Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zánik silničního vozidla ("trvalé vyřazení vozidla")

Jedná se o trvale a nevratné vyřazení vozidla, které fyzicky zaniklo.

3. Základní informace:

Zánik vozidla (jiného než přípojného) lze zapsat do registru silničních vozidel na základě žádosti vlastníka, pokud silniční vozidlo:

- bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků

- bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo

- bylo zničeno (zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, za zničení se nepovažuje jeho rozebrán­í) nebo

- na základě oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace (likvidace v souladu se zvláštním předpisem)

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník registrovaného silničního vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zažádat o zápis zániku vozidla na předepsaném tiskopise na kterémkoliv registračním místě.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech nebo v elektronické podobě.

V elektronické podobě jsou všechny žádosti k dispozici na internetových stránkách Ministerstva dopravy nebo MěÚ Domažlice (www.domazlice.eu v sekci Městský úřad, Formuláře, Registr vozidel).

Konkrétní žádost si můžete stáhnout zde. (Žádost je dle vyhlášky třeba tisknout oboustranně.)

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Zánik vozidla lze zapsat:

- bylo-li vozidlo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí

- bylo-li vozidlo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě

- bylo-li zničeno (zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání - zničení nutno doložit policejním protokolem, dokumentací apod.)

- zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení,

 

K žádosti přiloží:

- technický průkaz silničního vozidla,

- osvědčení o registraci silničního vozidla a

- všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.

- doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla

- doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou v jiném členském státě

- doklad potvrzující zničení silničního vozidla, vydaný Policií České republiky nebo Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu, jde-li o zničení vozidla
 
- doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady) nebo trestního řízení, jde-li o jiný zánik

Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy vozidlo bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti

- doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

- ostatní doklady uvedené výše jako přílohy žádosti

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

K provedení úkonů je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.

Sídlo pracoviště: U Nemocnice 579, I. patro

Aktuální hodiny pro veřejnost mohou být odlišné v případě mimořádné situace. Pro změny sledujte informace na titulní straně těchto internetových stránek.  (odkaz zde)

Standardní hodiny mimo mimořádnou situaci:

Po
Út
St
Čt
7:30 - 12:00
7:30 - 11:30
7:30 - 12:00
7:30 - 11:30
12:30 - 16:30
12:00 - 14:00
12:30 - 16:30
12:00 - 14:00

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Žádný správní poplatek se nevybírá

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu (až 30 resp. 60 dní).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění.

Vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel, v platném znění.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)