Menu
Město Domažlice
Domažlice

Výdej údajů z evidence obyvatel

3. Základní informace:

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem taxativně stanovené údaje o
a) státních občanech České republiky (dále jen "občan")
b) osobách, které pozbyly státní občanství České republiky
c) cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popřípadě jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Informační systém evidence obyvatel:

Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, patří mezi základní informační systémy veřejné správy a jeho účelem je zpracovávání údajů o obyvatelích České republiky, např. shromažďování a uchovávání těchto údajů a jejich poskytování oprávněným uživatelům. Správcem informačního systému evidence obyvatel je Ministerstvo vnitra.

Obsah informačního systému evidence obyvatel
V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 a 4 zákona o evidenci obyvatel jsou v informačním systému evidence obyvatel vedeny údaje o:

Státních občanech České republiky (dále jen „občanech“), a to údaje v rozsahu:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) pohlaví,

d) místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se občan narodil; uvedené místo a okres narození na území ČR jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

e) rodné číslo,

f) státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství a data jejich nabytí nebo pozbytí

g) adresa místa trvalého pobytu (§ 10 odst. 1), včetně předchozích adres místa trvalého pobytu (TP), případně též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu; uvedené adresy jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí; v případě předchozích TP a adresy, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, kterou je údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa mimo území ČR, se vede i adresa, které kód adresního místa v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí přidělen nebyl,

h) počátek TP, popřípadě datum zrušení údaje o místu TP nebo datum ukončení TP na území ČR; datum podle § 10b odst. 3, jeho změna nebo zrušení,

i) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení čísla jednacícho soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který o omezení svéprávnosti rozhodl, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem domácnosti

j) o opatrovnictví údaje v rozsahu

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, je-li přiděleno, a agendový identifikátor fyzické osoby, je-li přidělen, opatrovníka, který je fyzickou osobou, nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, vede se datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, místo a okres narození na území České republiky jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

 

2. název a adresa sídla opatrovníka, který je právnickou osobou, údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánu veřejné moci,

3. datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka, číslo jednací tohoto rozhodnutí a označení soudu, který o jmenování opatrovníka rozhodl, datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka,

k) zbavení rodičovské odpovědnosti, včetně data nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti, čísla jednacího a označení soudu, který o zbavení rodičovské odpovědnosti rozhodl, a datum nabytí právní moci zrušení rozhodnutí soudu o zbavení rodičovské odpovědnosti

l) zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu nebo správního orgánu, který rozhodl o zákazu pobytu

m) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, vede se název a adresa sídla; tyto údaje jsou vedeny ve formě referenčních vazeb na referenční údaje v základním registru osob,

n) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství, došlo-li k uzavření manželství mimo území ČR, vede se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zdánlivém manželství), datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil), anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství; uvedené místo a okres uzavření manželství na území ČR jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

o) datum, místo a okres vzniku partnerství, došlo-li ke vzniku partnerství mimo území ČR, vede se místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství; uvedené místo a okres vzniku partnerství na území ČR je vedeno ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

p) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,

q) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, vede se jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení dítěte a datum jeho narození a agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,

r) o osvojeném dítěti údaje v rozsahu:

l. stupeň osvojení,

2. původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení osvojence,

3 původní a nové rodné číslo dítěte a jeho agendový identifikátor fyzické osoby, pokud mu byl přidělen,

4. datum, místo a okres narození a u dítěte, které se narodilo v cizině, místo a stát, kde se narodilo; místo a okres narození na území ČR jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí,

5. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodná čísla osvojitelů, v případě, že osvojiteli nebylo přiděleno rodné číslo, vedou se údaje o jménu, popřípadě jménech, příjmení, rodné příjmení a datu narození osvojitele; agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen,

6. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodná čísla otce a matky; pokud jim nebylo přiděleno, jejich jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a datum narození; agendový identifikátor fyzické osoby, pokud jim byl přidělen; tyto údaje se nevedou, pokud se jedná o dítě narozené ženě s TP v ČR, která porodila dítě a písemně požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem,

7. datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,

s) záznam o poskytnutí údajů (§ 8 odst. 12),

t) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území ČR, vede se datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; uvedené místo a okres úmrtí na území ČR jsou vedeny ve formě referenční vazby (kódu územního prvku) na referenční údaj v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

u) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mnezvěstného, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za nezvěstného včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za nezvěstného nebo o zrušení prohlášení za nezvěstného

v) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení prohlášení za mrtvého včetně uvedení čísla jednacího a označení soudu, který rozhodl o prohlášení za mrtvého nebo o zrušení prohlášení za mrtvého; místo úmrtí se vede je-li uvedeno v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého

w) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel,

x) poznámky k údajům uvedeným v písmenech a) až. w)

4. V informačním systému se o cizincích uvedených v § 1 odst. 1 písm. c), vedou  údaje v rozsahu:

a) jméno, popřípadě jména,

b) příjmení, rodné příjmení je-li známo

c) rodné číslo, bylo-li přiděleno

d) datum narození

e) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo, je-li známo a stát narození

f) státní občanství

g) rodinný stav nebo partnerství

h) datum úmrtí, je-li známo

i) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel, pokud mu byl přidělen.

5. Ministerstvo je uživatelem veškerých údajů vedených v informačním systému, pokud je to nezbytné pro výkon jeho působnosti.

6. Ministerstvo nebo orgán veřené moci stanovený jiným zákonem v informačním systému zpracovává údaje potřebné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem v rozsahu údajů podle odst. 3 a 4.

7. V informačním systému se o všech v něm vedených údajích zpracovávají a vedou rovněž jejich změny, a to včetně dat, ke kterým tyto změny nastaly, jsou-li správci informačního systému známa.

8. V informačním systému se při zpracování údajů podle § 3 odst. 5 a 6, § 3a až 6 a § 8 vedou rovněž záznamy o přístupech do informačního systému, které obsahují:

a) kód agendy, uživatelské jméno oprávněné osoby vykonávající agendu a označení subjektu, pro jehož účel se údaje poskytují.

b) den, měsíc, rok a čas zpracování.

c) agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel obyvatele, jehož údaje jsou poskytovány, nebo jiný údaj, který je pro vyhledání tohoto obyvatele rozhodující, přičemž vyhledání příslušného obyvatele se uskuteční prostřednictvím dalších obyvatel, pro něž je rozhodující údaj společný.

d) důvod a konkrétní účel přístupu do informačního systému.

Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel

1. Ministerstvo poskytuje údaje z informačního systému v rozsahu nezbytně nutném a za podmínek stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem. Údaje z informačního systému se poskytují způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud nestanoví zvláštní právní předpis jinak. Údaj o agendovém identifikátoru fyzické osoby pro agendu evidence obyvatel se poskytuje pouze, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis.

2. Subjekty, které získávají údaje z informačního systému podle zvláštního právního předpisu,
a)nejsou oprávněny k jejich shromažďování, předávání a využívání mimo působnost stanovenou v tomto předpisu,
b) jsou povinny zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem nebo zpracováváním.

3. Obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údajů uvedených v § 3 odst. 3 písm. q), nelze-li záznam o poskytnutí údajů podle tohoto zákona zpřístupnit, a v § 3 odst. 3 písm. p), které poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou.
K osobě blízké se poskytují údaje uvedené v § 3 odst. 3 písm. r) a s). Osobou blízkou se pro účely tohoto zákona rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

4. Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

5. Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu v takovém případě žadatel prokáže svou totožnost a žádost podepíše před orgánem příslušným k jejímu převzetí. Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému lze podat i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy, v tomto případě musí občan provést svoji autentizaci pomocí občanského průkazu. Údaje poskytuje subjekt, u kterého byla žádost osobně podána.

6. Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel podat také v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo ministerstvu; žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže obyvatel žádost podepíše před orgánem příslušným k převzetí žádosti podle věty první.

7. V žádosti podle odstavců 3 až 6 se uvedou údaje obyvatele, o kterém mají být údaje poskytnuty, v rozsahu nezbytném pro jeho jednoznačnou identifikaci, jimiž jsou:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) rodné číslo; nemá-li přiděleno rodné číslo, datum narození,

c) číslo elektronicky čitelného identifikačního dokladu umožňujícího elektronickou identifikaci  v případě, že žadatel není držitelem takového dokladu, uvede číslo svého jiného dokladu vydaného podle zvláštního právního předpisu,

d) adresa místa pobytu.

8. Za obyvatele mladšího 15 let žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce. Za obyvatele, který má jmenovaného opatrovníka a není způsobilý k jednání podle odstavců 3 až 6, žádá o poskytnutí údajů opatrovník. O poskytnutí údajů může za občana rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Pokud za obyvatele žádá osoba uvedená ve větě první, druhé nebo třetí, musí prokázat svoji  totožnost a její identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

9. Osobní údaje z informačního systému poskytuje ministerstvo na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána.

10. O poskytování údajů podle odst. 1, 3 až 6 a dst. 8 až 10 se provede záznam v informačním systému o datu, hodině výdeje a komu byly údaje poskytnuty podle odst. 1. Záznam o poskytnutí údajů podle věty první lze na žádost obyvatele poskytnout za období 2 let zpětně od data podání žádosti obyvatele.

11. Diplomatická mise České republiky nebo konzulární úřad České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu edeného honorárním konzulárním úředníkem, (dále jen "zastupitelský úřad") a Ministerstvo zahraničních věcí k zajištění práv občana, který se v zahraničí ocitl v ohrožení života nebo zdraví, je bez finančních prostředků nebo se jinak ocitl v nouzi nebo v situaci, která vinou přirodní katastrofy, hromadnéh neštěstí, nebo nepříznivé politické anebo humanitární situace brání v jeho návratu do vlasti, kontaktování s rodinou nebo jeho vyhledání, popřípadě identifikaci dané oblasti v zahraničí, anebo k zajištění informovanosti příbuzných v případě úmrtí občana v zahraničí využívají z informačního systému tyto údaje:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) státní občanství,

e) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu dítěte, rodičů, popřípadě jiného zákonného zástupce, sourozenců a manžela, popřípadě partnera

12. Ministerstvo poskytuje v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup Ministerstvu zahraničních věcí ČR pro potřeby Česko-německého fondu budoucnosti k zajištění odškodnění osob oprávněných jako oběti nucené a otrocké práce v průběhu druhé světové války, údaje z informačního systému evidence obyvatel o občanech České republiky v rozsahu:

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí a stát, na jehož území k úmrtí došlo

e) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresa místa trvalého pobytu manžela a dítěte, pokdu jsou tito v době poskytnutí údajů naživu

13. Pro účely ověření totožnosti fyzické osoby, která činí podání na kontaktním místě veřejné správy a k elektronickému zpracování jejího podání je oprávněno kontaktní místo veřejné správy využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel a údaj o rodném příjmení z informačního systému.

Kontrola údajů v informačním systému a součinnost ministerstev, jiných správních úřadů a soudů

1. Ministerstvo odpovídá za přesnost údajů v informačním systému tak, aby údaje odpovídaly stavu, ve kterém byly zapisovatelem předány. Ostatní ministerstva, jiné správní úřady, soudy, právnické osoby a obyvatelé jsou povinni poskytnout ministerstvu k plnění tohoto úkolu potřebnou součinnost předáváním aktualizovaných údajů vedených v informačním systému a poskytováním údajů vyžádaných ministerstvem.

