Menu
Město Domažlice
Domažlice

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území ČR (Zahraniční fyzická osoba - občan členského státu Evropské unie, EHP a Švýcarska)

3. Základní informace:

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně,
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek
stanovených živnostenským zákonem. Kromě všeobecných podmínek provozování živnosti
musí v tomto případě podnikatel splňovat zvláštní podmínky provozování živnosti, tj.
odbornou způsobilost, která je pro koncesované živnosti stanovena přílohou č. 3
živnostenského zákona nebo upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této
příloze. Státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese") se vyžaduje jen
v případech vymezených živnostenským zákonem.

Kdo je oprávněn podat žádost o koncesi?:

Fyzická osoba s bydlištěm mimo území České republiky ("zahraniční fyzická osoba") může
na území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu
jako česká osoba, pokud ze živnostenského zákona nebo zvláštního zákona nevyplývá něco
jiného. Zahraniční fyzická osoba, která je státním příslušníkem členského státu Evropské unie
nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, nemusí předkládat živnostenskému úřadu při podání žádosti o vydání koncese
povolení k pobytu dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Jaké jsou podmínky provozování koncesované živnosti?:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
• Dosažení věku 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Bezúhonnost.
Odborná způsobilost pro živnosti koncesované je stanovena přílohou č. 3 živnostenského
zákona nebo upravena zvláštními předpisy uvedenými v této příloze. Občan ČR nebo jiného
členského státu Evropské unie (jedná se i o státní příslušníky jiných smluvních států Dohody
o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace, jejich rodinné příslušníky,
osoby s postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta a jejich rodinné příslušníky, kterým
byl na území ČR povolen dlouhodobý pobyt) může prokázat odbornou způsobilost dokladem
o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem (Ministerstvem průmyslu
a obchodu) podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Živnostenský úřad stanoví nebo
změní podnikateli podmínky provozování živnosti na základě živnostenského zákona nebo na
základě zvláštních právních předpisů.

Jakým způsobem můžete podat žádost o koncesi?:

Žádost o koncesi je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu –
centrálního registračního místa (CRM), zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se
zaručeným elektronickým podpisem). Dále je možné žádost podat osobně prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy (Czech POINTu).

Na kterém živnostenském úřadu můžete žádost podat?:

Žádost o koncesi se podává u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území ČR nebo
příp. prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Jaké doklady předkládá žadatel živnostenskému úřadu při podání žádosti o koncesi?:

• Žádost o koncesovanou živnost (vyplněná předem, případně vyplněná na místě).
• Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo
správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, nebo členského státu
posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika,
živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový
doklad nevydává, fyzická osoba předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné
před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem
nebo orgánem členského státu posledního pobytu (ne starší 3 měsíců). Tento doklad
může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace dle zákona o uznávání
odborné kvalifikace, pokud se jím prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.
V případě ustanovení odpovědného zástupce, který je státním příslušníkem členského
státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, Švýcarska, jeho rodinným příslušníkem, osobou s postavením dlouhodobě
pobývajícího rezidenta nebo jejím rodinným příslušníkem, kterému byl povolen na
území ČR dlouhodobý pobyt, výpis z evidence trestů nebo jiný výše uvedený doklad
prokazující bezúhonnost odpovědného zástupce, tento doklad nesmí být starší
3 měsíce.
• Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do
funkce. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce
prohlášení osobně před živnostenským úřadem.
• Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, v případě ustanovení
odpovědného zástupce jeho odbornou způsobilost.
• Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila
místo podnikání (zřizuje-li organizační složku podniku, tyto doklady též k této
organizační složce).
• Pokud zřizuje organizační složku podniku, též doklad prokazující, že má podnik mimo
území České republiky.
• Doklad o zaplacení správního poplatku.
• Za předpokladu, že živnostenský úřad nemá pochybnosti o správnosti překladu,
případně o pravosti podpisu nebo otisku razítka, nemusí být předkládané doklady,
pokud nebyly vydány v českém jazyce, úředně přeloženy do českého jazyka
(tj. tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků), ani ověřena pravost
podpisu a otisku razítka na dokladu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde je získáte:

"Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF), prostřednictvím kterého lze učinit
na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to finančnímu úřadu, správě
sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Formulář lze získat na jakémkoli
obecním živnostenském úřadu – centrálním registračním místě (CRM), příp. je volně
dostupný na internetových stránkách www.mpo.cz.
V žádosti fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:
• Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, je-li již zapsána do obchodního rejstříku.
• Státní občanství.
• Rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození.
• Bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice (pokud byl
povolen), označení a umístění organizační složky podniku v České republice (název
obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní
směrovací číslo), údaje týkající se vedoucího organizační složky podniku (jméno
a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum
narození).
• Provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje.
týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li
přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení).
• Předmět podnikání uvedený v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3
živnostenského zákona.
• Místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li
přiděleno, poštovní směrovací číslo).
• Identifikační číslo, bylo-li přiděleno.
• Provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno
bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven
a automatů.
• Datum zahájení provozování živnosti.
• Datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu
určitou.
V Jednotném registračním formuláři dále podnikatel může uvést údaje nezbytné pro podání
vůči dalším výše uvedeným úřadům.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

• 1 000,- Kč za přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání.
• 500,- Kč za přijetí další žádosti o koncesi bez ohledu na to, zda se jedná o jednu či
současně o více živností.
Poplatek se vybírá jen jednou, pokud bylo podáno současně více žádostí o koncesi nebo
pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je možno uhradit
v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo
bankovním převodem.
• 50,- Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy (vedle výše uvedeného správního poplatku).

Jaké jsou lhůty pro vydání rozhodnutí o udělení koncese:

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30ti dnů ode dne doručení žádosti
obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti. Živnostenský úřad
do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do
živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon)

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)