Menu
Město Domažlice
Domažlice

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (Zahraniční fyzická osoba kromě občanů členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska)

3. Základní informace:

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek
stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti
musí v tomto případě podnikatel splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti,
tj. odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti stanovena přílohou č. 3
živnostenského zákona nebo upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této
příloze. Státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen
v případech vymezených živnostenským zákonem.

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?:

Fyzická osoba s bydlištěm mimo území České republiky ("zahraniční fyzická osoba") může
na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu
jako česká osoba, pokud ze živnostenského zákona nebo zvláštního zákona nevyplývá něco
jiného. Zahraniční fyzická osoba, která hodlá na území České republiky provozovat živnost
a která není státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, musí mít
k tomuto účelu povolen pobyt na území České republiky s výjimkou případu, jestliže hodlá na
území České republiky provozovat živnost prostřednictvím organizační složky podniku.
Fyzická osoba, která získala azyl na území České republiky podle zvláštních předpisů, může
provozovat živnost za stejných podmínek jako občan České republiky s bydlištěm na území
České republiky.

Jaké jsou podmínky provozování koncesované živnosti?:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
• Dosažení věku 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Bezúhonnost.
Odborná způsobilost pro živnosti koncesované je upravena zvláštními předpisy uvedenými
v příloze č. 3 živnostenského zákona nebo stanovena touto přílohou. Živnostenský úřad uloží
nebo změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě živnostenského zákona
nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi?:

Žádost o koncesi je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu –
centrálního registračního místa (CRM), zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se
zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možné žádost podat osobně prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?:

Žádost o koncesi se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR nebo
příp. prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Jaké doklady předkládá žadatel živnostenskému úřadu při podání žádosti o koncesi?:

• Žádost o koncesovanou živnost (vyplněná předem, případně vyplněná na místě).
• Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická
osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný
doklad, předloží žadatel čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo
orgánem státu, jehož je občanem nebo před notářem nebo orgánem státu posledního
pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Jedná-li se o rodinného
příslušníka občana členského státu Evropské unie, jiných smluvních států Dohody
o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarska, osobu s postavením dlouhodobě
pobývajícího rezidenta nebo o jeho rodinného příslušníka, kterému byl na území ČR
povolen dlouhodobý pobyt, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný
příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem,
nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu
Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů).
Pokud stát takový doklad nevydává, fyzická osoba předkládá čestné prohlášení
o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je
občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (ne
starší 3 měsíců).
• Je-li ustanoven odpovědný zástupce, který je státním příslušníkem členského státu
Evropské unie (nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, Švýcarské konfederace, jejich rodinných příslušníků, osob s postavením
dlouhodobě pobývajícího rezidenta nebo jejich rodinných příslušníků, kterým byl
povolen dlouhodobý pobyt na území ČR), předkládá výpis z evidence trestů nebo
rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu
nebo členského státu posledního pobytu. Nevydává-li tento stát tyto doklady, předloží
odpovědný zástupce čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo
orgánem členského státu, jehož je občanem nebo před notářem nebo orgánem
členského státu posledního pobytu. Výše uvedený doklad může být nahrazen
dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem (Ministerstvem
průmyslu a obchodu) podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, pokud prokazuje
i splnění podmínky bezúhonnosti. Je-li odpovědný zástupce občanem jiného než výše
uvedených států, živnostenský úřad si sám výpis z evidence Rejstříku trestů obstará.
• Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do
funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce
prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popřípadě odbornou
způsobilost odpovědného zástupce.
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila
místo podnikání (zřizuje-li organizační složku podniku, tyto doklady též k této
organizační složce).
• Pokud zřizuje organizační složku podniku, též doklad prokazující, že má podnik mimo
území České republiky a doklady o jeho provozování.
• Doklad o zaplacení správního poplatku.
• Doklad o povolení k pobytu na území České republiky podle § 5 odst. 5
živnostenského zákona.
• Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně
úředního překladu do češtiny (neplatí pro doklady ve slovenštině). Pravost podpisu
a otisku razítka na originálech musí být ověřena.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

"Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit
na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě
sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Formulář lze získat na jakémkoli
obecním živnostenském úřadu – centrálním registračním místě (CRM), příp. je volně
dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz.
V žádosti fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:
• Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, je-li již zapsána do obchodního rejstříku.
• Státní občanství.
• Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození.
• Bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl
povolen), označení a umístění organizační složky podniku v České republice (název
obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní
směrovací číslo), údaje týkající se vedoucího organizační složky podniku (jméno
a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum
narození).
• Provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje
týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li
přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení).
• Předmět podnikání uvedený v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3
živnostenského zákona.
• Místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li
přiděleno, poštovní směrovací číslo).
• Identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
• Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven
a automatů.
• Datum zahájení provozování živnosti.
• Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu
určitou - zahraniční fyzická osoba, na kterou se vztahuje povinnost mít povolený
pobyt za účelem podnikání, může ohlásit provozování živnosti nejdéle na dobu
povoleného pobytu.
V Jednotném registračním formuláři dále podnikatel může uvést údaje nezbytné pro podání
vůči dalším výše uvedeným úřadům.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

• 1 000,- Kč za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání.
• 500,- Kč za přijetí další žádosti o koncesi bez ohledu na to, zda se jedná o jednu či
současně o více živností.
Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi nebo
pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možné uhradit
v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu, dále poštovní poukázkou nebo
bankovním převodem.
• 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy (vedle výše uvedeného správního poplatku).

Jaké jsou lhůty pro vydání rozhodnutí o udělení koncese:

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30ti dnů ode dne doručení žádosti
obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad
do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do
živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis. Zahraničním osobám, které se zapisují do
obchodního rejstříku, se potvrdí splnění podmínek pro provozování živnosti vydáním výpisu.
Těmto osobám vzniká živnostenské oprávnění dnem zápisu do obchodního rejstříku.
Nepodají-li návrh na zápis ve lhůtě 90 dnů od doručení výpisu nebo není-li návrhu vyhověno,
rozhodne živnostenský úřad o tom, že žadatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění
nesplnil.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon)

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)