Menu
Město Domažlice
Domažlice

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území ČR (Česká právnická osoba)

3. Základní informace:

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek
stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti
musí podnikatel (u právnické osoby odpovědný zástupce) splňovat zvláštní podmínky
provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti stanovena
přílohou č. 3 živnostenského zákona nebo upravena zvláštními právními předpisy uvedenými
v této příloze. Státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen
v případech vymezených živnostenským zákonem.

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?:

Subjekty oprávněné k podání žádosti o koncesi jsou v tomto případě právnické osoby se
sídlem na území České republiky.

Jaké jsou podmínky provozování koncesované živnosti?:

U právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky splňovat odpovědný zástupce.
Všeobecné podmínky provozování živnosti:
• Dosažení věku 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Bezúhonnost.
Odborná způsobilost pro živnosti koncesované je stanovena přílohou č. 3 živnostenského
zákona nebo upravena zvláštními předpisy uvedenými v této příloze. Občan České republiky
a jiného členského státu Evropské unie (jedná se i o státní příslušníky jiných smluvních států
Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace, jejich rodinné
příslušníky, osoby s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jejich rodinné
příslušníky, kterým byl povolen dlouhodobý pobyt na území ČR) může prokázat odbornou
způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle
zákona o uznávání odborné kvalifikace, jímž je pro živnosti Ministerstvo průmyslu
a obchodu. Živnostenský úřad stanoví nebo změní podnikateli podmínky provozování
živnosti na základě živnostenského zákona nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi?:

Žádost o koncesi je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu –
centrálního registračního místa (CRM), zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky
(se zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možné žádost podat osobně prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?:

Žádost o koncesi se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR nebo
příp. prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Jaké doklady předkládá žadatel živnostenskému úřadu při podání žádosti o koncesi?:

• Žádost o koncesovanou živnost (vyplněná předem, případně vyplněná na místě).
• Je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem členského státu Evropské unie (včetně
státních příslušníků jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském
prostoru a Švýcarska, jejich rodinných příslušníků, osob s postavením dlouhodobě
pobývajícího rezidenta a jejich rodinných příslušníků, kterým byl povolen dlouhodobý
pobyt na území ČR), výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný
příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu
posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika,
živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát výpis
z evidence trestů nebo rovnocenný doklad nevydává, odpovědný zástupce předkládá
čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo orgánem členského
státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního
pobytu (ne starší 3 měsíců). Tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání
odborné kvalifikace, pokud se jím prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.
• Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do
obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo
doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku,
pokud již byl zápis proveden. Výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být
starší 3 měsíců.
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba na
území České republiky sídlo, nebyl-li již tento doklad přiložen při zápisu do
obchodního rejstříku nebo jiné evidence a není-li ohlašovaná adresa již do obchodního
rejstříku nebo jiné evidence zapsána.
• Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na
prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně
před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce.
• Doklad o zaplacení správního poplatku

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

"Jednotný registrační formulář pro právnické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit
na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu a úřadu
práce. Formulář lze získat na jakémkoli obecním živnostenském úřadu – centrálním
registračním místě (CRM), příp. je volně dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz.
V žádosti právnická osoba uvádí zejména tyto údaje:
• Obchodní firmu nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné
a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní
občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, bydliště nebo adresu
pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou
jejím statutárním orgánem nebo jeho členy.
• Údaje týkající se odpovědného zástupce, jehož prostřednictvím je živnost
provozována:
- Jméno a příjmení.
- Státní občanství.
- Bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li
přiděleno, poštovní směrovací číslo).
- Místo pobytu na území České republiky, pokud byl povolen a jedná-li se
o osobu s bydlištěm mimo území České republiky.
- Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození.
- Místo narození (obec, okres, stát) a rodné příjmení.
• Identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
• Předmět podnikání uvedený v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3
živnostenského zákona.
• Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven
a automatů.
• Datum zahájení provozování živnosti.
• Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu
určitou.
Právnická osoba uvede též údaje podle zvláštních právních předpisů nezbytné pro zaujetí
stanoviska příslušného orgánu státní správy a příp. i údaje nezbytné pro podání vůči
finančnímu úřadu a úřadu práce.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

• 1 000,- Kč za přijetí žádosti při vstupu do živnostenského podnikání
• 500,- Kč za přijetí další žádosti o koncesi bez ohledu na to, zda se jedná o jednu či
současně o více živností.
Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi nebo
pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit
v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo
bankovním převodem.
• 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy (vedle výše uvedeného správního poplatku).

Jaké jsou lhůty pro vydání rozhodnutí o udělení koncese:

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30ti dnů ode dne doručení žádosti
obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad
do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do
živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis. Na žádost zakladatelů, popřípadě orgánů
nebo osob, oprávněných podat návrh na zápis české právnické osoby do obchodního nebo
obdobného rejstříku, vydá živnostenský úřad výpis před zápisem do tohoto rejstříku, je-li
prokázáno, že právnická osoba byla založena. Těmto právnickým osobám vzniká
živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li
návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů od doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno,
živnostenský úřad rozhodne, že žadatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského
oprávnění. Právnickým osobám již zapsaným do obchodního nebo obdobného rejstříku
vzniká živnostenské oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon)

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)