Menu
Město Domažlice
Domažlice

Těžební zásah

3. Základní informace:

Na této straně naleznete informace potřebné k záměru k těžbě svého lesního majetku

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Oznámení k záměru provedení těžby podává fyzická osoba(občan), nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou pro provedení těžby v lesních porostech je vlastnictví daného lesního majetku, nebo vlastnictví lesních porostů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Těžební zásahy lze provést dvojím způsobem :

1.Těžbu lze provést na základě převzetí separátu lesní hospodářské osnovy a těžbu následně provést po konzultaci s příslušným odborným lesním hospodářem do maximální výše závazného ukazatele stanoveným v protokolu protokolárně převzatého separátu lesní hospodářské osnovy.

2.Oznámit záměr provedení těžebního zásahu písemně orgánu státní správy lesů ( MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí ) s přiloženým vyjádřením odborného lesního hospodáře. Pokud tento odpoví, lze provádět těžební zásah podle stanoviska orgánu státní správy lesů. Pokud odpověď není vydána lze v porostních skupinách starších 80 let věku provést těžbu holosečnou po 30 dnech od doručení oznámení záměru státní správy lesů.
U ostatních těžeb lze po tomto termínu provést pouze těžby výchovné.

3.Oznámení záměru provedení těžeb nepodléhají těžby nepřesahující množství těžené dřevní hmoty v objemu 3m3 na 1 ha lesního majetku za 1kalendářní rok.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Adresa: MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, pracoviště U nemocnice 579, 34420 Domažlice

(budova komerční banky, 2.patro, č. dveří 308)

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Osobní doklady.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou specifikovány.

Jaké jsou v této životní situaci správně a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do 30 dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

§ 33 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb, lesní zákon, v platném znění

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Dle zákona 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění § 54, odstavce 1 písmene c) může být uložena pokuta až do výše 100 000,--Kč.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)