Menu
Město Domažlice
Domažlice

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarsko (Zahraniční právnická osoba)

3. Základní informace:

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek
stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti
musí v tomto případě podnikatel (u právnické osoby odpovědný zástupce) splňovat zvláštní
podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti
stanovena přílohou č. 3 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními
předpisy uvedenými v této příloze. Státní povolení k provozování živnosti (dále jen
"koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených živnostenským zákonem.

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?:

Právnická osoba se sídlem mimo území České republiky ("zahraniční právnická osoba") může
na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu
jako česká osoba, pokud z živnostenského zákona nebo zvláštního zákona nevyplývá něco
jiného.

Jaké jsou podmínky provozování koncesované živnosti?:

U zahraniční právnické osoby musí všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti (§ 6
odst. 1 a § 7 ŽZ) splňovat odpovědný zástupce. Do funkce odpovědného zástupce se
ustanovuje vedoucí organizační složky umístěné na území České republiky, který splňuje
podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce podle tohoto zákona, nesplňuje-li vedoucí
organizační složky tyto podmínky, ustanovuje podnikatel odpovědného zástupce z jiných
osob.
Všeobecné podmínky provozování živnosti :
• Dosažení věku 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Bezúhonnost.
Zvláštní podmínky provozování živnosti: odborná způsobilost pro koncesované živnosti je
stanovena přílohou č. 3 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy
uvedenými v této příloze.
Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské
unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost
vykonával v jiném členském státě Evropské unie:
a) po dobu 6 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před
ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
b) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo
uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně
tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti
v členském státě původu,
c) po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo
uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně
dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné
činnosti v členském státě původu,
d) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba, prokáže-li, že
vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž
výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo
podáním žádosti o koncesi,
e) po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky
v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku, je-li držitelem
dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo
institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej
odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
f) po dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před
ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
g) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let
v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let
před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
h) po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně
připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
i) po dobu 6 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej
odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
j) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před
ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
k) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo
uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání
a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě
původu,
l) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky
v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let
před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo
m) po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro
výkon předmětné činnosti v členském státě původ,
pokud tak stanoví příloha č. 3 k žz.

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi?:

Žádost o koncesi je možné podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu –
centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se
zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?:

Žádost o koncesi se podává u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrální
registrační místo (CRM).

Jaké doklady předkládá žadatel živnostenskému úřadu při podání žádosti o koncesi?:

• Žádost o koncesovanou živnost (vyplněná předem, případně vyplněná na místě).
• Je-li odpovědný zástupce státním příslušníkem EU předkládá výpis z evidence trestů
nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto
státu nebo členského státu posledního pobytu. Pokud stát takový doklad nevydává,
předkládá prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem členského
státu, jehož je občanem nebo členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců)
Doklad může být nahrazen dokladem o odborné způsobilosti, pokud prokazuje
i bezúhonnost.
• Je-li odpovědný zástupce občanem jiného než výše uvedených států, předkládá výpis
evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem.
Nevydává-li tento stát výpis evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží čestné
prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je
občanem, nebo členského státu posledního pobytu (ne starší než 3 měsíce).
Hodlá-li odpovědný zástupce doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů České
republiky a není-li k žádosti doložen, živnostenský úřad si jej sám od správce
Rejstříku vyžádá.
• Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce. Podpis na
prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně
před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, v nichž je na území
České republiky umístěna organizační složka podniku zahraniční osoby, není-li
ohlašovaná adresa již zapsaná v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci.
• Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce.
• Doklad o zaplacení správního poplatku.
• Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně
úředního překladu do češtiny (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu
a otisku razítka na originálech musí být ověřena, vyjma občanů členských států EU.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

"Jednotný registrační formulář pro právnické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit
na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu a úřadu
práce. Formulář lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně
dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz.
V žádosti právnická osoba uvádí zejména tyto údaje:
• Obchodní firmu (nebo název), sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné
a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo) a jméno, příjmení, státní
občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, bydliště nebo adresu
pobytu na území České republiky, pokud byl povolen, osoby nebo osob, které jsou
jejím statutárním orgánem nebo jeho členy.
• Údaje týkající se odpovědného zástupce, jehož prostřednictvím je živnost
provozována:
- Jméno a příjmení.
- Státní občanství.
- Bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li
přiděleno, poštovní směrovací číslo) nebo adresa pobytu na území České
republiky, pokud byl povolen.
- Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození (obec,
okres, stát) a rodné příjmení.
• Označení a umístění organizační složky podniku v ČR a příslušné údaje týkající se
vedoucího organizační složky:
- Jméno a příjmení.
- Státní občanství.
- Bydliště, příp. místo pobytu v ČR, byl-li mu povolen, pokud je bydliště mimo
území ČR (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li
přiděleno, poštovní směrovací číslo).
- Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození.
• Identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
• Předmět podnikání.
• Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven
a automatů.
• Datum zahájení provozování živnosti.
• Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu
určitou.
• Datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
• Datum vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení.
V Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání
vůči dalším výše uvedeným úřadům.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

• 1 000,- Kč za přijetí žádosti při vstupu do živnostenského podnikání
• 500,- Kč za přijetí další živnosti bez ohledu na to, zda se jedná o jednu či současně
více živností.
Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi nebo
pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit
v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo
bankovním převodem.
• 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy, kromě výše uvedeného správního poplatku .

Jaké jsou lhůty pro vydání rozhodnutí o koncesi:

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti
obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad
do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do
živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. Těmto právnickým osobám vzniká
živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního nebo obdobného rejstříku. Nepodají-li
návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů od doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno,
živnostenský úřad rozhodne, že žadatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského
oprávnění. Právnickým osobám již zapsaným do obchodního nebo obdobného rejstříku
vzniká živnostenské oprávnění dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon)

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)