2. Ministerstvo v případě oprávněných pochybností o správnosti údajů vedených v informačním systému zajistí označení takového údaje jako nesprávného a informaci o této skutečnosti předá příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností k provedení zjišťování správnosti údaje. V tomto případě se nepoužije blokování údaje podle zvláštního právního předpisu. Obyvatel je povinen na výzvu předložit příslušnému správnímu úřadu požadované doklady nezbytné pro ověření správnosti zapsaných údajů. Ke splnění výzvy poskytuje správní úřad obyvateli potřebnou pomoc. Pokud tento postup nevede k ověření správnosti zapsaných údajů, je obyvatel povinen dostavit se za tímto účelem na výzvu k správnímu úřadu.

3. Pokud obyvatel požádá o provedení opravy nebo doplnění údajů zpracovávaných v informačním systému k jeho osobě tak, aby byly správné, má rovněž právo požadovat, aby údaje k jeho osobě, které nejsou správné, byly označeny jako nesprávné.

4. Ministerstvo využívá údaje vedené v jiných informačních systémech veřejné správy pro účely zjištění správnosti údajů vedených v informačním systému.

Zprostředkování kontaktu

1) Na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu (dále jen "kontaktující osoba") zprostředkuje ministerstvo požadovaný kontakt jiným občanem uvedeným v žádosti (dále jen "kontaktovaná osoba") s využitím základního registru obyvatel.

2) Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje a důvod zprostředkování kontaktu. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou.

3) Podpis na žádosti musí být úředně ověřen; to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a prokáže svou totožnost.

4) Je-li žádost  podána elektronicky musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

5) Ministerstvo provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému obyvatel. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kntaktovanou osobu, zašle ji informaci o zprostředkování kontaktu obsahujícící jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu, pokud ji kontaktujícící osoba uvedla. Pokud kontakutjící osoba uvede v žádosti podle odst. 2 vedle adresy místa trvalého pobytu i jiné kontaktní údaje, zašlou se kontaktované osobě na místo adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby; adresa místa trvalého pobytu se vedle jiných kontaktní údajů v tomto případě zašle také, jen pokud to kontaktující osoba výslovně uvede v žádosti podle odst. 2. Ministerstvo sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.

6) V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území České republiky a zároveň nemá evidován údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, nebo zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké dle odst. 2 zjistí, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí, popřípadě jako den, který nepřežil, nebo den, který byl rozhodnutím soudu v prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí údaje o datu a místu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.

Poskytování údajů z Agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) podle adresy objektu

Podle § 10 odst . 8 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je ohlašovna povinna sdělit vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu odpovídající adrese objektu.

Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Městský úřad Domažlice, správní odbor
náměstí Míru 1
pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice

telefon: 379 719 247, 379 719 246

úřední hodiny:
Po, St – 7,30 – 12,00 12,30 - 16,30
Út, Čt – 7,30 – 11,30 12,00 - 14,00

Aktuální hodiny pro veřejnost mohou být odlišné v případě mimořádné situace. Pro změny sledujte informace na internetových stránkách města (www.domazlice.eu).

Formuláře, doklady, náležitosti:

Občan si může požádat o poskytnutí svých osobních údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel na tiskopisu - Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému a Žádost o zprostředkování kontaktu. Vzor tiskopisů je k dispozici na pracovišti Domažlice, U nemocnice 579 nebo je naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za "Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému" zaplatí občan správní poplatek v hotovosti Kč 50,-- za první i započatou stránku.

Za "Žádost o zprostředkování kontaktu" zaplatí občan správní poplatek Kč 500,-- za každou kontaktovanou osobu (správní poplatek lze uhradit kolkovou známkou).

Za poskytování údajů z AISEO podle adresy objektu zaplatí občan správní poplatek Kč 15,-- za první stránku a Kč 5,-- za každou další i započatou stránku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Výdej z informačního systému se provádí zpravidla na počkání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), vyhláška Ministerstva vnitra č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou žádné.

Elektronická služba, kterou lze využít:

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu příslušného úřadu.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)