Menu
Město Domažlice
Domažlice

TAXI - zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby, změna údajů vozidla, vyřazení vozidla, žádost o výpis z registru dopravců, vydání evidenční nálepky

Tato situace se týká:

- Zápis vozidla do evidence vozidel taxislužby.

- Oznámení změny údajů uvedených v evidenci vozidel taxislužby - údaje ve výpisu.

- Vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.

- Žádost o vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby.

- Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby.

3. Základní informace:

Vozidlem taxislužby je podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vozidlo, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Dopravce dle zákona silniční dopravě ve věcech jim provozovaných vozidel.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

1. Zápis vozidla do evidence.

Podmínky pro zapsání vozidla do evidence vozidel taxislužby:

- jedná se o vozidlo kategorie L nebo M1 (§ 21a odst. 1 písm. a))

- dopravce je zapsán jako provozovatel vozidla v registru vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.) - registrace na IČ

- vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce (§ 21a odst. 1 písm. c))

- vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu uvedeného v § 21a odst. 5 písm. d), tedy že dopravci nebyla pravomocně uložena sankce za správní delikt uvedený v § 35 odst. 2 písm. l), kterého se ve vztahu k tomuto vozidlu dopustil

 

2. Oznámení změny údajů uvedených v evidenci vozidel taxislužby - údaje ve výpisu.

- provede se v případě změny údajů, které jsou uvedeny v evidenci vozidel taxislužby (údaje ve výpisu)

 

3. Vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby.

- dopravce dle zákona silniční dopravě žádá o vyřazení vozidla taxislužby z evidence

 

4. Vydání evidenční nálepky vozidla a výpisu z evidence vozidel taxislužby.

- vozidlo taxislužby musí být označeno evidenční nálepkou vozidla taxislužby

- evidenční nálepka se vydává při zápisu vozidla do evidence, nebo samostatně na žádost v případě ztráty, poškození nebo změny údajů.

- výpis vozidla se vydává při výdeji evidenční nálepky nebo na žádost dopravce pro vozidlo zapsané v evidenci vozidel taxislužby

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého, dlouhodobého, přechodného nebo jiného povoleného pobytu žadatele, V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.

 

Sídlo pracoviště:

U Nemocnice 579, I. patro

Aktuální hodiny pro veřejnost (odkaz zde).

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost k dispozici na odboru dopravy nebo elektronicky v sekci formuláře.

Konkrétní žádost si můžete stáhnout zde.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek 500 Kč za každé vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby.

Správní poplatek 50 Kč za vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby, pokud se vydává na základě žádosti samostatně.

Výpis se bezplatně vydává vždy při vydání nové evidenční nálepky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dle správního řádu (bezodkladně, jinak do 30dnů).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění.

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)