Menu
Město Domažlice
Domažlice

Povolení ke kácení dřevin

3. Základní informace:

Na této straně naleznete informace potřebné k záměru porazit dřevinu na vlastním pozemku, pokud tato není památným stromem, není součástí významného krajinného prvku nebo součástí zvláště chráněného území.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost ke kácení podává fyzická osoba(občan), právnická osoba nebo fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti, která je vlastníkem pozemku na němž dřevina roste. Žádost může podat i nájemce pozemku se souhlasem jeho vlastníka.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žádost se podává v případě kácení:

- zapojeného porostu dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40 m2 , zapojeným porostem dřevin se rozumí soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina,

- jednotlivých dřevin pokud obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí přesahuje 80 cm, pokud se nejedná o ovocné dřeviny nachází se na pozemcích, v zastavěném území, evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň,

- stromořadí, pojmem stromořadí se rozumí souvislá řada nejméně 10 stromů s pravidelnými rozestupy; chybí – li v některém úseku souvislé řady nejméně 10 stromů některý strom , je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech a plantážích dřevin,

- pro dřeviny pěstované na pozemcích, které nejsou vedeny v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti. Žádost musí obsahovat jméno a adresu žadatele; doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les; specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh , počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu; udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí a zdůvodnění žádosti.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí pro katastrální území Domažlice a Havlovice u Domažlic. V ostatních katastrálních územích u příslušného obecního nebo městského úřadu.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les; specifikaci rostoucím mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh , počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu; udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí a zdůvodnění žádosti.
Eventuelně - ve složitých případech doložení posudků ( např. dendrologických, statických - kořeny dřeviny narušují stavbu, prohlídku kanalizace - kořeny dřeviny prorůstají do kanalizace ).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

K dispozici je formulář na stránkách městského úřadu, který je možno získat i osobně na odboru životního prostředí.

Jaké jsou v této životní situaci správně a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za provedené místní šetření se vyměřuje správní poplatek 500,- Kč za hodinu. Rozhodnutí není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech 60 dnů, ve zvláště složitých případech do 90 dnů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška. č.189/ 2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, příloha sazebník, položka 20, ve znění pozdějších předpisů

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pro fyzickou osobu je stanovena horní hranice 100.000,- Kč, pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu při výkonu podnikatelské činnosti je stanovena horní hranice 1.000.000,- Kč.

5. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

25.03.2022

Úřad

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)