Menu
Město Domažlice
Domažlice

Rezervace nebo přidělení "registrační značky na přání"

 Životní situace se týká postupu při rezervaci nebo přidělení "registrační značky na přání".

3. Základní informace:

Na základě žádosti vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla (se souhlasem vlastníka) lze k silničnímu vozidlu přidělit registrační značku tvořenou žadatelem zvolenou kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic ("registrační značka na přání").

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Písemnou žádost může podat vlastník silničního vozidla nebo provozovatel silničního vozidla se souhlasem vlastníka.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Registrační značka na přání:

Registrační značka na přání = žadatelem zvolená kombinace velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic.

Na značku na přání je možné dát kombinaci čísel a velkých písmen (pouze arabská čísla a latinka bez diakritiky, s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W).

Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen.

Znaky registrační značky na přání jsou provedeny 8 velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. Registrační značka na přání pro motocykly je provedena 7 velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi. Registrační značka na přání pro mopedy je provedena 5 velkými písmeny latinské abecedy a arabskými číslicemi.

Na značku nelze dát slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel, speciální znaky (- * / ? ! § apod.) nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. (např. zkratky využívané ve veřejné správě – např. PČR, HZS, MDCR apod.)

Žádost o rezervaci registrační značky na přání:

- žadatel může mít rezervovánu pouze jednu registrační značku na přání

- rezervace zaniká, pokud osoba, na jejíž žádost byla registrační značka na přání rezervována, nepožádá podá do 3 měsíců od provedení rezervace žádost o přidělení této značky na konkrétní vozidlo

Žádost o přidělení registrační značky na přání na konkrétní vozidlo:

- podává se na konkrétní vozidlo (VIN)

- lze požádat o přidělení na nové vozidlo i již registrované vozidlo

Při vydání vyrobených tabulek s registrační značkou na přání žadatel předloží:

- technický průkaz silničního vozidla,

- osvědčení o registraci silničního vozidla

- původní tabulky s registrační značkou již vozidlu přidělené

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Zažádat lze na kterémkoliv registračním místě. Žádost o přidělení této rezervované registrační značky konkrétnímu vozidlu a její vyzvednutí pak lze pouze na registračním místě, kde byla značka rezervována.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Zažádat lze na kterémkoliv registračním místě. Žádost o přidělení této rezervované registrační značky konkrétnímu vozidlu a její vyzvednutí pak lze pouze na registračním místě, kde byla značka rezervována.

K provedení úkonů je příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.

Sídlo pracoviště: U Nemocnice 579, I. patro

Aktuální hodiny pro veřejnost mohou být odlišné v případě mimořádné situace. Pro změny sledujte informace na titulní straně těchto internetových stránek.  (odkaz zde)

Standardní hodiny mimo mimořádnou situaci:

Po
Út
St
Čt
7:30 - 12:00
7:30 - 11:30
7:30 - 12:00
7:30 - 11:30
12:30 - 16:30
12:00 - 14:00
12:30 - 16:30
12:00 - 14:00

Jaké doklady musíte mít s sebou:

- doklad totožnosti

- doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,

- ostatní doklady uvedené výše jako přílohy žádosti

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost není stanovena, ale musí obsahovat náležitosti podle správního řádu a návrh kombinace znaků.

Žádost je možné také podat na originálním tiskopisu pro zápis změn údajů. Tiskopisy jsou k dispozici na všech příslušných úřadech nebo v elektronické podobě.

V elektronické podobě jsou všechny žádosti k dispozici na internetových stránkách Ministerstva dopravy nebo MěÚ Domažlice (www.domazlice.eu v sekci Městský úřad, Formuláře, Registr vozidel).

Konkrétní žádost si můžete stáhnout zde.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání tabulky registrační značky na přání: 5 000 Kč za každou tabulku.

Rezervace registrační značky na přání: 500 Kč

Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel: 50 Kč

Rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu: 300 Kč

Poplatek je splatný při podání žádosti (v hotovosti v pokladně MěÚ).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V běžných případech je registrační značka přidělena na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu (až 30 resp. 60 dní).

Tabulky s registrační značkou jsou vydány do 15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku (po rozhodnutí o přidělení registrační značky na přání).

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění.

Vyhláška č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel, v platném znění.

Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)