Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vydání rybářského lístku

3. Základní informace:

Rybářský lístkek vydává obecní úřad s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se v obvodu jeho působnosti zdržují. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let, 1 roku nebo po dobu 30 dní (bez rybářského lístku) ode dne jeho vydání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel, který má zájem o získání povolení k lovu ryb a získání rybářského lístku

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Kvalifikačními předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobu pověřenou ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. V tomto případě to jsou rybářské svazy.
Druhý a další rybářský lístek může být vydán žadateli, prokáže-li se dřívějším rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku.
Osobám mladším 15 let bede vydán rybářský lístek za přítomnosti statutárního zástupce (rodiče) na tři roky.
Cizinci může být rybářský lístek vydán, prokáže-li se platným rybářským lístkem nebo licencí vydanými v zemi, jejímž je občanem. Země, která neuzavřela s naší republikou Haagskou Úmluvu v roce 1961, musí mít k rybářskému lístku tzv. Apostillu (např. SRN). Jedná se o ověření pravosti rybářského lístku cizince.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žadatel o rybářský lístek vyplní „Žádost o vydání rybářského lístku“ přímo na místě na odboru životního prostředí, kde rovněž zaplatí příslušný správní poplatek.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Adresa: MěÚ Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

Adresa pracoviště odboru ŽP: MěÚ Domažlice, odbor ŽP, pracoviště U nemocnice 579, 344 20 Domažlice

Umístění pracoviště odboru ŽP: 3.patro č. dv. 308

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žadatel musí předložit občanský průkaz (cizinci pas). Dále pak dřívější rybářský lístek nebo osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání rybářského lístku (možno vyplnit na odboru ŽP)

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Pro české občany i cizince platí stejné správní poplatky:
-na 1 rok......100,- Kč
-na 3 roky....200,- Kč
-na 10 let.....500,- Kč
-pro osoby mladší 15 let je poplatek snížen o 50 %

U žáků (studentů) českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž se správní poplatek snižuje na 50 %.
Tyto osoby se prokáží potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České Republiky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Na počkání

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži atd. (zákon o rybářství), prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb., k zákonu o rybářství.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

V případě nepovoleného lovu ryb – zahájení přestupkového řízení s následným finančním postihem

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)