Menu
Město Domažlice
Domažlice

Povolení zřízení a provozování reklamního zařízení a provádění stavby a terénních úprav v silničním ochranném pásmu pozemní komunikace

Povolení zřízení a provozování reklamního zařízení a provádění stavby a terénních úprav v silničním ochranném pásmu pozemní komunikace

3. Základní informace:

Povolení MěÚ Domažlice, odboru dopravy, jako věcně a místně příslušného silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. tř. a místních komunikací ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. c) a ustanovení § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o provádění činnosti v silničním ochranném pásmu silnice II. nebo III. tř. nacházející se v územním správním obvodu MěÚ Domažlice (silniční ochranné pásmo silnice je definováno mimo souvisle zastavěné území obce /viz ustanovení § 30 odst. 1 + 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů/ a určeno vzdáleností 15 m od osy vozovky silnice II. a III. tř. nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. a III. tř. - viz ustanovení § 30 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích) je třeba v případě:
- a) potřeby zřízení a provozování reklamního zařízení v silničním ochranném pásmu silnice II. nebo III. tř.
- b) potřeby provádět v silničním ochranném pásmu silnice II. nebo III. tř. , která podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vyžaduje povolení nebo ohlášení stavebního úřadu
- c) potřeby provádět v silničním ochranném pásmu silnice II. nebo III. tř. terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k nivelitě vozovky silnice nebo místní komunikace.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Předmětnou životní situaci lze řešit podáním (osobní podání, poštou nebo elektronicky dle příslušných zákonů) žádosti u silničního správního úřadu o povolení provozování činnosti v silničním ochranném pásmu dotčené pozemní komunikace, ve které jsou uvedeny stanovené a níže uvedené údaje a k níž jsou přiloženy níže uvedené stanovené doklady.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ve věci jednat jsou oprávněni:
ad a) fyzická nebo právnická osoba, která bude vlastníkem budoucího předmětného reklamního zařízení
ad b) budoucí vlastník stavby – stavebník
ad c) budoucí vlastník terénních úprav – stavebník.

Oprávněny k jednání mohou být také jiné, uvedenými oprávněnými žadateli zplnomocněné nebo pověřené (v případě zaměstnaneckého poměru) fyzické nebo právnické osoby.

Postup a podmínky pro řešení předmětné životní situace.:

Řešení předmětné životní situace je silničním správním úřadem zahájeno podáním žádosti o povolení zřízení a provozování reklamního zařízení, provádění stavby nebo terénních úprav v silničním ochranném pásmu dotčené pozemní komunikace, kterou si žadatel vyzvedne na předtištěném formuláři na Městském úřadu Domažlice, odboru dopravy. Dále je možno žádost stáhnout z webových stránek Města Domažlice nebo je možné podat žádost ve volné formě, avšak žádost musí obsahovat následující údaje a je třeba k ní být doložit následující stanovené doklady:
- jméno, příjmení a adresa žadatele a jeho datum narození, u právnických osob obchodní název, adresa sídla a IČ
- přesné označení místa a přesný popis reklamního zařízení, stavby nebo terénních úprav
- souhlas vlastníka dotčené nemovitosti, na které má být zřízeno a provozováno reklamní zařízení
- výkres situace se zakreslením umístění předmětného reklamního zařízení, stavby nebo místa provádění terénních úprav.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný silniční správní úřad – MěÚ Domažlice, odbor dopravy.

Adresa:
MěÚ Domažlice, odbor dopravy, pracoviště U nemocnice čp. 579, 1. patro, č. dveří 210.

Aktuální hodiny pro veřejnost (odkaz zde).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář žádosti o povolení provádění činnosti v silničním ochranném pásmu pozemní komunikace lze obdržet na Městském úřadu Domažlice, odboru dopravy. Dále je možno žádost stáhnout či vytisknout z internetových stránek Města Domažlice nebo je možné podat žádost ve volné formě.
Konkrétní žádost zde (formát *.pdf).

Konkrétní žádost zde (formát *.doc).

Všechny žádosti a formuláře zde.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání povolení provádění činnosti v silničním ochranném pásmu silnice se nevyměřuje správní poplatek.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech rozhodne silniční správní úřad bezodkladně, v ostatních (složitějších) případech nejpozději do 30 ti dnů od zahájení řízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)