Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyřazení silničního vozidla z provozu ("dočasné - dříve tzv. depozit")

Jedná se o vyřazení vozidla z provozu (nikoliv jeho trvalá likvidace), kdy vozidlo existuje, je umístěno na konkrétní adrese a z konkrétního důvodu není provozováno, nebo na základě předložení protokolu od policie o odcizení vozidla.

 

3. Základní informace:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí vozidlo z provozu na žádost jeho vlastníka, na základě zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo na základě předložení protokolu od policie o odcizení vozidla.

Vozidlo musí být vlastníkem:

a) zabezpečeno takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a

b) nesmí se z něj v průběhu vyřazení odstraňovat podstatné části, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

A pokud bude vyřazeno déle než 12 měsíců, musí vlastník nahlásit konkrétní adresu místa, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití. Při změně této adresy je vlastník povinen nahlásit novou adresu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník registrovaného silničního vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zažádat o vyřazení vozidla z provozu na předepsaném tiskopise na kterémkoliv registračním místě.

K oznámení adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účelu jeho využití je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu ("kde jsou uloženy registrační značky").

K ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu ("kde jsou uloženy registrační značky").

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech nebo v elektronické podobě.

V elektronické podobě jsou všechny žádosti k dispozici na internetových stránkách Ministerstva dopravy nebo MěÚ Domažlice (www.domazlice.eu v sekci Městský úřad, Formuláře, Registr vozidel).

Konkrétní žádost si můžete stáhnout zde. (Žádost je dle vyhlášky třeba tisknout oboustranně.)

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Vyřazení z provozu na žádost vlastníka:

Vlastník silničního vozidla spolu s žádostí o vyřazení silničního vozidla z provozu:

- odevzdá osvědčení o registraci silničního vozidla (není-li zadrženo podle zvláštního předpisu)

- odevzdá všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou

- předloží technický průkaz silničního vozidla k vyznačení záznamu

 

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití (Viz. Oznámení adresy místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití).

 

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen:

- zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a

- neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

 

Vyřazení z provozu z důvodu odcizení vozidla:

Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, požádá vlastník vozidla o jeho vyřazení z provozu bez zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla dozvěděl.

K žádosti přiloží:

- policejní protokol

- doklady (TP, ORV) a tabulky s přidělenou registrační značkou, má-li je k dispozici.

 

Ukončení vyřazení vozidla z provozu:

Ukončení vyřazení (uvedení zpět do provozu) je možno na žádost jeho vlastníka.

Lze ukončit pokud:

- je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (předložení platné zelené karty)

- silniční vozidlo má platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly.

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti

- doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

- ostatní doklady uvedené výše jako přílohy žádosti

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

K vyřazení vozidla z provozu ("uložení do depozita") je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

K oznámení adresy místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účelu jeho využití je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu ("kde jsou uloženy registrační značky").

K ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vyřadil silniční vozidlo z provozu ("kde jsou uloženy registrační značky").

V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.

Sídlo pracoviště: U Nemocnice 579, I. patro

Aktuální hodiny pro veřejnost mohou být odlišné v případě mimořádné situace. Pro změny sledujte informace na titulní straně těchto internetových stránek.  (odkaz zde)

Standardní hodiny mimo mimořádnou situaci:

Po
Út
St
Čt
7:30 - 12:00
7:30 - 11:30
7:30 - 12:00
7:30 - 11:30
12:30 - 16:30
12:00 - 14:00
12:30 - 16:30
12:00 - 14:00

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za vyřazení vozidla z provozu se vybírá správní poplatek 200 Kč.

Poplatek je splatný při podání žádosti (v hotovosti v pokladně MěÚ).

Za vyřazení vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení se správní poplatek nevybírá.

Za ukončení vyřazení vozidla z provozu se správní poplatek nevybírá.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu (až 30 resp. 60 dní).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění.

Vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel, v platném znění.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)