Menu
Město Domažlice
Domažlice

Povolení vzájemného připojení pozemních komunikací, připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci - zřízení (úprava) sjezdu

Povolení vzájemného připojení pozemních komunikací a připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci

3. Základní informace:

Povolení MěÚ Domažlice, odboru dopravy, jako věcně a místně příslušného silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. tř. a místních komunikací ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) a ustanovení § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, připojení k silnicím II. nebo III. tř. nacházejícím se v územním správním obvodu MěÚ Domažlice a k místním komunikacím nacházejícím se v katastrálním území Domažlice a Havlovice je ve smyslu ustanovení § 10 zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů), třeba v případě:

a) potřeby připojení jiné pozemní komunikace (silnice stejné nebo nižší kategorie, místní komunikace nebo účelová komunikace) k silnici II. nebo III. tř., nebo připojení jiné pozemní komunikace (místní komunikace stejné nebo nižší kategorie nebo účelová komunikace) k místní komunikaci
b) potřeby úpravy připojení jiné pozemní komunikace (silnice stejné nebo nižší kategorie, místní komunikace nebo účelová komunikace) k silnici II. nebo III. tř., nebo připojení jiné pozemní komunikace (místní komunikace stejné nebo nižší kategorie nebo účelová komunikace) k místní komunikace
c) potřeby zrušení stávajícího připojení jiné pozemní komunikace (silnice stejné nebo nižší kategorie, místní komunikace nebo účelová komunikace) k silnici II. nebo III. tř., nebo připojení jiné pozemní komunikace (místní komunikace stejné nebo nižší kategorie nebo účelová komunikace) k místní komunikaci
d) potřeby přímého připojení sousední nemovitosti (pozemku) k silnici II. nebo III. tř. nebo k místní komunikaci zřízením sjezdu ze silnice a místní komunikace nebo nájezdu na silnici a místní komunikaci
e) potřeby úpravy stávajícího přímého připojení sousední nemovitosti (pozemku) k silnici II. nebo III. tř. nebo k místní komunikaci (pouze v katastrálním území Domažlice a Havlovice) – úpravy stávajícího sjezdu ze silnice a místní komunikace nebo nájezdu na silnici a místní komunikaci
f) potřeby zrušení stávajícího přímého připojení sousední nemovitosti (pozemku) k silnici II. nebo III. tř. nebo k místní komunikaci – zrušení stávajícího sjezdu ze silnice nebo nájezdu na silnici a místní komunikaci.

Způsob řešení předmětné životní situace:

Předmětnou životní situaci lze řešit podáním (osobní podání, poštou nebo elektronicky dle příslušných zákonů) žádosti u silničního správního úřadu o povolení připojení, úpravy nebo zrušení připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti k dotčené pozemní komunikaci.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ve věci jednat je oprávněna fyzická nebo právnická osoba, která je nebo bude vlastníkem připojované pozemní komunikace (v případě potřeby připojení, úpravy nebo zrušení připojení pozemní komunikace k jiné pozemní komunikaci) nebo která je vlastníkem sousední nemovitosti (v případě potřeby přímého připojení, úpravy nebo zrušení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci – zřízení, úprava nebo zrušení sjezdu ze silnice nebo nájezdu na silnici, stavebník připojení). Oprávněna k jednání může být také jiná, uvedeným oprávněným žadatelem zplnomocněná nebo pověřená (v případě zaměstnaneckého poměru) fyzická nebo právnická osoba.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Ve věci řešení předmětné životní situace je příslušný silniční správní úřad – MěÚ Domažlice, odbor dopravy.

Adresa:
MěÚ Domažlice, odbor dopravy, pracoviště U nemocnice čp. 579 (1. patro, č. dveří 210).

Aktuální hodiny pro veřejnost (odkaz zde).

Postup a podmínky pro řešení předmětné životní situace:

Řešení předmětné životní situace je silničním správním úřadem zahájeno podáním žádosti o povolení připojení, úpravu nebo zrušení připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti k dotčené pozemní komunikaci, kterou si žadatel vyzvedne na předtištěném formuláři na Městském úřadu Domažlice, odboru dopravy. Dále je možno žádost stáhnout z webových stránek Města Domažlice (zde) nebo je možné podat žádost ve volné formě, avšak žádost musí obsahovat následující údaje a musí k ní být doloženy následující stanovené doklady:
- jméno, příjmení a adresa žadatele a jeho datum narození, u právnických osob obchodní název, adresa sídla a IČ
- popis předmětu žádosti (zřízení – úprava – zrušení připojení jiné pozemní komunikace k silnici II. nebo III. tř. nebo k místní komunikaci, zřízení – úprava – zrušení sjezdu ze silnice II. nebo III. tř. nebo místní komunikace nebo nájezdu na silnici II. nebo III. tř. nebo na místní komunikaci)
- projektová dokumentace připojení včetně posouzení rozhledových poměrů místa připojení zpracovaná autorizovaným projektantem
- doklad o úhradě správního poplatku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář žádosti o povolení připojení, úpravy nebo zrušení připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti k pozemní komunikaci lze obdržet na Městském úřadu Domažlice, odboru dopravy. Dále je možno žádost stáhnout či vytisknout z internetových stránek Města Domažlice nebo je možné podat žádost ve volné formě.

Konkrétní žádost zde (formát *.pdf).

Konkrétní žádost zde (formát *.doc).

Všechny žádosti a formuláře zde.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání povolení připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti k dotčené pozemní komunikaci, úpravy nebo zrušení stávajícího připojení pozemní komunikace nebo sousední nemovitosti k dotčené pozemní komunikaci se dle příslušné položky zákona č. 634/2004Sb, o správních poplatcích, vyměřují správní poplatek ve výši 500,- Kč Správní poplatek je možné uhradit v hotovosti v pokladně MěÚ Domažlice.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech rozhodne silniční správní úřad bezodkladně, v ostatních (složitějších) případech nejpozději do 30ti dnů od zahájení řízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)