Menu
Město Domažlice
Domažlice

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)

Stanovení místních a přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení)

3. Základní informace:

A) Stanovení MěÚ Domažlice, odboru dopravy, jako věcně a místně příslušného pověřeného obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve smyslu ustanovení § 77 odst. (1) písm. c) + ustanovení § 124 odst. (6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a dalších pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 465/2006 Sb.), v návaznosti na ustanovení § 61 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místních a přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích (trvalé nebo přechodné dopravní značení) je třeba v případě potřeby instalace jakýchkoli nových trvalých nebo přechodných, svislých nebo vodorovných dopravních značek, v případě užití zařízení pro provozní informace nebo změn v systému uvedených dopravních značek nebo v užití zařízení pro provozní informace, a to na silnicích II. nebo III. tř. a místních komunikacích ve správním územním obvodu MěÚ Domažlice.
B) Pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu a zařízení pro provozní informace na veřejně přístupných účelových komunikacích nacházejících se v územním správním obvodu MěÚ Domažlice, které stanoví vlastníci těchto komunikací, je třeba vyžádat si od MěÚ Domažlice, odboru dopravy, pouze souhlas.

Způsob řešení předmětné životní situace:

ad A) Předmětnou životní situaci lze řešit podáním (osobní podání nebo zaslání poštou) žádosti ve volné formě u MěÚ Domažlice, odboru dopravy, o stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na dotčené silnici II. nebo III. tř. v územním správním obvodu MěÚ Domažlice nebo na místní komunikaci nacházející se v katastrálním území Domažlice a Havlovice.

ad B) Předmětnou životní situaci lze řešit podáním (osobní podání nebo zaslání poštou) žádosti ve volné formě u MěÚ Domažlice, odboru dopravy, o souhlas se stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na dotyčné veřejně přístupné účelové komunikaci nacházející se v územním správním obvodu MěÚ Domažlice.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

ad A) Žádost o stanovení místní nebo přechodné úpravy na silnici II. a III. tř. nebo na místní komunikaci nacházející se v územním správním obvodu MěÚ Domažlice je oprávněna podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba.
ad B) žádost o souhlas s místní nebo přechodnou úpravou provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci nacházející se v územním správním obvodu MěÚ Domažlice je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem dotyčné pozemní komunikace.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Ve věci řešení předmětné životní situace je příslušný silniční správní úřad – MěÚ Domažlice, odbor dopravy.

Adresa:
MěÚ Domažlice, odbor dopravy, pracoviště U nemocnice čp. 579 (1. patro, č. dveří 210).

Aktuální hodiny pro veřejnost (odkaz zde).

Postup a podmínky pro řešení předmětné životní situace:

ad A) Řešení předmětné životní situace je MěÚ Domažlice, odborem dopravy, zahájeno podáním žádosti volné formy o stanovení předmětné místní nebo přechodné úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci. Žádost musí obsahovat následující údaje a musí k ní být doloženy následující stanovené doklady:
- u fyzických osob jméno, příjmení a adresa žadatele, u právnických osob název a sídlo
- popis předmětu žádosti – popis požadované místní nebo přechodné úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci
- výkres situace se zakreslením místa požadované místní nebo přechodné úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci.

ad B) řešení předmětné životní situace je MěÚ Domažlice, odborem dopravy, zahájeno podáním žádosti volné formy o souhlas s předmětnou místní nebo přechodnou úpravou provozu na dotčené pozemní komunikaci. Žádost musí obsahovat následující údaje a musí k ní být doloženy následující stanovené doklady:
- u fyzických osob jméno, příjmení a adresa žadatele, u právnických osob název a sídlo
- popis předmětu žádosti – k jaké místní nebo přechodné úpravě provozu na dotyčné veřejně přístupné účelové komunikaci má dojít a k níž je vyžadován souhlas
- výkres situace se zakreslením místa požadované místní nebo přechodné úpravy na dotčené pozemní komunikaci.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

ad A) + ad B) Žádosti se podávají ve volné formě.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci ani za souhlas se stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci se nevyměřuje správní poplatek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech rozhodne silniční správní úřad bezodkladně, v ostatních (složitějších) případech nejpozději do 30ti dnů od zahájení řízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)