Menu
Město Domažlice
Domažlice

Rušení trvalého pobytu

3. Základní informace:

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevznikají žádná práva k tomuto objektu ani k vlastníkovi nemovitostí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod):

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

  • byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností
  • byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
  • zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část

Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle předchozího odstavce jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby. Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v předchozím odstavci ohlašovně prokázat.

Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která předloží doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan přihlásil k trvalému pobytu. Vlastník objektu nemusí dokládat vlastnické právo, tudíž oprávěnost podání žádosti, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Je-li údaj o místu trvalého pobytu úředně zrušen, je místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen - Domažlice, část Město, náměstí Míru 1.

Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Jak a kam se obrátit:

  • na obecní (městský) úřad v místě trvalého pobytu

Navrhovatel je povinen doložit oprávněnost svého požadavku.

Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Městský úřad Domažlice, správní odbor
Náměstí Míru 1
pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice

telefon: 379 719 247, 379 719 243

úřední hodiny:
Po, St – 7,30 – 12,00 12,30 - 16,30
Út, Čt – 7,30 – 11,30 12,00 - 14,00

Aktuální hodiny pro veřejnost mohou být odlišné v případě mimořádné situace. Pro změny sledujte informace na internetových stránkách města (www.domazlice.eu).

Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - navrhovatel fyzická osoba ve formátu pdf
Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - navrhovatel právnická osoba ve formátu pdf

Jaké jsou správní poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatke Kč 100,-- za každou osobu uvedenou v návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu a hradí se v hotovosti nebo platební kartnou v pokladně MěÚ Domažlice při podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřízení stanovuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – tj. bezodkladně, do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů.

Další požadované činnosti:

Ze zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech vyplývá občanovi povinnost do 15ti pracovních dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, podat žádost o nový občanský průkaz. Pokud by tuto povinnost nesplnil, dopustil by se přestupku podle § 16a citovaného zákona, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí ohlašovny lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal k nadřízenému orgánu, což je Krajský úřad Plzeňského kraje.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Žádné.

Upozornění:
Občan nemůže sám proti sobě podat návrh na zrušení své adresy trvalého pobytu. Ohlašovna rozhoduje pouze o trvalém pobytu státních občanů České republiky, pobyty cizích státních příslušníků řeší výhradně cizinecká policie.

Doručování listovních zásilek osobám, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu:

Občanům, kteří byli přihlášeni k trvalému pobytu v Domažlicích a byl jim údaj o místu trvalého pobytu zrušen, tudíž přidělena adresa sídla ohlašovny - tzn. Domažlice, Město, náměstí Miru 1, je zajištěho vhodné místo pro uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na podatelně Městského úřadu Domažlice, náměstí Míru 1, Domažlice.

Závazná pravidla pro nakládání s poštovními zásilkami jsou stanovena pro provozovatele poštovní licence, zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená právní úprava řeší komplexně postupy provozovatele při převzetí, doručení, nemožnosti doručení, otevření, prodeji nebo zničení poštovní zásilky provozovatelem.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)