Menu
Město Domažlice
Domažlice

Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

3. Základní informace:

Povolení MěÚ Domažlice, odboru dopravy, jako věcně a místně příslušného silničního správního úřadu ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. c) a ustanovení § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zvláštního užívání silnice II. nebo III. tř. nacházející se v územním správním obvodu MěÚ Domažlice a místní komunikace nacházející se v katastrálním území Domažlice a Havlovice je třeba (viz ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) v případě:
a) potřeby přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy (pouze v případě místních komunikací v katastrálním území Domažlice a Havlovice)
b) potřeby užití pozemní komunikace a silničního pomocného pozemku pro:
1. umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, světelných zdrojů, barevných ploch a jiných obdobných zařízení
2. umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny (zařízení staveniště, skládka stavebních hmot nebo paliva apod.)
3. provádění stavebních prací
4. zřizování vyhrazeného parkování
5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení
6. audiovizuální tvorby
c) umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo ne mostních objektech
d) pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu
e) výjimečné užití silnice nebo místní komunikace pásovými vozidly Armády České republiky nebo historickými vozidly, jejichž kola nejsou opatřena pneumatikami nebo gumovými obručemi
f) výjimečného užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.

Způsob řešení předmětné životní situace:

Předmětnou životní situaci lze řešit podáním (osobní podání, poštou nebo elektronicky dle příslušných zákonů) některé z výše uvedených druhů žádosti o povolení zvláštního užívání dotčené pozemní komunikace u silničního správního úřadu, ve které jsou uvedeny stanovené a níže uvedené údaje a k níž jsou přiloženy níže uvedené stanovené doklady.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ve věci jednat je oprávněna fyzická nebo právnická osoba , v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno; jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak. Oprávněna k jednání může být také jiná, uvedeným oprávněným žadatelem zplnomocněná nebo pověřená (v případě zaměstnaneckého poměru) fyzická nebo právnická osoba.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Ve věci řešení předmětné životní situace je příslušný silniční správní úřad – MěÚ Domažlice, odbor dopravy.

Adresa:
MěÚ Domažlice, odbor dopravy, pracoviště U nemocnice čp. 579 (1. patro, č. dveří 210).

V našem případě na odboru dopravy MěÚ Domažlice.

Sídlo pracoviště: U Nemocnice 579, I. patro

Aktuální hodiny pro veřejnost (odkaz zde).

Postup a podmínky pro řešení předmětné životní situace:

Řešení předmětné životní situace je silničním správním úřadem zahájeno podáním žádosti o povolení zvláštního užívání dotčené pozemní komunikace, kterou si žadatel vyzvedne na předtištěném formuláři na Městském úřadu Domažlice, odboru dopravy. Dále je možno žádost stáhnout z webových stránek Města Domažlice (zde) nebo je možné podat žádost ve volné formě, avšak žádost musí obsahovat následující údaje a musí k ní být doloženy následující stanovené doklady:
ad a) – ad f) - jméno, příjmení a adresa žadatele a jeho datum narození, u právnických osob obchodní název, adresa sídla a IČ, telefon
ad a) - účel, rozsah a doba přepravy, zda a kdy se bude opakovat
- návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením časového rozvrhu přepravy
- druh, typ a registrační značka vozidel, jichž má být při přepravě použito
- hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, huštění a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení
- nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu
- doklad o úhradě správního poplatku
ad b) - ad d) - přesné určení místa, účelu a doby zvláštního užívání a způsobu jeho realizace (jaký druh stavebních prací, jaký způsob prodeje a v jakém zařízení, jaký rozsah akce apod.)
- jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat, jeho datum narození, telefon a adresu (u právnických osob jejich název, sídlo a IČ)
- odhadovaný vliv zvláštního užívání na bezpečnost a plynulost provozu na dotčeném úseku komunikace a návrh řešení vzniklé situace
- výkres situace se zakreslením předmětného místa
- doklad o úhradě správního poplatku
ad e) - účel, rozsah a doba přepravy, zda a kdy se bude opakovat
- návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením časového rozvrhu přepravy
- druh, typ a registrační značka vozidel, jichž má být při přepravě použito
- doklad o úhradě správního poplatku
ad f) - účel, rozsah a termín zvláštního užívání
- jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání odpovídat, jeho adresu a datum narození, telefon (u právnických osob název sídlo a IČ)
- návrh trasy pohybu vozidla
- základní technické údaje - druh vozidla
- tovární značka, typ (je-li identifikovatelný)
- výrobní číslo (je-li na vozidle uvedeno)
- rozměry (délka, šířka a výška)
- provozní hmotnost, případně nejvyšší technicky přípustná hmotnost
- počet náprav a zatížení jednotlivých náprav
- světelná zařízení vozidla (druh, počet a umístění)
- nejvyšší konstrukční rychlost
- nákres obrysu vozidla, ve kterém jsou vyznačeny rozměry vozidla a umístění světelných zařízení, nebo topografie vozidla zepředu, z boků a zezadu
- doklad o úhradě správního poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace lze obdržet na Městském úřadu Domažlice, odboru dopravy. Dále je možno žádost stáhnout či vytisknout z internetových stránek Města Domažlice nebo je možné podat žádost ve volné formě.

Konkrétní žádost zde (formát *.pdf).

Konkrétní žádost zde (formát *.doc).

Všechny žádosti a formuláře zde.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se dle příslušných položek zákona č. 634/2004Sb, o správních poplatcích, vyměřují následující správní poplatky:
ad a) + ad e) 100,- Kč (doba trvání do 10 dnů)
ad b) + ad d) 100,- Kč (doba trvání do 10 dnů), 500,- Kč (doba trvání více než 10 dnů – 6 měsíců) nebo
1000,- Kč (doba trvání delší než 6 měsíců)
ad c) 1000,- Kč
ad f) 100,- Kč (doba trvání do 10 dnů)

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech rozhodne silniční správní úřad bezodkladně, v ostatních (složitějších) případech nejpozději do 30ti dnů od zahájení řízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)