Menu
Město Domažlice
Domažlice

Veřejný opatrovník

3. Základní informace:

 

Životní situace:

OPATROVNICTVÍ

Př.:

Maminka demenci a potřebujeme za ní vyřizovat záležitosti na úřadech.

Naše dítě je zdravotně (tělesně, mentálně) postižené, od narození o něj pečujeme, ale brzy bude zletilé. Samo si nic nevyřídí, můžeme za něho žádat o invalidní důchod?“

Jsem dospělý, ale nemohu sám za sebe jednat.“

Vím, že soused žijící ve vedlejším bytě je sám, hledají ho exekutoři, je dezorientovaný, nestará se o sebe, nemá nikoho blízkého.“

Jedná se o zastoupení člověka, který není schopen z důvodu zdraví nebo věku samostatně právně jednat (ochrana takového člověka).

Nový občanský zákoník přinesl velkou změnu v této oblasti, existují i mírnější formy opatření než je zásah do svéprávnosti spolu s ustanovením opatrovníka.

O všech opatřeních vždy rozhoduje soud.

Sociální pracovnice vám může poskytnout základní poradenství v této oblasti a doprovázet vás při rozhodování a následně i výkonu opatrovnictví.

Kdo je veřejný opatrovník?

V případě, že opatrovníkem člověka nemůže být jmenován někdo z osob jemu blízkých, jmenuje soud jeho opatrovníkem obec, ve které člověk žije. Takový institut se nazývá veřejným opatrovnictvím. V praxi to vypadá tak, že obec pověří svého zaměstnance, který roli veřejného opatrovníka zastává.

PRÁVA A POVINNOSTI OPATROVNÍKAjsou dána z. č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj.:

1. § 438 OZ – ZÁSTUPCE JEDNÁ SAMOSTATNĚ

2. § 457 OZ – OPATROVNÍK SLEDUJE OCHRANU ZÁJMŮ ZASTOUPENÉHO A NAPLŇOVÁNÍ JEHO PRÁV

3. § 458 OZ – OPATROVNÍK NENÍ OPRÁVNĚN ZA ZASTOUPENÉHO PRÁVNĚ JEDNAT V ZÁLEŽITOSTECH TÝKAJÍCÍ SE: - vzniku a zániku manželství - výkonu rodičovských povinností a práv - pořízení pro případ smrti - prohlášení o vydědění a jejich odvolání

4. § 461 odst. 1 OZ – OPATROVNÍK SPRAVUJE JMĚNÍ OPATROVANCE V BĚŽNÉM ROZSAHU

5. § 466 odst. 1 OZ – OPATROVNÍK JE POVINEN: - udržovat s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení - projevovat o opatrovance skutečný zájem - jakož i dbát o jeho zdravotní stav - starat se o naplňování opatrovancových práv - chránit jeho zájmy

6. § 466 odst. 2 OZ – OPATROVNÍK JE POVINNEN VYSVĚTLIT OPATROVANCI SROZUMITELNĚ POVAHU A NÁSLEDKY ROZHODNUTÍ, KTERÁ ZA NĚJ ČINÍ

7. § 467 odst. 1 OZ – OPATROVNÍK NAPLŇUJE OPATROVANCOVA PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ A DBÁ JEHO NÁZORŮ

8. § 467 odst. 2 OZ – OPATROVNÍK DBÁ, ABY ZPŮSOB OPATROVANCOVA ŽIVOTA NEBYL V ROZPORU S JEHO SCHOPNOSTMI

9. § 480 odst. 1 OZ – OPATROVNÍK NESMÍ BEZ SOUHLASU OPATROVNICKÉ RADY (A NENÍ-LI, PAK BEZ SOUHLASU SOUDU) ROZHODNOUT O:

- změně bydliště opatrovance

- umístění opatrovance do uzavřeného ústavu nebo podobného zařízení v případě, kdy to zdravotní stav opatrovance zjevně nevyžaduje

- zásazích do integrity opatrovance, nejedná-li se o zákroky bez závažných následků

10. § 480 odst. 2 OZ – OPATROVNÍK NESMÍ BEZ SOUHLASU OPATROVNICKÉ RADY (A NENÍ-LI, PAK BEZ SOUHLASU SOUDU) NAKLÁDAT S MAJETKEM OPATROVANCE, JEDNÁ-LI SE O:

- nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku odpovídající stonásobku životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu

- nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující jednu třetinu opatrovancova majetku, ledaže tato třetina představuje hodnotu jen nepatrnou

- přijetí nebo poskytnutí zápůjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách uvedených v předchozích bodech

11. § 483 odst. 1 OZ – OPATROVNÍK NESMÍ BEZ SOUHLASU SOUDU: vyslovit souhlas se změnou osobního stavu opatrovance

12. § 483 odst. 2 OZ – NEROZHODNE-LI SOUD O DALŠÍCH OMEZENÍCH, OPATROVNÍK PŘI SPRÁVĚ JMĚNÍ NESMÍ BEZ SOUHLASU SOUDU:

- zavázat opatrovance k plnění některému z členů opatrovnické rady nebo osoby tomuto členu blízké,

- nabýt pro opatrovance nemovitou věc nebo podíl na ní, ani opatrovancovu nemovitou věc nebo podíl zcizit či zatížit

- nabýt pro opatrovance obchodní závod, podíl na obchodním závodu nebo podíl na právnické osobě, ani tento majetek zcizit nebo zatížit; to neplatí, jedná-li se o nabytí účastnických nebo podobných cenných papírů zajišťujících bezpečný výnos

- uzavřít za opatrovance smlouvu zavazující ho k trvajícímu nebo opakovanému plnění na dobu delší než 3 roky

- odmítnout dědictví nebo jiné plnění z pozůstalosti

- zavázat opatrovance k bezúplatnému plnění jiné osobě, ledaže se jedná o dar poskytnutý k obvyklé příležitosti podle zásad slušnosti v přiměřeném rozsahu a opatrovanec je schopen úsudku a projevil s darem souhlas

13. § 483 odst. 3 OZ – OPATROVNÍK BEZ SOUHLASU SOUDU NESMÍ NALOŽIT S MAJETKEM OPATROVANCE, JEDNÁ-LI SE O:

- nabytí nebo zcizení majetku v hodnotě převyšující částku odpovídající pětinásobku životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu

- nabytí nebo zcizení majetku převyšující jednu polovinu opatrovancova majetku, ledaže tato polovina představuje hodnotu jen nepatrnou a nejedná se o věc, která je pro opatrovance věcí zvláštní obliby

- přijetí nebo poskytnutí půjčky, úvěru nebo jistoty v hodnotách převyšujících částku odpovídající pětinásobku životního minima jednotlivce nebo převyšující hodnotu jedné poloviny opatrovancova majetku

14. § 485 odst. 1 OZ – OPATROVNÍK JE POVINEN VYHOTOVIT SOUPIS SPRAVOVANÉHO JMĚNÍ DO 2 MĚSÍCŮ OD SVÉHO JMENOVÁNÍ

15. § 1400 – 1414 OZ – PRAVIDLA PŘI SPRÁVĚ MAJETKU OPATROVANCE

16. § 485 odst. 2 OZ – OPATROVNÍK JE POVINEN VYHOTOVIT KAŽDOROČNÍ VYÚČTOVÁNÍ SPRÁVY JMĚNÍ VŽDY DO 30. ČERVNA

§ 1436 odst. 2 OZ: Vyúčtování musí být tak podrobné, aby bylo možné ověřit jeho správnost.

17. § 485 odst. 3 OZ – PŘI SKONČENÍ OPATROVNICTVÍ JE OPATROVNÍK POVINEN VYHOTOVIT KONEČNÉ VYÚČTOVÁNÍ SPRÁVY JMĚNÍ

Kdo Vám pomůže tyto situace řešit:

pracovnice úseku sociální práce odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Městský úřad Domažlice

U Nemocnice 579, 344 20  Domažlice

přízemí vpravo, č. dveří 130, 132

Marie Freiová, tel.č.  379 719 285

e-mail: marie.freiova@mesto-domazlice.cz

Bc. Jana Adamovská, DiS., tel.č. 379 719 283

e-mail: jana.adamovska@mesto-domazlice.cz

výkonem veřejného opatrovnictví pověřená sociální pracovnice:

Jitka Gruberová, DiS., tel.č. 379 719 289

e.mail: jitka.gruberova@mesto-domazlice.cz

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)