Menu
Město Domažlice
Domažlice

Uzavření manželství s cizincem v ČR

3. Základní informace:

Cizinec předkládá doklady, které je zpravidla nutné nechat ověřit domovským státem, konzulátem nebo Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Z těchto důvodů je nutná předchozí osobní konzultace na matrice, kde poskytneme veškeré potřebné informace.

Pokud cizinec nerozumí psanému ani mluvenému projevu českého jazyka, je při uzavření manželství potřeba tlumočníka.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Snoubenci osobně nebo na základě plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Plnoletost.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní konzultací na matrice.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na matrice, kde bude manželství uzavřeno. Není vázáno na trvalý pobyt snoubenců.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Snoubenci vyplní „Dotazník k uzavření manželství“ a předloží následující doklady:

1) rodné listy - cizinec předkládá ověřený a přeložený do ČJ českým tlumočníkem
2) platné občanské průkazy - cizinec cestovní pas
3) rozvedení předloží rozsudek o rozvodu s vyznačenou právní mocí - cizinec předkládá ověřený a přeložený do ČJ českým tlumočníkem
4) nezletilí předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství
5) ovdovělí předloží úmrtní list manžela (manželky), partnera (partnerky) - cizinec předkládá ověřený a přeložený do ČJ českým tlumočníkem
6) potvrzení o trvalém pobytu - cizinec předkládá ověřený a přeložený do ČJ českým tlumočníkem

Cizinec dále předkládá osvědčení svého domovského státu o tom, že může uzavřít manželství s českým státním občanem. Zpravidla jsou nutná další ověření či potvrzení, o kterých podáme úplné informace při osobní konzultaci na matrice. Doklady jednotlivých států se liší a tak je zde nelze obecně vyjmenovávat. Jiné doklady např. předkládá italský občan a jiné anglický či německý občan.

Současně cizinec předkládá potvrzení cizenecké policie o oprávněnosti jeho pobytu na území ČR v době uzavření manželství. Toto potvrzení je platné 7 dní a musí být platné v den uzavření sňatku. Netýká se občanů členských zemí EU.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterékoli matrice.

Jaké jsou v této životní situaci správně a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

- uzavření manželství v obřadní síni v oddávací dny a hodiny: bez poplatku
- uzavření manželství mimo obřadní síň: 1.000,- Kč
- uzavření manželství mimo oddávací dny a hodiny: 1.000,- Kč

- uzavření manželství občana ČR s trvalým pobytem mimo území ČR: 2.000,- Kč
- uzavření manželství občanů ČR s trvalým pobytem mimo území ČR: 3.000,- Kč

- vydání oddacího listu: bez poplatku

- služby tlumočníka si hradí snoubenci sami

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Oddací list vystavujeme první pracovní den, který následuje po dni, kdy bylo manželství uzavřeno.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon o matrikách č. 301/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách č. 207/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 03.02.2012 občanský zákoník

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

není sankcionováno

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)