Menu
Město Domažlice
Domažlice

Zalesnění nelesních pozemků

3. Základní informace:

Na této straně naleznete informace potřebné k záměru provést zalesnění nelesních pozemků

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost podává fyzická osoba(občan), nebo právnická osoba, v jehož zájmu má být provedeno zalesnění nelesních ( zejména zemědělských ) pozemků.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postup pro zalesňování zemědělských pozemků

1) Požádat o vynětí ze zemědělského půdního fondu MÚ Domažlice - OŽP (vyřizuje Ing. Sladký )

Doložit
- Výpis z katastru nemovitostí
- Výřez z katastrální mapy s daným pozemkem

2) Požádat o stanovení souboru lesních typů - určí Ústav pro hospodářskou úpravu lesů ( Plzeň nám. Generála Píky )

3) Požádat o stanovisko orgánu ochrany přírody MÚ Domažlice - OŽP ( Ing. Sladký ), v CHKO Český les je nutné požádat na správě CHKO Český Les se sídlem na Přimdě.

Doložit
- Výpis z katastru nemovitostí
- Výřez z katastrální mapy s daným pozemkem
- Předpokládaný záměr zalesnění

4) Zadat zpracování zalesňovacího projektu - do 2 ha může zpracovat Odborný lesní hospodář s platnou licencí, 2ha a více doporučujeme zadat zpracování fyzické či právnické osobě s platnou licencí pro zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov

- Plzeňský lesprojekt a.s., nám. Generála Píky 8 Plzeň, tel. 377240109
- Lesprojekt východní Čechy s.r.o. Gorčákova 504, Hradec Králové
- LHProjekt a.s., Kroftova 45, Brno
- Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., Šarochova 1328, Brandýs nad Labem - Stará Bol.

a další jiné taxační kanceláře či osoby s platnou licencí.

Pro zpracování zalesňovacího projektu je zapotřebí jako podklad zpracování bodů 2 a 3.

5) Požádat o souhlas orgánu státní správy lesů, ke kterému je zapotřebí doložit rozhodnutí, zpracované dokumenty, či vyjádření a stanoviska zpracovaných v bodech 1- 4 a stanoviska příslušných odborných lesních hospodářů v případě, že daný pozemek se nalézá v pásmu do 50m od okraje lesa.

6) Požádat o rozhodnutí o změně ve využití území - příslušný stavební úřad

7) Požádat o rozhodnutí o zařazení do pozemků určených k plnění funkcí lesa s doložením rozhodnutí, zpracovaných dokumentů, či vyjádření a stanovisek zpracovaných v bodech 1-6.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti podle bodů 5 nebo 6 uvedených v odstavci „Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace“

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Adresa: MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, pracoviště U nemocnice 579, 34420 Domažlice
(budova komerční banky, 2.patro, č. dveří 308)

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Viz odstavec „Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace“

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Libovolně sepsaná žádost s doložením příslušných podkladů

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatků

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

30-60 dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Podle zákona 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění § 14 odstavec 2, a § 3, odstavec 1 a 4.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)