7:30 - 11:30
12:30 - 16:30
12:00 - 14:00
12:30 - 16:30
12:00 - 14:00

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel:

- motocykl do 50 cm3: 300 Kč
- motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky: 500 Kč
- motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly: 800 Kč
- přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně: 500 Kč
- přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti: 700 Kč

Poplatek je splatný při podání žádosti (v hotovosti v pokladně MěÚ).

Od poplatku jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

Od poplatku jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.

 

U použitého vozidla kategorie M1 a N1, které nesplňuje minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, je vybírán emisní poplatek dle § 113 AŽ § 120 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.

- v případě splnění hodnot emisí EURO 2:  3 000 Kč
- v případě splnění hodnot emisí EURO 1:  5 000 Kč
- v případě nesplnění emisní hodnoty min. EURO 1:  10 000 Kč

Poplatníkem emisního poplatku je ten, kdo je zapsán do registru silničních vozidel v České republice jako
a) vlastník vozidla,
b) nový vlastník vozidla, jde-li o změnu vlastníka, nebo
c) nový provozovatel vozidla, jde-li o změnu provozovatele.

Poplatková povinnost nevzniká, pokud již u vozidla vznikla dříve poplatková povinnost poplatníkovi, který nebyl osvobozen, tzn. "již byl emisní poplatek zaplacen".

Od emisního poplatku je osvobozen držitel průkazu ZTP nebo ZTP-P a jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo jiná fyzická osoba, kterým byl držitel průkazu ZTP nebo ZTP-P svěřen do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, žadatel o zápis vozidla do registru silničních vozidel, u něhož k zápisu vozidla dochází v důsledku nabytí dědictví nebo odkazu, převodu mezi osobami blízkými, nebo  zániku společného jmění manželů, nebo stát ve vyjmenovaných případech.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu (až 30 resp. 60 dní).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění.

Vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel, v platném znění.

Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění.

Zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)