Menu
Město Domažlice
Domažlice

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR (Česká fyzická osoba)

3. Základní informace:

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek
stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti
musí podnikatel splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost,
která je pro koncesované živnosti stanovena přílohou č. 3 k živnostenskému zákonu nebo je
upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Státní povolení
k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen v případech vymezených
živnostenským zákonem.

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?:

Subjekty oprávněné k podání žádosti o koncesi jsou v tomto případě fyzické osoby
s bydlištěm na území České republiky. Bydlištěm na území České republiky se rozumí trvalý
pobyt na jejím území.

Jaké jsou podmínky provozování koncesované živnosti?:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
• Dosažení věku 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Bezúhonnost.
Zvláštní podmínky provozování živnosti: odborná způsobilost pro koncesované živnosti je
stanovena přílohou č. 3 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy
uvedenými v této příloze.
Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou
způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle
zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, jímž je Ministerstvo průmyslu
a obchodu.
Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské
unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost
vykonával v jiném členském státě Evropské unie
a) po dobu 6 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před
ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
b) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo
uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně
tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti
v členském státě původu,
c) po dobu 4 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo
uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího nejméně
dvouleté vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné
činnosti v členském státě původu,
d) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba, prokáže-li, že
vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let v pracovněprávním vztahu, přičemž
výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před ohlášením živnosti nebo
podáním žádosti o koncesi,
e) po dobu 5 po sobě jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejméně 3 roky
v odborné funkci s odpovědností za nejméně jedno oddělení podniku, je-li držitelem
dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo
institucí členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej
odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
f) po dobu 5 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před
ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
g) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 5 let
v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let
před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
h) po dobu 5 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně tříleté vzdělání a přípravu, které jej odborně
připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
i) po dobu 6 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího nejméně dvouleté vzdělání a přípravu, které jej
odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
j) po dobu 3 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let před
ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi,
k) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o dosažené kvalifikaci vydaného nebo
uznaného příslušným orgánem nebo institucí členského státu a potvrzujícího vzdělání
a přípravu, které jej odborně připravují pro výkon předmětné činnosti v členském státě
původu,
l) po dobu 2 po sobě jdoucích let jako samostatně výdělečně činná osoba nebo ve
vedoucím postavení, prokáže-li, že vykonával předmětnou činnost nejméně 3 roky
v pracovněprávním vztahu, přičemž výkon činnosti nesmí být ukončen více než 10 let
před ohlášením živnosti nebo podáním žádosti o koncesi, nebo
m) po dobu 3 po sobě jdoucích let v pracovněprávním vztahu, je-li držitelem dokladu
o dosažené kvalifikaci vydaného nebo uznaného příslušným orgánem nebo institucí
členského státu a potvrzujícího vzdělání a přípravu, které jej odborně připravují pro
výkon předmětné činnosti v členském státě původu,
pokud tak stanoví příloha č. 3 k žz; při posuzování odborné způsobilosti se použije zákon
o uznávání odborné kvalifikace.

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi?:

Žádost o koncesi je možné podat osobně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu –
centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se
zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?:

Žádost o koncesi se podává u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu – centrální
registrační místo (CRM).

Jaké doklady předkládá žadatel živnostenskému úřadu při podání žádosti o koncesi?:

• Žádost o koncesovanou živnost (vyplněná předem, případně vyplněná na místě).
• Je-li fyzická osoba občanem jiného členského státu EU, předkládá výpis z evidence
trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem
členského státu nebo členského státu posledního pobytu. Pokud stát takový výpis nebo
doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem
nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo státu posledního pobytu (ne
starší 3 měsíců). Doklad může být nahrazen dokladem o odborné způsobilosti, pokud
prokazuje i bezúhonnost. Tytéž doklady předkládá i odpovědný zástupce je-li státním
příslušníkem členského státu Evropské unie.
• Je-li fyzická osoba občanem jiného než výše uvedených států, předkládá výpis
z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud
stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti
učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo posledního pobytu
(ne starší než 3 měsíce).
• Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do
funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce
prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného
zástupce.
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila
místo podnikání, liší-li se od bydliště ohlašovatele.
• Doklad o zaplacení správního poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

"Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit
na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě
sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Formulář lze získat na
jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. je volně dostupný na internetových stránkách
www.mpo.cz.
V žádosti fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:
• Jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním
rejstříku.
• Státní občanství.
• Bydliště.
• Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení.
• Provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje
týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li
přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení).
• Předmět podnikání.
• Místo podnikání.
• Identifikační číslo (IČ), bylo-li přiděleno.
• Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven
a automatů.
• Datum zahájení provozování živnosti.
• Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu
určitou.
V Jednotném registračním formuláři podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání
vůči dalším výše uvedeným úřadům.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

• 1 000,- Kč za přijetí žádosti při vstupu do živnostenského podnikání
• 500,- Kč za přijetí další živnosti bez ohledu na to, zda se jedná o jednu či současně
o více živností.
Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi nebo
pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit
v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo
bankovním převodem.
• 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy, kromě výše uvedeného správního poplatku .

Jaké jsou lhůty pro vydání rozhodnutí o koncesi:

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti
obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad
do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do
živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon)

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)