Menu
Město Domažlice
Domažlice

Povolení nakládání s vodami

3. Základní informace:

Povolení k nakládání s vodami je třeba (viz § 8 vodního zákona):
* u povrchových vod k jejich odběru, vzdouvání, popř. akumulaci, k využívání energetického potenciálu, pro chov ryb a drůbeže za účelem podnikání, k jinému jejich nakládání,
* u podzemních vod k jejich odběru, akumulaci, k čerpání za účelem snížení hladiny podzemních vod, k jinému nakládání
* k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních

Nakládání s vodami se většinou váže na stavbu vodního díla: přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy, vodovodní řady včetně vodárenských objektů, studny, čistírny odpadních vod, atd. (viz § 55 vodního zákona), k jejichž provedení, změnám a zrušení je potřeba si vyžádat stavební povolení (upravuje § 15 vodního zákona).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel si vyzvedne žádost na předtištěném formuláři na Městském úřadu Domažlice, odboru ochrany životního prostředí, odd. vodního hospodářství. Dále je možno žádost stáhnout z webové adresy Ministerstva zemědělství (zde).
K žádosti musí být doloženy stanovené doklady: projektová dokumentace vypracovaná autorizovanou osobou (v případě stavby vodního díla), doklady o jednání s případnými účastníky řízení a uvedení rozsahu účatníků řízení (byla-li vedena předem), stanoviska, rozhodnutí nebo souhlasy dotčených orgánů státní správy, stanovisko správce povodí (Povodí Vltavy s. p., závod Berounka, Denisovo nábř. 14, Plzeň), stanovisko příslušného správce vodního toku (pokud se žádost týká tohoto vodního toku) - Zemědělská vodohospodářská správa, Haltravská 438, Domažlice, údaje o jakosti vod a jiné doklady podle povahy druhu nakládání s vodami (upravuje vyhláška MZE č. 432/2001Sb.). V případě stavby vodního díla se postupuje dle vyhlášky MMR č. 132/1998 Sb.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti, ve které je uveden druh, účel a rozsah nakládání s vodami a je doložena požadovanými doklady výše uvedenými. Pro stavbu vodního díla se podává zvlášť žádost o stavební povolení (je možno předložit souběžně).

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Adresa: Městský úřad Domažlice, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

Pracoviště odboru ŽP: U nemocnice , 344 20 Domažlice, 3.patro, č. dveří 305

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář žádosti lze obdržet na Městském úřadu Domažlice, odboru ochrany životního prostředí, odd. vodního hospodářství nebo je možno jej stáhnout z webové adresy Ministerstva zemědělství (zde).

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Vydání povolení k nakládání není zpoplatněno, při vydání stavebního povolení k vodním dílům se vyměřuje správní poplatek dle zákona č. 634/2004Sb. Dále vodní zákon stanovuje platbu k úhradě správy vodních toků za odběr povrchových vod, platbu za odebrané množství podzemní vody (v obou případech v množství nad 500 m3/měsíc, 6000 m3/rok), poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových z objemu a znečištění vypouštěných odpadních vod (upravuje § 101, 88, 89 a 90 vodního zákona).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně, v ostatních případech do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Je možno udělit pokuty podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám (upravuje § 116 vodního zákona). V případě fyzických osob se jedná o přestupek (upravuje zákon č. 200/1990 Sb.)

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)