Menu
Město Domažlice
Domažlice

Povolení uzavírky provozu na pozemní komunikaci

Povolení uzavírky provozu na pozemní komunikaci

3. Základní informace:

Povolení MěÚ Domažlice, odboru dopravy, jako věcně a místně příslušného silničního správního úřadu ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) a ustanovení § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, úplné nebo částečné uzavírky provozu na silnici II. nebo III. tř. nacházející se v územním správním obvodu MěÚ Domažlice, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci nacházející se v katastrálním území Domažlice a Havlovice je ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích třeba v případě, že v předmětném úseku dotčené pozemní komunikace má být provozována činnost bránící silničnímu provozu, silniční provoz omezující nebo ohrožující.

Způsob řešení předmětné životní situace:

Předmětnou životní situaci lze řešit podáním (osobní podání, poštou nebo elektronicky dle příslušných zákonů) žádosti o povolení uzavírky provozu na dotčené pozemní komunikaci u silničního správního úřadu, ve které jsou uvedeny stanovené a níže uvedené údaje a k níž jsou přiloženy níže uvedené stanovené doklady. Žádost o povolení uzavírky provozu se doručí nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ve věci jednat je oprávněna fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce provozu na dotčené pozemní komunikaci. Oprávněna k jednání může být také jiná, uvedeným oprávněným žadatelem zplnomocněná nebo pověřená (v případě zaměstnaneckého poměru) fyzická nebo právnická osoba.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Ve věci řešení předmětné životní situace je příslušný silniční správní úřad – MěÚ Domažlice, odbor dopravy.

Adresa:
MěÚ Domažlice, odbor dopravy, pracoviště U nemocnice čp. 579 (1. patro, č. dveří 210).

Aktuální hodiny pro veřejnost (odkaz zde). 

Postup a podmínky pro řešení předmětné životní situace:

Řešení předmětné životní situace je silničním správním úřadem zahájeno podáním žádosti o povolení částečné nebo úplné uzavírky provozu na dotčené pozemní komunikaci, kterou si žadatel vyzvedne na předtištěném formuláři na Městském úřadu Domažlice, odboru dopravy. Dále je možno žádost stáhnout z webových stránek Města Domažlice (zde) nebo je možné podat žádost ve volné formě, avšak žádost musí obsahovat následující údaje a musí k ní být doloženy následující stanovené doklady:
- jméno, příjmení a adresa žadatele a jeho datum narození, u právnických osob obchodní název, adresa sídla a IČ
- přesné určení uzavírky podle označení vzdálenosti v km a m od začátku dotčené komunikace (staničení), popřípadě místopisný průběh
- doba trvání uzavírky s případnou možností jejího přerušení ve dnech pracovního volna a pracovního klidu
- důvod uzavírky (je-li důvodem provádění stavebních prací také jejich rozsah, způsob provádění a označení toho, kdo má tyto práce provádět)
- návrh trasy objížďky včetně grafické přílohy
- jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce, která je důvodem podání žádosti, telefonní spojení
- v případě, že požadovaná doba trvání uzavírky a objížďky je delší než 3 dny a týká-li se stavebních prací, musí být k žádosti přiložen harmonogram prací obsahující množství a časový průběh jednotlivých druhů prací
- souhlas dotčeného dopravního úřadu (v případech silnic II. a III. tř. - Krajský úřad Plzeňského kraje Plzeň, v případech místních komunikací ve městě Domažlice – MěÚ Domažlice), pokud si uzavírka vyžádá dočasné přemístění zastávek linkové osobní dopravy.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář žádosti o povolení uzavírky provozu na dotčené pozemní komunikaci lze obdržet na Městském úřadu Domažlice, odboru dopravy. Dále je možno žádost stáhnout či vytisknout z internetových stránek Města Domažlice nebo je možné podat žádost ve volné formě.

Konkrétní žádost zde (formát *.pdf).

Konkrétní žádost zde (formát *.doc).

Všechny žádosti a formuláře zde.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za vydání povolení uzavírky provozu na pozemní komunikaci se správní poplatek nevyměřuje.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech rozhodne silniční správní úřad bezodkladně, v ostatních (složitějších) případech nejpozději do 30ti dnů od zahájení řízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)