Menu
Město Domažlice
Domažlice

TAXI - vydání oprávnění řidiče taxislužby

3. Základní informace:

Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění je prokazováno průkazem řidiče taxislužby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba, která splní podmínky dle zákona o silniční dopravě.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění řidiče taxislužby udělí na žádost kterýkoli dopravní úřad, pokud je žadatel

a) starší 21 let,

b) spolehlivý podle § 9 odst. 2 a

c) oprávněn k pobytu na území České republiky a, je-li to podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, oprávněn k výkonu práce na území České republiky, jde-li o občana jiného než členského státu, který není držitelem koncese pro provozování silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, jeho manželem nebo registrovaným partnerem.

K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží fotografii, která svým provedením odpovídá požadavkům zákona o občanských průkazech.

Je-li žadatel občanem jiného než členského státu a není držitelem koncese pro provozování silniční motorové dopravy osobní vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, jeho manželem nebo registrovaným partnerem, k žádosti přiloží rovněž

a) doklad prokazující jeho oprávnění k pobytu na území České republiky a

b) doklad prokazující jeho oprávnění k výkonu práce na území České republiky, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno.

Je-li žadatelem cizinec, za účelem posouzení spolehlivosti k žádosti dále přiloží výpis z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Nevydává-li takový stát výpis z evidence trestů, přiloží cizinec čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před orgánem nebo notářem tohoto státu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. Cizinec, kterému byla udělena mezinárodní ochrana, doklady podle vět první a druhé vydané státem, jehož je státním příslušníkem, nepřikládá.

Oprávnění řidiče taxislužby se uděluje na dobu 5 let a průkaz řidiče taxislužby je veřejnou listinou.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný je obecní úřad obce s rozšířenou působností. V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.

Sídlo pracoviště:

U Nemocnice 579, I. patro

Aktuální hodiny pro veřejnost (odkaz zde).

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti.

Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby.

Průkazovou fotografii v provedení dle zákona.

Další doklady, pokud se to žadatele týká (viz výše):

- doklad prokazující jeho oprávnění k pobytu na území České republiky a doklad prokazující jeho oprávnění k výkonu práce na území České republiky, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno,

- je-li žadatelem cizinec, za účelem posouzení spolehlivosti k žádosti dále přiloží výpis z evidence trestů vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je státním příslušníkem, a státu posledního pobytu, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost k dispozici na odboru dopravy nebo elektronicky v sekci formuláře.

Konkrétní žádost si můžete stáhnout zde.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek 500 Kč za vydání průkazu řidiče taxislužby.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Dle správního řádu (bezodkladně, jinak do 30 dnů).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění.

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, v platném znění.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)